Mapa strony
Okręgowy Związek Hodowców Koni we WROCŁAWIU
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie - więcej

Strona Główna

Aktualności

Baza koni

Kalendarz imprez

Dokumenty i Druki

 
Statut
Zarząd
Członkowie i ich prawa
Pracownicy związku
Kontakt / Dojazd

 
Zgłoszenia
do paszportów
Terminy/miejsca opisów koni

 
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Opłaty zootechniczne
ok Więcej


Ustawy o hodowli
ok WięcejWydawnictwa
okWięcej


Galeria
ok Więcej

Adresy
okWięcej

Linki
okWięcej

Nabór klaczy śląskich do Zakładu Treningowego w KsiążuPróba dzielności klaczy

Wymagania dla klaczy zgłaszanych do ZT 2012:

 • Właściciele są zobowiązani zgłaszać klacz na trening do właściwego swojemu zamieszkaniu OZHK/WZHK najpóźniej miesiąc przed kwalifikacją, składając wniosek o wpis do Księgi Stadnej, a także podając dane właściciela (imię i nazwisko, adres NIP oraz numer telefonu kontaktowego) oraz zaznaczyć, że jest to zgłoszenie do ZT. Następnie OZHK/WZHK zgłaszają klacze do PZHK. PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń bezpośrednio od właścicieli klaczy.

 • Do ZT będą przyjmowane klacze wpisane lub spełniające warunki wpisu do części głównej księgi.

 • Klacz musi być jałowa lub niskoźrebna (maksymalnie do 3 miesiąca ciąży włącznie w momencie rozpoczęcia treningu). W przypadku klaczy źrebnych w czasie kwalifikacji należy przedstawić Komisji świadectwo pokrycia klaczy.

 • Klacze rasy śląskiej muszą być przyzwyczajone do podawania wszystkich nóg, oprowadzania w ręku oraz lonżowania w obie strony w uprzęży z podogoniem i podpinką, bez wymogu oprzęgania.

 • Właściciel klacz musi przedstawić lekarzowi weterynarii w ZT paszport konia wydany przez PZHK, zawierający aktualne szczepienia przeciwko grypie -schemat szczepień ok .Brak szczepień lub nieprawidłowości w ich wpisaniu dyskwalifikują klacz z udziału w treningu 60 - dniowym,a opłata za zgłoszenie do ZT nie będzie podlegała zwrotowi.

 • Klacze przyjmowane do ZT muszą być zbonitowane (zmierzone oraz ocenione) przez inspektora OZHK / WZHK i uzyskać wstępną bonitację min. 75 pkt.. W skład Komisji Kwalifikacyjnej do ZT dokonującej oceny przygotowania klaczy wchodzi: kierownik ZT, przedstawiciel OZHK/WZHK lub przedstawiciel PZHK, jeden z członków komisji oceny i lekarz weterynarii;

 • Minimalny wiek klaczy poddawanych próbie - 33 miesiące, maksymalny - 5 lat. Wynik końcowy próby klaczy 5-letnich zostanie pomniejszony o 5%.

 • Kierownik ZT ma prawo do 7. dnia po kwalifikacji wycofać klacz z treningu, gdy zachowanie jej odbiega od normy. O decyzji tej musi zostać powiadomione biuro PZHK oraz właściciel.

 • Umowę dotyczącą treningu właściciel podpisuje z PZHK. Koszt 60-dniowego treningu klaczy szlachetnych wynosi 2 700 zł (45 zł brutto za dzień). W przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożonego przez PZHK programu dotowania oceny wartości użytkowej klaczy poddawanych 60-dniowemu treningowi, będzie możliwość dofinansowania przez PZHK 70% kosztów takiego treningu. Pozostałe 30% kosztów treningu (810 zł – trening zaprzęgowy) pokrywa właściciel klaczy.

 • Właściciele klaczy zobligowani są do uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 300 zł za każdą klacz zgłoszoną do ZT, bezpośrednio po otrzymaniu potwierdzenia z OZHK/WZHK, że ich klacz została przyjęta na kwalifikację, nie później niż 2 tygodnie przed kwalifikacją. Na przelewie należy nanieść adnotację "Zgłoszenie klaczy do ZT". Klacze, za które nie zostanie uiszczona opłata, nie będą dopuszczone do kwalifikacji. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia klaczy na kwalifikację oraz niezakwalifikowania klaczy, które w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej uzyskały mniej niż 75 pkt. bonitacyjnych opłata 300 złotych nie będzie zwracana. W przypadku zakwalifikowania klaczy kwota ta jest traktowana jako zaliczka na poczet I raty za trening klaczy w ZT. WYJĄTEK!!! Zwrot opłaty kwalifikacyjnej następuje jedynie przypadku niedowiezienia klaczy na kwalifikację z powodu choroby, bądź padnięcia (właściciel musi przedstawić zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne w przypadku choroby lub potwierdzenie padnięcia);

 • Wpłatę II raty w wysokości 510 zł należy dokonać najpóźniej do 18 dnia treningu. Niewpłacenie
  tej kwoty w w/w terminie skutkować będzie wycofaniem klaczy z treningu.

 • Właściciele klaczy 4 – i 5 – letnich zobowiązani są do zadeklarowania, że klacz nie startowała w zawodach jeździeckich okręgowych lub ogólnopolskich.

 • W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobowiązany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego wykonanego najwcześniej 2 tygodnie przed kwalifikacją; brak wyników badań skutkować będzie nie przyjęciem klaczy do ZT, a opłata za zgłoszenie do ZT nie będzie podlegała zwrotowi.

 • Spóźnienie się klaczy będzie skutkowało nie przyjęciem jej do ZT.

 • Klacz powinna być odebrana przez Właściciela z Zakładu Treningowego w dniu próby dzielności,
  po jej zakończeniu;

 • PZHK dokona ostatecznego rozdziału klaczy do poszczególnych ZT, na poszczególne terminy, jeżeli liczba klaczy będzie zbyt duża. 
  Książ śl.
  I Turnus 21.02. - 20.-21.04. (max. 24 klacze)
  II Turnus 24.04. - 22-23.06. (max. 24 klacze)

  Powrót do góry