Aktualności

II POKAZ OGIERÓW LICENCJONOWANYCH

2016-01-06 11:52

Serdecznie zapraszamy na II Pokaz Ogierów Licencjonowanych.

Ostatnie wolne miejsca !!!

Zgłoszenia przyjmujemy od 7.01. do 4.02. (lub wyczerpania miejsc)  w Biurze Ogręgowego Związku Hodowców Koni - Wrocław, ul. Olszewskiego 7
tel.: 71/321-25-53, mail: ozhk.wroclaw@interia.pl
Czekają Was dodatkowe atrakcje! :)

Do zobaczenia na Torach!

Serdecznie zapraszamy na II Pokaz Ogierów Licencjonowanych.

Lista ogierów część I          Lista ogierów część II

 REGULAMIN  POKAZÓW:

                                                                                                          

DATA I MIEJSCE: 13.02.2016 r. godz: 10:00, Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice.

 1. W pokazie mogą brać udział ogiery licencjonowane zarejestrowane w polskiej centralnej bazie koniowatych.
 2. O rodzaju pokazu decyduje właściciel ogiera ( w ręku lub użytkowy).
 3. Czas przeznaczony na pokaz jednego ogiera to 5-6 minut łącznie z dekoracją pamiątkowym flo.
 4. Ogiery dowiezione na pokaz muszą być zaopatrzone w paszport z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.
 5. Wpisowe w wysokości 100 zł od zgłoszonego do pokazu ogiera należy uiścić do dnia 1.02.2016na konto Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu (ul. Olszewskiego 7 , 51-642 Wrocław) : 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140.
 6. Organizatorzy pokazu nie odpowiadają za skradzione mienie i ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania pokazu.                                                                                                                 

                                           DODATKOWE  INFORMACJE

 1. Oznaczone boksy dostępne będą 13.02.2016 r. od godziny 7.00.
 2. Odprawa organizacyjna o godz.9.15 w hali pokazowej.
 3. Prezentujących ogiery prosimy o odpowiedni strój i przygotowanie ogierów.
 4. Właściciele ogierów otrzymają katalog wraz z numerami, które należy umieścić z lewej i prawej strony ogłowia.
 5. Po zakończeniu prezentacji odbędzie się dekoracja pamiątkowym flo przy głównej trybunie i przejście energicznym kłusem na drugą część hali, w której w wyznaczonym miejscu ogier będzie miał robione pamiątkowe zdjęcia.

 

Szkolenie pracowników

2015-12-07 14:26

W związku z obowiązkowym szkoleniem pracowników informujemy, że dnia 16.12.2015 (środa) biuro Okręgowego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu będzie nieczynne.
Przepraszamy za utrudnienia.

MŚMK 2016

2015-11-19 09:14

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje o ter­mi­nach roz­gry­wa­nia Mistrzostw Świata Młodych Koni w sezo­nie 2016.

 

 

Ujeżdżenie 28-31 lipca 2016 Ermelo (Holandia)
Powożenie zaprzę­gami jednokonnymi 25-28 sierp­nia 2016 Conty (Francja)
Skoki przez przeszkody 15-18 wrze­śnia 2016 Lanaken (Belgia)
Sportowe rajdy konne 21-25 wrze­śnia 2016 Negrepelisse (Francja)
WKKW 20-23 paź­dzier­nika 2016 Le Lion d’Angers (Francja)

 

Sprzedaż siana

2015-11-10 13:24

Informujemy że:

Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Oddział Legnica składa ofertę na sprzedaż siana łąkowego o parametrach paszowych – sprasowanego w formie balotów w kształcie walca  o wymiarach 120x120.Z sezonu 2015 r. posiadamy kilka tysięcy szt. balotów siana.

Miejsce odbioru: teren Gospodarstwa Rolnego Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych –  użytek ekologiczny „Przemkowskie Bagno”, obręb Ostaszów gm. Przemków, pow. Polkowice, woj. dolnośląskie. 

Kontakt: tel. 71 364-27-58 Fax.  71 336-72-89, e-mail: ppkpark@op.pl

Teraz Polskie Konie - katalog on-line już dostępny!

2015-11-10 09:50

Serdecznie zapra­szamy na stronę www.terazpolskiekonie.pl, gdzie można już prze­glą­dać kata­log koni (wraz z mate­ria­łem wideo), które poja­wią się na tego­rocz­nej aukcji pod­czas gru­dnio­wej CAVALIADY w Poznaniu.

Międzynarodowy Czempionat HIF

2015-11-09 14:32

Informujemy, iż pod­czas tego­rocz­nego Walnego Zjazdu Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (Hucul International Federation) zapa­dła decy­zja o orga­ni­za­cji kolej­nej edy­cji Międzynarodowego Czempionatu Konia Huculskiego, tym razem na Węgrzech. Mając na uwa­dze, iż Polska posiada naj­licz­niej­sze pogło­wie koni tej rasy w struk­tu­rach HIF, liczymy na Państwa zaan­ga­żo­wa­nie. Prosimy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych hodow­ców i wła­ści­cieli koni hucul­skich o prze­sła­nie na adres peckiel@pzhk.pl wstęp­nych dekla­ra­cji doty­czą­cych chęci udziału w przy­szło­rocz­nym czempionacie.

Impreza odbę­dzie się praw­do­po­dob­nie w słyn­nej węgier­skiej stad­ni­nie Babolna, na prze­ło­mie sierp­nia i wrze­śnia 2016 r., jed­nak osta­teczny ter­min i miej­sce jej orga­ni­za­cji zależą od liczby zgło­szo­nych koni. Regulamin czem­pio­natu prze­wi­duje ocenę koni w 12 kla­sach, oddziel­nie dla kla­czy i ogie­rów wg sche­matu: źre­bięta roczne, dwu­let­nie, trzy­let­nie, konie 4-6-letnie, 7-10-letnie oraz 11-letnie i star­sze, w 70-punktowym sys­te­mie oceny eks­te­rieru i ruchu, przy­ję­tym przez kraje człon­kow­skie HIF (typ, głowa, szyja, kłoda, nogi, stęp oraz kłus).

Na Państwa infor­ma­cje cze­kamy do 20 listo­pada 2015 r.

Płatności w latach 2014-2020.

2015-10-30 08:21

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do zapo­zna­nia się z odpowiedzią Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ok Tadeusza Nalewajka na apel hodow­ców w spra­wie płat­no­ści w latach 2014-2020.

 

Wyniki próby dzielności ogierów - ZT Książ

2015-10-20 10:04

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami zaprzę­go­wej próby dziel­n­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz innych ras szla­chet­nych po 60-dniowym Zakładzie Treningowym w Książu, która odbyła się w dniach 16-17 paź­dzier­nika 2015 r.

Aukcja ogierów zimnokrwistych w Gorzowie Wlkp - 16.10.2015

2015-10-14 10:15

Aukcja ogierów zimnokrwistych odbedzie sie dnia 16.10.2015r. w Gorzowie Wlkp ul. Warszawska 268 w SK Czechówka. Zapraszamy wszystkich hodowców do wzięcia udzialu w imprezie.

Zaprzęgowy Zakład Treningowy dla ogierów śląskich oraz szlachetnych 16.10.2015

2015-10-13 13:37

Dwudniowa zaprzęgowa próba dzielności ogierów rasy śląskiej oraz innych ras szlachetnych, kończąca 60-dniowy trening stacjonarny w Zakładzie Treningowym w Książu, rozpocznie się w piątek, 16 października 2015 r. o godz. 11:00.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Jesienne przegląd ogierów na terenie: OZHK Wrocław i ZHKZL Zielona Góra - od 20 października 2015

2015-10-13 11:18

Terminy i miejscowości ok

 Przypominamy!!!

Bloczki pokryć właściciele ogierów powinni rozliczyć na przeglądach ogierów  lub dostarczyć do OZHK Wrocław do 15 grudnia 2015. Dotyczy to również właścicieli ogierów z woj. lubuskiego na obszarze powiatów: Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra, Żagań, Żary. 

 

Bloczki na stanówkę w 2016 roku będą wysyłane właścicielom ogierów dopiero po spełnieniu następujących warunków:

 • obowiązkowy przegląd hodowlany

 • zdany bloczek pokryć ze stanówki za 2015 rok, przesłany do Związku najpóźniej do dnia 15.12.2015 r.

 • aktualne badanie na nosicielstwo chorób zakaźnych dla ogierów stojących na punktach kopulacyjnych (kryjących obce klacze)

Po otrzymaniu bloczków właściciel zobowiązany jest do odesłania podpisanego oświadczenia o otrzymanych drukach.

Tylko ogiery, które spełnią te warunki będą umieszczone w rejestrze i na stronach internetowych PZHK i OZHK oraz dopuszczone do krycia klaczy w programach ochronnych (dotacyjnych).

 

 

Aukcja koni rasy śląskiej i innych ras szlachetnych - OHZ Kamieniec - Stado Książ - 17.10.2015

2015-10-13 10:06

W imie­niu OHZ Kamieniec - Stado Książ zapra­szamy do zapo­zna­nia się z warun­kami aukcji która odbę­dzie się w dniu 17 paź­dzier­nika po zakoń­cze­niu próby dziel­no­ści ogie­rów śląskich.

Wykład „Sytuacja i analiza rodów męskich w hodowli koni rasy śląskiej w Polsce w 2015 r.” - OHZ Kamieniec - Stado Książ -16.10.2015

2015-10-13 08:47

Wszystkich hodow­ców, wła­ści­cieli oraz miło­śni­ków koni rasy ślą­skiej ser­decz­nie zapra­szamy na wykład Pana Janusza Lawina, wie­lo­l­niego Przewodniczącego Komisji Księgi Stadnej koni rasy ślą­skiej, pt. „Sytuacja i ana­liza rodów męskich w hodowli koni rasy ślą­skiej w Polsce w 2015 r.”.

Spotkanie, zapla­no­wane jest na pierw­szy dzień próby ogie­rów ras szla­chet­nych w ZT Książ (16 paź­dzier­nika 2015 r., pią­tek), rozpocznie się koło godz. 1800.

Przetarg na sprzedaż starszych ogierów rasy śląskiej.

2015-10-08 08:59

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na sprzedaż starszych ogierów rasy śląskiej sprawdzonych w hodowli. Wszystkie ogiery kwalifikują się do krycia klaczy hodowlanych będących w programie ochronnym.

OFERTA SPRZEDAŻY  >

Uwaga ! ! ! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r

2015-10-05 09:56

Wszystkie konie urodzone w pierwszej połowie 2015 roku i wcześniej muszą otrzymać paszporty do końca 2015 roku.

Ostatnia szansa na pasz­port dla koni uro­dzo­nych do 30 czerwca 2015 r!

Konie urodzone do 30 czerwca 2015 prosimy zgłaszać do identyfikacji do 1 października 2015  -  w przypadku niemożliwości wystawienia paszportu do końca 2015 r. otrzymają duplikaty lub zastępcze dokumenty identyfikacyjne, wyklu­czające je z łań­cu­cha żywnościowego.

Konie urodzone w IV kwartale 2015 roku prosimy zgłoszać do 7 dni od daty urodzenia.

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowe unijne rozporządzenie (2015/262) z dnia 17 lutego 2015 roku określające zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych.

ZT Ksiaż -Test obcego powożącego - 6.10.2015,próba dzielności 16-17.10.2015,Aukcja ogierów -17.10.2015

2015-10-05 09:47

Termin próby dzielności ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych: 16-17 października 2015 r.

Aukcja ogierów 17 października 2015 r. - regulamin

Test obcego powożącego


Serdecznie zapraszamy hodowców, właścicieli oraz wszystkich zainteresowanych na test obcego powożącego w Zakładzie Treningowym Ogierów w Książu. Test odbędzie się w dniu 6 października 2015 r. (wtorek), rozpoczęcie planowane jest na godz. 9:00, a obcym powożącym będzie Alicja Chodkiewicz.

Śląskie konie wygrywają Mistrzostwa Świata!

2015-09-29 00:05

bartek mPierwszy raz w histo­rii odbyły się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami. Dwóch Polskich zawod­ni­ków zapre­zen­to­wało 6 koni w 3 kate­go­riach wie­ko­wych - 5-, 6- i 7-latków. Weronika i Bartłomiej Kwiatek wyru­szyli z pol­skimi końmi do węgier­skiego Mezohegyes.

5 z sze­ściu koni zakwa­li­fi­ko­wało się do Finałów Mistrzostw Świata. Wszystkie rasy śląskiej:

 

 • Powożony przez Weronikę Kwiatek 5-letni ogier Imbred śl. (Pikolo śl. - Izyda / Mundial śl.), hodowli i wła­sno­ściGrzegorza Świątka. Ogier zajął osta­tecz­nie 4 miej­sce, a przez sędziów okrzyk­nięty został ślą­skim Totilasem, co zawdzię­cza ponad­prze­cięt­nej ela­stycz­no­ści szcze­gól­nie kłusie.
 • Powożone przez Bartłomieja Kwiatka:
  • 6-letni ogier Bazyli śl. (Lokan śl. - Bazylia / Palant śl.), hod. SO Książ, wła­sno­ści Grzegorza Świątka. Bazyli został pierw­szym Mistrzem Świata w kate­go­rii 6-laktów! Za przy­dat­ność i per­spek­tywę na przy­szłość dosta­wał ocenę 9!
  • 6-letnia klacz Frezja śl. (Regiment śl. - Fuksja / Jogurt śl.), hod. SO Książ i wła­sno­ści Grzegorza Świątkazostała srebrną meda­listką Mistrzostw Świata w kate­go­rii 6-latków.
  • 7-letni ogier Sonet śl. (Dastin xx. - Sorbona / Bojkot śl.), hod. SO Książ, wła­sność OHZ Kamieniec Ząbkowicki, który upla­so­wał się w moc­nej stawce 7-latków na 4 miej­scu!
  • 7-letnia klacz Lawenda śl. (Arabetto śl. - Lokana / Glockner old.), hod. SO Książ, wła­sno­ści OHZ Kamieniec Ząbkowicki. Klacz zajęła 6 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji końcowej.

To ogromny suk­ces pol­skiej hodowli i sportu! Bartłomiej i Weronika Kwiatek zapre­zen­to­wali wybitne konie, które na równi wal­czyły z końmi nie­miec­kimi i holen­der­skimi, poko­nu­jąc je w kilku kla­sy­fi­ka­cjach! To wspa­niały wynik i pewien prze­łom, który poka­zuje, że konie hodo­wane w Polsce to konie z czo­łówki świa­to­wej. Każda kate­go­ria była repre­zen­to­wana przez pol­skich zawod­ni­ków, któ­rzy w każ­dej z nich zajęli wyso­kie lokaty.

Zasadnicza próba dzielności koni rasy konik polski

2015-09-29 00:01

1a

16 września w Stankowicach w gospodarstwie państwa Chyłków odbyła się zasadnicza próba dzielności koni rasy konik polski. Do próby przystąpiły cztery konie, trzy zaliczyły ją pozytywnie.

Komisja w składzie: Katarzyna Igielska, Beata Kapica i Krzysztof Wójcik wraz z właścicielami koni uzgodniła, że konie będą zaliczały wierzchową próbę dystansową, w której trzeba pokonać 9 km. w naprzemiennych chodach : stęp, kłus, galop.

Doskonale sprawdziła się w tej próbie klacz OZDOBA (Newton-Omega) hod. i wł. Joanny Chyłek zdobywając 38,5 pkt i ocenę wybitną, tuż za nią uplasowała się bardzo żeńska DYMISJA (Nestor-Diodka ) hod. Mirosława Jarmuża a własności Joanny Chyłek z 33 pkt. i oceną bardzo dobrą. Trzecie miejsce przypadło ogierowi LEN (Galeon-Lepaja) hodowli Agnieszki Drzewieckiej a własności Józefa Skulskiego, który zdobył 27 pkt i ocenę dobrą.

Trzeba podkreślić, że koniki do próby były bardzo dobrze przygotowane pod kątem kondycyjnym i umiejętnie pokazane pod siodłem przez amazonki.

Właścicielom koni gratulujemy tak dobrych wyników uzyskanych w tej trudnej próbie!!!

 

Zwycięski Paco!

2015-09-28 23:47

Miło nam poinformować, że na odbywających się  w Strzegomiu MPMK w WKKW wśród koni 5-  letnich tytuł mistrzowski zdobył PACO  (Contender-Paloma po Escudo ) hodowli i  własności pana Marka Piętki z woj. lubuskiego.  Konia dosiadała Pani Daria Kobiernik. Serdecznie  Gratulujemy!

Sprzedaż siana dobrej jakości - powiat strzelecko-drezdenecki

2015-09-01 12:23

Lubuska Izba Rolnicza informuje, że na terenie woj. lubuskiego rolnicy posiadają znaczną ilość siana dobrej jakości. Hodowcy zainteresowani nabyciem siana proszeni są o kontakt z biurem Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze:

tel. 68 324 62 62 ; 

email: sekretariat@lir.agro.pl

więcej