Aktualności

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych do treningu zaprzęgowego – ZT Książ 2016

2016-07-19 10:02

Właściciele ogie­rów po­winni zgło­sić je do wła­ści­wego OZHK/​WZHK, w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 21 czerwca 2016 r.
Właściciele ogie­rów zo­bli­go­wani są do uisz­cze­nia, naj­póź­niej do 29 lipca 2016 r. opłaty kwa­li­fi­ka­cyj­nej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wy­so­ko­ści 200 zł za każ­dego ogiera zgło­szo­nego do ZT. Na prze­le­wie na­leży na­nieść ad­no­ta­cję „Zgłoszenie ogiera NAZWA OGIERA do ZT Książ”. W przy­padku wy­co­fa­nia lub nie­przy­wie­zie­nia ogiera na kwa­li­fi­ka­cję (bez względu na przy­czynę) opłata kwalikacyjna nie bę­dzie zwra­cana.

UWAGA!!!
Możliwe jest zgło­sze­nie ogiera i ure­gu­lo­wa­nie opłaty kwa­li­fi­ka­cyj­nej po 29 lipca 2016 r. W ta­kim przy­padku opłata kwa­li­fi­ka­cyjna wy­nosi 400 zł i musi być wpła­cona naj­póź­niej do 12 sierp­nia do godz. 1400 (de­cy­duje data za­księ­go­wa­nia wpłaty na kon­cie PZHK lub prze­sła­nia do PZHK po­twier­dze­nia wpłaty). Zgłoszenia i/​lub wpłaty po tym ter­mi­nie nie będą uwzględ­niane. Brak wpłaty spo­wo­duje nie­do­pusz­cze­nie ogiera do kwa­li­fi­ka­cji.

Harmonogram szczepień 

Więcej

 

 

 

Odszedł Michał Wierusz-Kowalski - msza święta 20 lipca godz. 12:00

2016-07-08 10:39

Z ogromnym żalem przekazujemy tę informację. W dniu dzisiejszym, nagle odszedł od nas Michał Wierusz-Kowalski. Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki UW, dziennikarz, autor ponad 1000 artykułów dotyczących tematyki hipologicznej, redaktor naczelny kwartalnika "Hodowca i Jeździec" oraz niegdyś czynny zawodnik dyscypliny skoków przez przeszkody.

Rodzinie i bliskim przekazujemy ogromne wyrazy współczucia.

klepsydra michał wierusz-kowalski

XII KRAJOWY CZEMPIONAT MŁODZIEŻY KONI RASY ŚLĄSKIEJ - WYNIKI!!! KSIĄŻ-10.07.2016

2016-07-04 08:59

Szanowni Hodowcy oraz Właściciele Młodzieży Koni Rasy Śląskiej biorącej udział w XII Czempionacie Krajowym w Książu! Następny czempionat za nami, podobnie jak w zeszłym roku mieliśmy bardzo dobrą stawkę koni, świetnych prezenterów oraz konie wypielęgnowane na szóstkę z plusem. Obserwując Wasze starania i poziom jaki prezentujecie jestem dumna, że kiedyś miałam zaszczyt hodować ślązaki, a teraz pracuję w związku, w którym konie rasy śląskiej występują najliczniej. Komisja miała bardzo trudne zadanie, różnice punktowe były tak małe, że o poszczególnych miejscach decydowały drobne szczegóły. Na czempionacie, który stoi na tak wysokim poziomie nie ma przegranych.Ta impreza to wspaniała okazja do promocji tej pięknej rasy koni, która zdobywa coraz większą rzeszę miłośników. Korzystając z okazji chciałam jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy przyjechali do Książa- hodowcom, właścicielom, prezenterom oraz publiczności, która entuzjastycznie dopingowała swoich faworytów. Dziękuję Pani kierownik Monice Słowik oraz pracownikom Stada Ogierów w Książu za wielkie zaangażowanie i pomoc w organizacji Czempionatu oraz piękny pokaz hodowlany. Wielkie podziękowania dla Justyny i Karoliny Kubańskich, Kasi Kuryś, Doroty Szorc za elegancki pokaz powożenia. Podziękowania dla Komisji oceniającej konie i dla naszego najlepszego spikera-Kasi Komandery. Dziękuję moim koleżankom i koledze z biura, którzy włożyli wiele serca w przygotowanie i dołożyli wszelkich starań aby impreza odbyła sprawnie i bez zakłóceń. Kończąc chciałabym w tym miejscu zacytować zdanie z zeszłorocznego podsumowania czempionatu: '' Mogę obiecać, że za rok zrobimy wszystko, aby było równie pięknie, a może jeszcze lepiej..." Pozdrawiam Beata Kapica P.S.

 

Zapraszam do obejrzenia galerii autorstwa E.Skórzewskiej:)

Galeria 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:

Wyniki

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informujemy, że ze względu na dużą ilość zgłoszonych koni XII KRAJOWY CZEMPIONAT MŁODZIEŻY KONI RASY ŚLĄSKIEJ rozpocznie się już o godzinie 8:30.

PLAN MINUTOWY:

8:30- Otwarcie czempionatu

8:35- Ocena ogierków rocznych

10:35- Dekoracja ogierków rocznych oraz czempiona i V-ce czempiona

 10:45- POKAZ (hodowlany)

 11:00- Ocena klaczek rocznych

 12:45- Dekoracja klaczek rocznych

 13:00- Uroczyste otwarcie czempionatu(podziękowania,rozdanie medali)

 13:20-Ocena klaczy dwuletnich

 15:05- Dekoracja klaczy dwoletnich

 15:15- POKAZ (niespodzianka)

 15:30- Ocena klaczy trzyletnich

 16:45- Dekoracja klaczy trzyletnich

 16:55- Wybór i dekoracja czempiona i v-ce czempiona klaczy

 17:30- Uroczyste zamknięcie czempionatu.

 

Regulamin

Ostateczna lista koni  aktualizacja 06.07.2016

 

Informacja dla wystawców:

Hodowcy proszeni są o przywiezienie koni do godziny 19:00 w sobotę (09.07.2016 r.). Stajnia będzie czynna od godziny 15:00. W przypadku problemów z dowiezieniem koni do soboty prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) i odebranie materiałów (numerów startowych) do godziny 8:00w niedzielę.

Po przyjeździe do SO Książ w sobotę prosimy właścicieli koni o zgłoszenie się z paszportami z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie do przedstawicieli OZHK Wrocław (hol przy biurze SO Książ) w celu otrzymania nuemrów startowych oraz katalogu.

O 19:00 przewidziana jest odprawa techniczna i poczęstunek dla wystawców.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy że potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wpłacenie kwoty 100 zł (do 20 czerwca 2016) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - nazwę konia - Czempionat 2016". W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe nie będzie zwracane.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamia, iż XII Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich, klaczy trzyletnich), odbędzie się 10 lipca 2016 r. (niedziela) w Książu.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Informacja dla wystawców:

 

Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53,                               w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2016 r.

Hodowcy z innych OZHK/WZHK zgłaszają konie za pośrednictwem macierzystych Związków.

Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wpłacenie kwoty 100 zł (do 20 czerwca 2016) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - nazwę konia - Czempionat 2016". W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe nie będzie zwracane.

 

Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 19:00 w sobotę (stajnia czynna bedzie od 15:00) 

-odbiór numerów startowych - sobota godz. 19:00 po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie -harmonogram szczepień  konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie

-dla wybranych 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyzna nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł do równego podziału między hodowcę i właściciela źrebięcia.

XX CZEMPIONAT KONI ŚLĄSKICH W PORĘBIE ZA NAMI!

2016-06-27 09:45

Właściciele i hodowcy koni rasy śląskiej spotkali się na dorocznym święcie, tym razem na jubileuszowym dwudziestym przeglądzie w Porębie. Właściciele zwierząt z Południowej Polski zaprezentowali rekordową liczbę 70 rocznych i dwuletnich klaczy oraz ogierów.

 

wyniki :

http://www.ozhk-katowice.pl/…/WYNIKI%20-%20CZEMPIONAT%20POR…

film:

http://opole.tvp.pl/…/konie-slaskie-nie-do-pluga-ale-do-roz…

Zmiana właściciela - obowiązki sprzedającego i kupującego

2016-06-07 08:28

Przypominamy, że od dnia 5 maja 2016 sprzedający ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży konia, a kupujący nabycia konia. Za niedopełnienie formalności w ciągu 7 dni grozi kara grzywny do 500 zł nakładana przez Państwowy Inspektorat Weterynaryjny. 

 

NOWY DRUK ZMIANY WŁAŚCICIELA koniowatego podpisuje zarówno sprzedający(poprzedni właściciel) jak i kupujący (nowy właściciel). Opłatę za przerejestrowanie koniowatego w paszporcie ponosi tylko nowy właściciel.

Badania na choroby zakaźne

2016-06-02 10:13

Przypominamy że od 5 maja 2016 w przypadku braku świadectwa pokrycia zgłaszanych do opisu koniowatych zniesiony zostaje obowiązek przedłożenia wyników badań na choroby zakaźne (nosaciznę, zarazę stadniczą i niedokrwistość zakaźną u koni).

 

Zmiany opłat

2016-05-30 14:44

Informujemy, że od dnia 2 czerwca ulega zmianie opłata za dokonanie zmian w rejestrze. 

Koszt zmiany właściciela  to 17,50 zł (+ opłata za odesłanie paszportów 6,50zł)

 

W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego (Dz. U. poz. 748), które wchodzi w życie w dniu 2 czerwca 2016 r. zmienia się cennik usług oferowanych przez OZHK we Wrocławiu  więcej 

 

Galeria zdjęć

2016-05-25 10:15

Serdecznie zapraszamy do naszego działu Galeria. Znajdą tam Państwo najnowsze zdjęcia z Wystaw i Szkoleń organizowanych przez OZHK Wrocław. 

Raz jeszcze przypomnijmy sobie te niesamowite emocje które towarzyszyły nam podczas Wystawy "Święto Konia" w Siedlcu Trzebnickim.

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Piotrowice 2016

2016-05-25 09:35

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych organizowana jest corocznie w Piotrowicach koło Chojnowa, na terenie kompleksu pałacowo - parkowego. Powstała, by inicjować i promować postęp w hodowli zwierząt, a także prezentować najnowsze technologie. Jest to największa impreza rolnicza w województwie dolnośląskim. Promuje osiągnięcia rolników i firm związanych z rolnictwem. Z każdym rokiem zwiększa się oferta wystawiennicza. Swoje osiągnięcia hodowlane zaprezentowali dolnośląscy hodowcy koni, bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz, królików oraz hodowcy drobnego inwentarza: drobiu użytkowego i ozdobnego. Podczas wnikliwej oceny wyłoniono zwierzęta, które otrzymały tytuły czempionów i wiceczempionów.

 

wyniki 

galeria 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu informuje, iż Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych (klaczy zimnokrwistych i śląskich) oraz Maszyn Rolniczych "Piotrowice 2016"  odbędzie się 26 czerwca 2016 r. (niedziela) w Piotrowicach koło Chojnowa. 

 

 Informacja dla wystawców:


Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 7:50 w niedzielę 

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień )

-dostarczenie wypełnionego oswiadczenia 

 

Regulamin

LISTA KONI:

 

     1

Baran Tadeusz

PASJA

616008670020911

2011śl.

2

Podwajciatnyk Małgorzata

BAWARIA

616008670022309

2009śl.

3

Kasperowicz Adam

IGA

616008670017913

2013śl.

4

Paczkowski Henryk

WARKA

616008670023613

2013 sl.

5

Paczkowski Andrzej

PASJA

616008670023713

2013śl.

6

Jadach Piotr

LINDA

616008670097609

2009śl.

7

Paszyński Dominik

Rezerw.

 

 

8

Kasperowicz Mirosław

Rezerw.

 

 

9

Olejniczak Anna

TAMARA

616010670013313

2013 z

10

Olejniczak Anna

TINA

616010670013813

2013 z

11

Borecki Edward

SAWANA

616010670040113

2013 z

12

Niedzielski Zbigniew

ELENA

616010530078011

2011 z

 

 

 

Uwaga !!!

2016-05-25 09:09

W dniu 27.05.2016 (piątek) biuro OZHK we Wrocławiu będzie NIECZYNNE. Przepraszamy za utrudnienia.

Paweł Mazurek nowym prezesem hodowców

2016-05-24 07:15

fot. Anna Pawlak

Znamy już wyniki wyborów na stanowisko Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni. Został nim Paweł Mazurek, wieloletni hodowca i działacz środowiska, niegdyś członek kadry i reprezentant Kraju na Mistrzostwach Świata w dyscyplinie powożenia.

 

Na odbywającym się właśnie w Warszawie XXIX Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PZHK na stanowisko prezesa zgłoszono dwie kandydatury - Jacka Soborskiego oraz Pawła Mazurka. W wyniku tajnego głosowania wygrał ten drugi stosunkiem głosów 19 do 28.  61-letni Paweł Mazurek nie krył wzruszenia. Dziękował delegatom, ale również swojej rodzinie, która wspierała go w decyzji kandydowania. Dziękował także swemu dziadkowi oraz ojcu, nauczycielom i ludziom, którzy go wciągnęli w przygodę z hipologią. Złożył gratulacje i słowa uznania swoim poprzednikom, prezesom Andrzejowi Wodzie, Władysławowi Brejcie oraz Zbigniewowi Jaworskiemu. Wyraził wolę kontynuowania pracy na rzecz konsolidacji środowiska.

Święto Konia - Wyniki -15.05.2016 - Siedlec Trzebnicki

2016-05-17 09:17

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami z Ogólnopolskiej Wystawy Młodzieży Hodowlanej różnych ras (ogierków rocznych, klaczek rocznych), która odbyła się 15 maja 2016 r. (niedziela) w Siedlcu Trzebnickim.

 

 

 

Wyniki

Uroczyste otwarcie wystawy 

Ocena młodzieży ras wierzchowych 

Pokaz „W pustyni i w puszczy” 

Ocena ogierków rocznych rasy śląskiej 

Konkurs dla dzieci „Co koń je” 

Ocena klaczek rocznych rasy śląskiej 

Pokaz „Ogniem i mieczem” (Helena i Skrzetuski, Tatarzy) 

Ocena klaczek dwuletnich rasy śląskiej 

Ocena klaczy trzyletnich rasy śląskiej 

Wybór czempiona wystawy w rasie śląskiej 

 

SZKOLENIE Z OCENY LINIOWEJ dla hodowców

2016-05-13 08:02

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność za­pro­sić ho­dow­ców oraz wszyst­kich chęt­nych na szko­le­nie z wie­lo­let­nim Przewodniczącym Komisji Oceny Ogierów w Holandii (księga stadna KWPN) – Arie Hamoenem...

 

Szkolenie to od­bę­dzie się dnia 4 czerwca (so­bota) na te­re­nie SK Racot. Koszt szko­le­nia dla ak­tyw­nych człon­ków OZHK/​WZHK i Związków Rasowych sfe­de­ro­wa­nych w PZHK wy­nosi 100 zło­tych (opła­cona składka człon­kow­ska za rok 2015 lub 2016), dla po­zo­sta­łych uczest­ni­ków 200 zł.

Poniżej szcze­gó­łowy plan szko­le­nia z oceny li­nio­wej:

  • 12:45 – 13:30 obiad
  • 13:30 – 14:30. część teo­re­tyczna, dys­ku­sja
  • 14:30 – 17:00 część prak­tyczna (ocena eks­te­rieru oraz ru­chu lu­zem, pod­su­mo­wa­nie)

Zgłoszenia, wraz z nu­me­rem te­le­fonu, pro­simy prze­sy­łać na ad­res elek­tro­niczny: cuber@pzhk.pl do dnia 25 maja (środa).

Po po­twier­dze­niu przez PZHK, że dana osoba zo­stała umiesz­czona na li­ście szko­lo­nych na­leży wnieść opłatę (100 lub 200 zł.) prze­le­wem na konto PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 z do­pi­skiem „ocena li­niowa”.

 

więcej

Czarny koń do prezesury?

2016-05-13 07:50

Niebawem Walny Zjazd Sprawozdawczo-​Wyborczy Polskiego Związku Hodowców Koni. Już 23 maja bę­dzie wia­domo kto przej­mie wła­dzę w śro­do­wi­sku ho­dow­ców. Oczywiście w ku­lu­arach pa­dają na­zwi­ska po­ten­cjal­nych kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko pre­zesa oraz człon­ków przy­szłego pre­zy­dium, ale póki piłka w grze… nic nie jest pewne...

Ważne jed­nak, aby przez po­dej­mu­ją­cych ry­chło de­cy­zje de­le­ga­tów i de­cy­den­tów prze­ma­wiała rze­czy­wi­sta tro­ska o do­bro ro­dzi­mej ho­dowli, dla któ­rej nad­cho­dzące lata mogą oka­zać się klu­czo­wymi. Mimo go­rą­cej at­mos­fery, czę­sto dość emo­cjo­nal­nych dys­ku­sji trwa­ją­cych w te­re­nie, po­pro­si­łem o wy­wa­żoną roz­mowę Pawła Mazurka, któ­rego kom­pe­ten­cji, do­robku oraz po­zy­cji za­wo­do­wej nikt nie kwe­stio­nuje. Po pro­stu z dy­stan­sem – quo va­dis, PZHK?

fot. Anna Pawlak

fot. Anna Pawlak

Hodowlę koni wy­ssał Pan z mle­kiem matki… Kto Pana za­ra­ził bak­cy­lem ko­niar­stwa?
– Jestem ty­po­wym wiej­skim dziec­kiem, wy­cho­wa­nym w go­spo­dar­stwie rol­nym. Rodzice pro­wa­dzili ho­dowlę by­dła rasy NCB. Utrzymywali po­nad 100 sztuk. Było też kilka kla­czy ma­tek, które poza pracą w go­spo­dar­stwie co roku ro­dziły źre­baki. Wychowałem się w oto­cze­niu róż­nych zwie­rząt, ale za­wsze naj­bli­żej było mi do koni. To mój Tata po­ka­zał mi ja­kimi wspa­nia­łymi przy­ja­ciółmi mogą być te ma­je­sta­tyczne zwie­rzęta. Jeszcze nie wie­dzia­łem czy będę ho­dowcą, ale by­łem prze­ko­nany, że chce zwią­zać swoje ży­cie z końmi.

Hodowla, ale i piękny rys spor­towy. Sztafeta po­ko­leń, pre­sja domu ro­dzin­nego czy rów­nież oso­bi­sta pa­sja?
– Gdybym nie był emo­cjo­nal­nie zwią­zany z końmi to nie ro­bił­bym tego, co ro­bię. Żartuję, że Pan Bóg po­zwo­lił mi ro­bić to co lu­bię. To wielka sa­tys­fak­cja móc pa­trzeć na ko­nie, które się wy­cho­wało, star­tu­jące na róż­nych po­ka­zach czy za­wo­dach. Sam, kiedy by­łem czyn­nym za­wod­ni­kiem, star­to­wa­łem końmi wła­snej ho­dowli i to dzięki nim mia­łem za­szczyt dwu­krot­nie re­pre­zen­to­wać Polskę na MŚ. Przed mi­strzo­stwami w 2007 r. od­da­łem swoje ko­nie młod­szemu bratu, który dzięki temu mógł uczest­ni­czyć w tej pre­sti­żo­wej im­pre­zie. Dzisiaj ja zaj­muję się ho­dowlą, a moje dzieci sze­roko po­jętą pro­mo­cją. Karolina zwią­zana jest z kon­ku­ren­cją ujeż­dże­nia, a Maciek z za­przę­gami.

fot_01

fot. Katarzyna Broda

Ma Pan duże go­spo­dar­stwo w Pankowie na Dolnym Śląsku. Żyje Pan głów­nie z uprawy roli, ale ho­duje rów­nież ko­nie. Czy można to w sen­sie biz­ne­so­wym sen­sow­nie po­go­dzić?
– Gospodarstwo, które pro­wa­dzę po­ło­żone jest w do­god­nym re­jo­nie Polski. Ukształtowanie te­renu, mi­kro­kli­mat i za­sob­ność gleb sprzyja za­równo pro­duk­cji ro­ślin­nej jak i ho­dowli zwie­rząt. Uprawiam rze­pak, psze­nicę, bu­raki cu­krowe i pro­du­kuję pa­sze dla koni – pod tym wzglę­dem je­stem sa­mo­wy­star­czalny. Często sły­szę, że ho­dowla koni jest nie­opła­calna. W moim przy­padku ho­dowla w po­łą­cze­niu z pro­duk­cją ro­ślinną za­myka się do­dat­nim bi­lan­sem. Nie na­rze­kam…

Ma Pan także spore do­świad­cze­nie han­dlowe. Umiał Pan do­sto­so­wać swoją ho­dowlę do po­pytu ryn­ko­wego. Intuicja, kom­pe­ten­cja, roz­le­głe kon­takty, ela­stycz­ność w do­sto­so­wa­niu się do rynku – co de­cy­do­wało o Pańskich osią­gnię­ciach?
– Jest mnó­stwo czyn­ni­ków, które de­cy­dują o suk­ce­sie w ho­dowli. Według mnie ho­dowla to nie pro­ste roz­mna­ża­nie, ale two­rze­nie cze­goś nie­po­wta­rzal­nego. Intuicja, wie­dza, de­ter­mi­na­cja i kon­se­kwen­cja po­wo­dują, że przy odro­bi­nie szczę­ścia osią­gamy za­mie­rzony efekt. Stare po­rze­ka­dło mówi, że każdy koń ma swo­jego kupca. Żeby spro­stać ocze­ki­wa­niom po­ten­cjal­nych od­bior­ców mu­szę wy­ka­zać się pewną ela­stycz­no­ścią. Jednocześnie nie mogę stra­cić  z pola wi­dze­nia wła­snych za­ło­żeń.

W śro­do­wi­sku jawi się Pan jako czło­wiek po­tra­fiący bro­nić wła­snych po­glą­dów, na­wet cza­sami kon­tro­wer­syj­nych…
– Życie na­uczyło mnie, że za­wsze trzeba mieć wła­sne zda­nie. Wiem, że wielu oso­bom nie pa­suje, że mó­wię to co my­ślę. Potrafię bro­nić swo­ich po­glą­dów, a jed­no­cze­śnie chęt­nie słu­cham opi­nii in­nych. Bardzo ce­nię so­bie szczere, me­ry­to­ryczne dys­ku­sje – z nich za­wsze wy­nika coś do­brego, na­wet wo­bec róż­nicy zdań.

Jak z per­spek­tywy 25 lat wol­nej Polski oce­nia Pan sy­tu­ację w ho­dowli koni szla­chet­nych?
– Przede wszyst­kim skoń­czyła się re­jo­ni­za­cja. Dzisiaj to ho­dowcy de­cy­dują o tym, ja­kie de facto ko­nie chcą ho­do­wać. Dzięki otwar­tym gra­ni­com, mo­żemy ko­rzy­stać z do­świad­czeń i wie­dzy za­gra­nicz­nych ho­dow­ców. Powszechność do­stępu do naj­lep­szych za­gra­nicz­nych re­pro­duk­to­rów spo­wo­do­wała pod­nie­sie­nie ja­ko­ści na­szych koni. Widać to mię­dzy in­nymi na MPMK, gdzie ko­nie ro­dzi­mej ho­dowli sku­tecz­nie ry­wa­li­zują z końmi ho­dowli za­gra­nicz­nej. Należy pa­mię­tać, że dzi­siaj mamy 1/​3 po­gło­wia koni, które mie­li­śmy w la­tach 90-​tych. Tym bar­dziej mu­simy dbać o ja­kość. Musi zro­bić wszystko co w na­szej mocy aby ro­dziło się wię­cej ta­kich koni jak Banderas, Nevados S czy Bazylii.

fot. Katarzyna Broda

fot. Katarzyna Broda

Dobiega końca trze­cia ka­den­cja Pana ak­tyw­no­ści we wła­dzach ale i w pre­zy­dium PZHK. Największe w Pana opi­nii suk­cesy i po­rażki?
– Nie można w tak skraj­nych ka­te­go­riach oce­niać pracy Związku. Nasza or­ga­ni­za­cja bę­dzie za­wsze do­bra, po­nie­waż służy ho­dow­com. Sukcesem jest już wy­pra­co­wa­nie wspól­nych sta­no­wisk, które go­dzą in­te­resy ho­dow­ców róż­nych ras koni – po­cząw­szy od ko­ni­ków, hu­cu­łów, po­przez rasy szla­chetne, po ko­nie zim­no­krwi­ste, któ­rych mamy naj­wię­cej. Cieszy rów­nież fakt, że z roku na rok przy­bywa im­prez pro­mo­cyj­nych i ho­dow­la­nych oraz są one na co­raz wyż­szym po­zio­mie. Teraz po­zo­staje tylko za­chę­ca­nie ho­dow­ców do czyn­nego uczest­nic­twa, po­nie­waż to ich suk­cesy bu­dują wi­ze­ru­nek Związku.
Jeśli na­to­miast po­win­ni­śmy po­sy­pać głowę po­pio­łem to naj­więk­szą po­rażką były nie­pra­wi­dło­wo­ści w pro­wa­dze­niu do­ku­men­ta­cji w nie­któ­rych OZHK, co rzu­ciło złe świa­tło na cały Związek. Wiele czasu i wy­siłku za­jęło „po­sprzą­ta­nie tego ba­ła­ganu” i miejmy na­dzieję, że wię­cej się to nie po­wtó­rzy.

Co po­winno być dla Związku dzi­siaj prio­ry­te­tem?
– Edukacja nie tylko ka­dry pra­cow­ni­czej, ale rów­nież ho­dow­ców. Należy kłaść duży na­cisk na zwięk­sza­nie świa­do­mo­ści ho­dow­la­nej, po­przez szko­le­nia z eks­te­rieru, pre­zen­ta­cji, utrzy­ma­nia czy użyt­ko­wa­nia koni. Z do­świad­cze­nia wiem, że ta­kie ak­cje spo­ty­kają się z bar­dzo du­żym za­in­te­re­so­wa­niem. Szczególnie cie­szy fakt, że uczest­ni­czy w nich co­raz szer­sza grupa mło­dych ho­dow­ców. To ro­dzi na­dzieje na opty­mi­styczną przy­szłość PZHK.

Po 2020 może nie bę­dzie moż­li­wo­ści do­to­wa­nia koni z bu­dżetu pań­stwa. Co wtedy?
– Nie przy­pusz­czam, aby po roku 2020 cał­ko­wi­cie wstrzy­mano do­płaty. Gdyby jed­nak do­szło do ich ogra­ni­cze­nia, to re­or­ga­ni­za­cję związku na­leży prze­pro­wa­dzić w opar­ciu o ist­nie­jące struk­tury. PZHK jest fe­de­ra­cją Związków Okręgowych/​Wojewódzkich, ale ich fun­da­men­tem są człon­ko­wie. Bez względu na to w ja­kim kie­runku po­szłyby zmiany or­ga­ni­za­cyjne naj­waż­niej­sze bę­dzie za­bez­pie­cza­nie in­te­resu każ­dego po­je­dyn­czego ho­dowcy.

Ma Pan spore do­świad­cze­nie za­równo w ho­dowli jak i za­rzą­dza­niu. Czy Pana zda­niem można na PZHK spoj­rzeć jak na nor­malny wol­no­ryn­kowy byt biz­ne­sowy? Czy można o or­ga­ni­za­cji typu PZHK my­śleć w ka­te­go­riach pod­miotu go­spo­dar­czego?
– Z za­ło­że­nia PZHK nie jest in­sty­tu­cją sa­mo­fi­nan­su­jąca się. Zarabianie pie­nię­dzy nie jest główną rolą Związku. W moim prze­ko­na­niu Związek jest ka­ta­li­za­to­rem, który umoż­li­wia pro­wa­dze­nie ho­dowli. Biuro PZHK dba o rze­tel­ność w pro­wa­dze­niu ksiąg stad­nych i pro­gra­mów ho­dow­la­nych. Monitoruje rów­nież kon­takty z kra­jo­wymi i mię­dzy­na­ro­do­wymi or­ga­ni­za­cjami po­za­rzą­do­wymi. Nadzoruje także po­zy­ski­wa­nie i spra­wie­dliwy po­dział środ­ków mi­ni­ste­rial­nych na dzia­łal­ność Związku. Priorytetem jest i na­dal winna być mi­sja.

Czy jest Pan za cen­tra­li­za­cją dzia­łań PZHK czy wręcz prze­ciw­nie?
– Związek jest ży­wym or­ga­ni­zmem i stale ulega więk­szym lub mniej­szym prze­mia­nom. Obecna struk­tura or­ga­ni­za­cyjna PZHK wy­daje się speł­niać ak­tu­alne ocze­ki­wa­nia ho­dow­ców. Wraz ze zmie­nia­ją­cymi się po­trze­bami bę­dziemy mu­sieli mo­dy­fi­ko­wać Związek. Jak bar­dzo? Czas po­każe…

Gdyby zo­stał Pan przez Zjazd wy­brany Prezesem PZHK jak za­mie­rza Pan go­dzić in­te­resy tak wielu róż­nych grup i śro­do­wisk zrze­szo­nych pod jed­nym pa­ra­so­lem? Czy kon­so­li­da­cja jest w ogóle moż­liwa?
– Siła na­szego Związku tkwi mię­dzy in­nymi w jego róż­no­rod­no­ści. Niejednolitość grup i śro­do­wisk po­wo­duje, że na wiele spraw można spoj­rzeć z od­mien­nych per­spek­tyw. Najważniejsza w po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji jest me­ry­to­ryczna dys­ku­sja. Konsolidacja jest moż­liwa pod wa­run­kiem, że sza­nuje się po­glądy in­nych. Wierzę, że na­wet wy­bie­ra­jąc od­mienne drogi, mo­żemy dojść do tego sa­mego celu.

fot. Katarzyna Broda

fot. Katarzyna Broda

W kon­tek­ście wy­bo­rów na pre­zesa w ku­lu­arach mówi się o kilku kan­dy­da­tach. Kogo wi­działby Pan w Prezydium?
– W tym ciele wi­dział­bym przede wszyst­kim ho­dow­ców, kom­pe­tent­nych re­pre­zen­tan­tów wszyst­kich grup ra­so­wych, świa­do­mych i kon­struk­tyw­nie my­ślą­cych lu­dzi, któ­rym leży na sercu los za­równo PZHK, jak i każ­dego zwy­kłego ho­dowcy. Potrzebujemy zdro­wego roz­sądku, ale i kre­atyw­no­ści mo­gą­cej efek­tyw­nie sta­wić czoła przy­szłym wy­zwa­niom. Na pewno we wszel­kich dzia­ła­niach musi nam przy­świe­cać ha­sło – zgoda bu­duje, nie­zgoda ruj­nuje…

ANR, po­dob­nie jak PZJ, to stra­te­giczni part­ne­rzy dla PZHK. Czy po­tra­fimy zgod­nie i sku­tecz­nie dla idei roz­woju Polskiego Przemysłu Konnego współ­pra­co­wać?
– Współpraca PZHK z ANR trwa od wielu lat i przy­nosi bar­dzo do­bre efekty. ANR jest na­szym part­ne­rem we wszyst­kich naj­więk­szych przed­się­wzię­ciach. Najbardziej spek­ta­ku­larna jest z pew­no­ścią re­ali­za­cja Cavaliady – Pawilonu Polskiej Hodowli itp. Większość czem­pio­na­tów ra­so­wych od­bywa się przy współ­udziale i na te­re­nie obiek­tów ANR.
Nasze re­la­cje z PZJ są rów­nież do­bre. Cały czas pra­cuje ko­mi­sja ko­or­dy­na­cyjna PZJ-​PZHK, która two­rzy re­gu­la­miny roz­gry­wa­nia MPMK oraz nad­zo­ruje ich prze­bieg. Włączamy się ak­tyw­nie w im­prezy or­ga­ni­zo­wane przez PZJ, na­gra­dza­jąc naj­lep­sze ko­nie pol­skiej ho­dowli. Mimo czę­stej róż­nicy zdań i burz­li­wych dys­ku­sji, wszyst­kim przy­świeca ta sama idea – dzia­ła­nia dla do­bra i roz­woju Przemysłu Konnego w Polsce.
Mam na­dzieję, że w naj­bliż­szych la­tach na­sza współ­praca bę­dzie się na­dal ukła­dała i roz­wi­jała w tym sa­mym du­chu – kon­struk­tyw­nego roz­woju i pro­mo­cji pol­skich koni.

Uprzejmie dzię­kuję Panu za roz­mowę.

 

 

Święto Konia - Wyniki - Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras -15.05.2016 - Siedlec Trzebnicki

2016-05-05 10:24

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu i Terenowe Koło Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamiają, iż Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras (ogierków rocznych, klaczek rocznych), odbędzie się 15 maja 2016 r. (niedziela) w Siedlcu Trzebnickim . 

 

 

Wyniki

 

PROGRAM MINUTOWY WYSTAWY SIEDLEC 2016 R.

10:00  Uroczyste otwarcie wystawy

10:20 Ocena młodzieży ras wierzchowych

11:00 Dekoracja zwycięskich koni

11:10 Pokaz „W pustyni i w puszczy”

11:25 Ocena ogierków rocznych rasy śląskiej

12:15 Dekoracja zwycięskich koni

12:25 Oficjalne podziękowania + konkurs dla dzieci „Co koń je”

12:40 Ocena klaczek rocznych rasy śląskiej

14:00 Dekoracja zwycięskich koni

14:10 Pokaz „Ogniem i mieczem” (Helena i Skrzetuski)

14:25 Ocena klaczek dwuletnich rasy śląskiej

15:30 Dekoracja zwycięskich koni

15:40 Pokaz „Ogniem i mieczem” (Tatarzy)

15:55 Ocena klaczy trzyletnich rasy śląskiej

16:20 Dekoracja zwycięskich koni

16:30  Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci

16:40 Wybór czempiona wystawy w rasie śląskiej

17:00 Uroczyste zamknięcie wystawy

 

Regulamin

Lista koni

 

Informacja dla wystawców:

-Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2016 r. lub wyczerpania puli miejsc.

-Potwierdzeniem uczestnictwa na Wystawie jest wpłacenie kwoty 100 zł (do 28 kwietnia 2016) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - nazwę konia - "Wystawa Siedlec 2016". W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

-W wystawie mogą brać udział konie hodowli polskiej, zakwalifikowane do wpisu do ksiąg prowadzonych przez Polski Związek Hodowców Koni będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.

 

Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 9:00 w niedzielę 

-odbiór numerów startowych - niedziela 9:00-9:30 - po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień ); konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie

-przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni (dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)

- nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego, lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia (dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu).

 

Nowy Druk Zmiany Właściciela Koniowatego

2016-04-29 12:15

Przypominamy, że od dnia 5 maja 2016 obowiązuje NOWY DRUK ZMIANY WŁAŚCICIELA koniowatego. Druk ten podpisuje zarówno sprzedający(poprzedni właściciel) jak i kupujący (nowy właściciel). Zmianę właściciela należy dokonać w ciągu 7 dni od kupna/sprzedaży koniowatego. Opłatę za przerejestrowanie koniowatego w paszporcie ponosi tylko nowy właściciel.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

2016-04-29 08:44

Przedstawiamy opu­bli­ko­waną w Dz. U. z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. pod poz. 588 ustawę z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która wcho­dzi w ży­cie dnia 5 maja 2016 r.

Uwaga !!

2016-04-29 08:28

W dniu 02.05.2016 (poniedziałek) biuro OZHK we Wrocławiu będzie NIECZYNNE. Przepraszamy za utrudnienia.

Nabór klaczy rasy śląskiej do ZT -04.05.2016

2016-04-27 13:37

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy rasy ślą­skiej do sta­cjo­nar­nego tre­ningu za­przę­go­wego w Zakładzie Treningowym w Książu od­bę­dzie się w dniu 04 maja 2016 r. (środa). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 12:00. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Izerska Parada Powozów -1.05.2016 Lubomierz

2016-04-27 08:28

Izerska Parada Powozów jest to inicjatywa pasjonatów i miłośników koni. Uczestnicy-powozy jak i jeźdźcy na koniach wierzchowych, prezentują się przejeżdżając pętle w okolicach Lubomierza. Całość kończy wspólne biesiadowanie i końskie pogawędki na tzw.placu w Lubomierzu.

Serdecznie zapraszamy !!! 

kontakt z organizatorem: Pasternak Andrzej - 603 912 942, Janusz Lawin 602 534 360