Aktualności

DALZ 2016 II ELIMINACJA - 28.08.2016 - STAJNIA AGRO-PODKÓWKA ŚWIDNIK

2016-08-22 10:24

Z inicjatywy Gospodarza II Eliminacji DALZ 2016 - Anny i Tomasza Stelmach - Starosta Powiatu Kamiennogórskiego ufundował przepiękny Puchar dla najlepszego zaprzęgu Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej podczas II Eliminacji w Stajni Agro-Podkówka Świdnik, która odbędzie się już 28 sierpnia.
Nagroda trafi w ręce uczestnika, który osiągnie najlepszy wynik w próbie zręczności powożenia. A więc trenujcie kegle, bo Puchar czeka na swego Zwycięzcę !!!!


więcej na : https://www.facebook.com/events/2101607846731560/

zgłoszenie 

oświadczenie 

program  

propozycje 

 

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Książ

2016-08-10 07:37

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wyni­kami kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ślą­skich  oraz ras szla­chet­nych  do Zakładu Treningowego w Książu, która od­była się we wto­rek, 16 sierp­nia 2016 r.

 

 

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów rasy ślą­skiej oraz po­zo­sta­łych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 60-​dniowego sta­cjo­nar­nego tre­ningu o pro­filu za­przę­go­wym w ZT Książ.

 

 Kwalifikacja od­bę­dzie się w dniu 16 sierp­nia 2016 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie oceny ogie­rów szla­chet­nych pla­no­wane jest na go­dzinę 8:00, a ogie­rów rasy ślą­skiej – na go­dzinę 11:00. Właścicieli ogie­rów rasy ślą­skiej pro­simy o przed­sta­wie­nie koni do ko­mi­syj­nego po­miaru o godz. 9:30. W ka­ta­logu za­miesz­czone są rów­nież postanowienia ogólne oraz postanowienia szczegółowe, do­ty­czące kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów w ZT Książ.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Objęcia koni systemem płatności bezpośrednich

2016-08-10 07:34

Poniżej za­miesz­czamy ofi­cjalną od­po­wiedź Ministra Rolnictwa na ko­lejne wy­stą­pie­nie PZHK w spra­wie ob­ję­cia koni sys­te­mem płat­no­ści bez­po­śred­nich:

 

 

Finansowanie_​2016_​odpowiedz_​01

Finansowanie_​2016_​odpowiedz_​02

Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami 21 sierpnia - Rybnica - Regulamin, Lista koni

2016-08-08 12:52

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami z I Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami, która odbyła się 21 sierpnia 2016 r. (niedziela) w Rybnicy.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim wystawcom którzy włożyli swój trud w przygotowanie źrebaków do Pokazu oraz rodzinie państwa Homów, za udostępnienie do dyspozycji przepięknego obiektu na potrzeby tej wyjątkowej imprezy, pozytywną atmosferę oraz ogromne zaangażowanie. 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii autorstwa Eweliny Skórzewskiej

Galeria 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:

Wyniki

 

 

 

 

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamia, iż Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami rozpocznie się o godzinie 10:00 - 21 sierpnia 2016 r. (niedziela) w Rybnicy.  

Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 7 sierpnia 2016 r.

 

Regulamin 

Lista koni 

Potwierdzeniem uczestnictwa w Wystawie jest wpłacenie kwoty 60 zł (do 7 sierpnia 2016) od zgłoszonej klaczy ze źrebakiem na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - Premiowanie źrebiąt Rybnica 2016". W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

 

Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą na okres trwania zawodów, słoma będzie zabezpieczona nieodpłatnie. Koszty transportu nie zostaną zwrócone.

Mistrzostw Świata Piber 2016: Polacy najlepsi w maratonie!!!

2016-08-08 08:10

Historyczny sukces! Dwa srebrne medale Mistrzostw Świata!
POLSKA SREBRNYMI MEDALISTAMI MISTRZOSTW ŚWIATA!
WERONIKA KWIATEK V-CE MISTRZYNIĄ ŚWIATA
JESTEŚCIE WIELCY!
Dziękujemy Polska!

 

Zawodnikom dzię­ku­jemy za wy­bór koni pol­skiej ho­dowli:

Weronika Kwiatek: og. Bartnik wlkp (Caretino K hes. – Biaroza wlkp po Clayton baw.) hod. i wł. Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o.

Bartłomiej Kwiatek: og. Sonet śl. (Dastin xx – Sorbona śl. po Bojkot śl.), hod. Stado Ogierów Książ Sp. z o.o., wł. OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. – Zakład SO Książ

Marcin Kilańczyk: og. Prymus śl. (Tycjan – Prymka po Ryko), hod. Antoni Zwierzański, wł. Andrzej Kilańczyk

Katarzyna Kuryś: og. Biraldo sp (Halogen m – Buchta sp po Caretino K hes.), hod. Michał Sikora, wł. Katarzyna Kuryś

www.driving.pl/ fot. Małgorzata Jakubiak
Wyniki i relacja na stronie!
— w: Piber2016.

V Wrocławski Korowód Nadziei - 3.09.2016 Rynek-Wrocław

2016-08-04 10:31

Straż Miejska Wrocławia Referat Patroli Konnych wspólnie z Fundacją na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową mieszczącą się we Wrocławiu zaprasza hodowców i miłośników koni do wzięcia udziału jako uczestników "konno- bryczkowego korowodu" w dniu 3 września 2016 roku w V  Wrocławskim Korowodzie  Nadziei.

ZGŁOSZENIA

 Celem jest zbiórka przez wolontariuszy datków pieniężnych na wyposażenie Przylądka Nadziei – dziecięcego specjalistycznego szpitala transplantacji szpiku kostnego we Wrocławiu, której propagatorką jest Pani Senator prof. Alicja Chybicka. Impreza objęta jest honorowym patronatem prezydenta miasta Wrocławia, marszałka województwa, oraz wojewody dolnośląskiego. 

Wszelkich informacji udziela kierownik referatu Zbigniew Golonka tel. 600532727, mail patrolkonny@strazmiejska.wroclaw.pl

XII KRAJOWY CZEMPIONAT MŁODZIEŻY KONI RASY ŚLĄSKIEJ - Podsumowanie Galeria Wyniki

2016-07-20 14:33

Szanowni Hodowcy oraz Właściciele Młodzieży Koni Rasy Śląskiej biorącej udział w XII Czempionacie Krajowym w Książu! Następny czempionat za nami, podobnie jak w zeszłym roku mieliśmy bardzo dobrą stawkę koni, świetnych prezenterów oraz konie wypielęgnowane na szóstkę z plusem. Obserwując Wasze starania i poziom jaki prezentujecie jestem dumna, że kiedyś miałam zaszczyt hodować ślązaki, a teraz pracuję w związku, w którym konie rasy śląskiej występują najliczniej. Komisja miała bardzo trudne zadanie, różnice punktowe były tak małe, że o poszczególnych miejscach decydowały drobne szczegóły. Na czempionacie, który stoi na tak wysokim poziomie nie ma przegranych.Ta impreza to wspaniała okazja do promocji tej pięknej rasy koni, która zdobywa coraz większą rzeszę miłośników. Korzystając z okazji chciałam jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy przyjechali do Książa- hodowcom, właścicielom, prezenterom oraz publiczności, która entuzjastycznie dopingowała swoich faworytów. Dziękuję Pani kierownik Monice Słowik oraz pracownikom Stada Ogierów w Książu za wielkie zaangażowanie i pomoc w organizacji Czempionatu oraz piękny pokaz hodowlany. Wielkie podziękowania dla Justyny i Karoliny Kubańskich, Kasi Kuryś, Doroty Szorc za elegancki pokaz powożenia. Podziękowania dla Komisji oceniającej konie i dla naszego najlepszego spikera-Kasi Komandery. Dziękuję moim koleżankom i koledze z biura, którzy włożyli wiele serca w przygotowanie i dołożyli wszelkich starań aby impreza odbyła sprawnie i bez zakłóceń. Kończąc chciałabym w tym miejscu zacytować zdanie z zeszłorocznego podsumowania czempionatu: '' Mogę obiecać, że za rok zrobimy wszystko, aby było równie pięknie, a może jeszcze lepiej..." Pozdrawiam Beata Kapica P.S.

 

Zapraszam do obejrzenia galerii autorstwa E.Skórzewskiej:)

Galeria 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:

Wyniki

 

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych do treningu zaprzęgowego – ZT Książ 2016

2016-07-19 10:02

Właściciele ogie­rów po­winni zgło­sić je do wła­ści­wego OZHK/​WZHK, w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 21 czerwca 2016 r.
Właściciele ogie­rów zo­bli­go­wani są do uisz­cze­nia, naj­póź­niej do 29 lipca 2016 r. opłaty kwa­li­fi­ka­cyj­nej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wy­so­ko­ści 200 zł za każ­dego ogiera zgło­szo­nego do ZT. Na prze­le­wie na­leży na­nieść ad­no­ta­cję „Zgłoszenie ogiera NAZWA OGIERA do ZT Książ”. W przy­padku wy­co­fa­nia lub nie­przy­wie­zie­nia ogiera na kwa­li­fi­ka­cję (bez względu na przy­czynę) opłata kwalikacyjna nie bę­dzie zwra­cana.

UWAGA!!!
Możliwe jest zgło­sze­nie ogiera i ure­gu­lo­wa­nie opłaty kwa­li­fi­ka­cyj­nej po 29 lipca 2016 r. W ta­kim przy­padku opłata kwa­li­fi­ka­cyjna wy­nosi 400 zł i musi być wpła­cona naj­póź­niej do 12 sierp­nia do godz. 1400 (de­cy­duje data za­księ­go­wa­nia wpłaty na kon­cie PZHK lub prze­sła­nia do PZHK po­twier­dze­nia wpłaty). Zgłoszenia i/​lub wpłaty po tym ter­mi­nie nie będą uwzględ­niane. Brak wpłaty spo­wo­duje nie­do­pusz­cze­nie ogiera do kwa­li­fi­ka­cji.

Harmonogram szczepień 

Więcej

 

 

 

Odszedł Michał Wierusz-Kowalski - msza święta 20 lipca godz. 12:00

2016-07-08 10:39

Z ogromnym żalem przekazujemy tę informację. W dniu dzisiejszym, nagle odszedł od nas Michał Wierusz-Kowalski. Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki UW, dziennikarz, autor ponad 1000 artykułów dotyczących tematyki hipologicznej, redaktor naczelny kwartalnika "Hodowca i Jeździec" oraz niegdyś czynny zawodnik dyscypliny skoków przez przeszkody.

Rodzinie i bliskim przekazujemy ogromne wyrazy współczucia.

klepsydra michał wierusz-kowalski

XII KRAJOWY CZEMPIONAT MŁODZIEŻY KONI RASY ŚLĄSKIEJ - WYNIKI!!! KSIĄŻ-10.07.2016

2016-07-04 08:59

Szanowni Hodowcy oraz Właściciele Młodzieży Koni Rasy Śląskiej biorącej udział w XII Czempionacie Krajowym w Książu! Następny czempionat za nami, podobnie jak w zeszłym roku mieliśmy bardzo dobrą stawkę koni, świetnych prezenterów oraz konie wypielęgnowane na szóstkę z plusem. Obserwując Wasze starania i poziom jaki prezentujecie jestem dumna, że kiedyś miałam zaszczyt hodować ślązaki, a teraz pracuję w związku, w którym konie rasy śląskiej występują najliczniej. Komisja miała bardzo trudne zadanie, różnice punktowe były tak małe, że o poszczególnych miejscach decydowały drobne szczegóły. Na czempionacie, który stoi na tak wysokim poziomie nie ma przegranych.Ta impreza to wspaniała okazja do promocji tej pięknej rasy koni, która zdobywa coraz większą rzeszę miłośników. Korzystając z okazji chciałam jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy przyjechali do Książa- hodowcom, właścicielom, prezenterom oraz publiczności, która entuzjastycznie dopingowała swoich faworytów. Dziękuję Pani kierownik Monice Słowik oraz pracownikom Stada Ogierów w Książu za wielkie zaangażowanie i pomoc w organizacji Czempionatu oraz piękny pokaz hodowlany. Wielkie podziękowania dla Justyny i Karoliny Kubańskich, Kasi Kuryś, Doroty Szorc za elegancki pokaz powożenia. Podziękowania dla Komisji oceniającej konie i dla naszego najlepszego spikera-Kasi Komandery. Dziękuję moim koleżankom i koledze z biura, którzy włożyli wiele serca w przygotowanie i dołożyli wszelkich starań aby impreza odbyła sprawnie i bez zakłóceń. Kończąc chciałabym w tym miejscu zacytować zdanie z zeszłorocznego podsumowania czempionatu: '' Mogę obiecać, że za rok zrobimy wszystko, aby było równie pięknie, a może jeszcze lepiej..." Pozdrawiam Beata Kapica P.S.

 

Zapraszam do obejrzenia galerii autorstwa E.Skórzewskiej:)

Galeria 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:

Wyniki

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informujemy, że ze względu na dużą ilość zgłoszonych koni XII KRAJOWY CZEMPIONAT MŁODZIEŻY KONI RASY ŚLĄSKIEJ rozpocznie się już o godzinie 8:30.

PLAN MINUTOWY:

8:30- Otwarcie czempionatu

8:35- Ocena ogierków rocznych

10:35- Dekoracja ogierków rocznych oraz czempiona i V-ce czempiona

 10:45- POKAZ (hodowlany)

 11:00- Ocena klaczek rocznych

 12:45- Dekoracja klaczek rocznych

 13:00- Uroczyste otwarcie czempionatu(podziękowania,rozdanie medali)

 13:20-Ocena klaczy dwuletnich

 15:05- Dekoracja klaczy dwoletnich

 15:15- POKAZ (niespodzianka)

 15:30- Ocena klaczy trzyletnich

 16:45- Dekoracja klaczy trzyletnich

 16:55- Wybór i dekoracja czempiona i v-ce czempiona klaczy

 17:30- Uroczyste zamknięcie czempionatu.

 

Regulamin

Ostateczna lista koni  aktualizacja 06.07.2016

 

Informacja dla wystawców:

Hodowcy proszeni są o przywiezienie koni do godziny 19:00 w sobotę (09.07.2016 r.). Stajnia będzie czynna od godziny 15:00. W przypadku problemów z dowiezieniem koni do soboty prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) i odebranie materiałów (numerów startowych) do godziny 8:00w niedzielę.

Po przyjeździe do SO Książ w sobotę prosimy właścicieli koni o zgłoszenie się z paszportami z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie do przedstawicieli OZHK Wrocław (hol przy biurze SO Książ) w celu otrzymania nuemrów startowych oraz katalogu.

O 19:00 przewidziana jest odprawa techniczna i poczęstunek dla wystawców.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy że potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wpłacenie kwoty 100 zł (do 20 czerwca 2016) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - nazwę konia - Czempionat 2016". W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe nie będzie zwracane.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamia, iż XII Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich, klaczy trzyletnich), odbędzie się 10 lipca 2016 r. (niedziela) w Książu.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Informacja dla wystawców:

 

Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53,                               w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2016 r.

Hodowcy z innych OZHK/WZHK zgłaszają konie za pośrednictwem macierzystych Związków.

Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wpłacenie kwoty 100 zł (do 20 czerwca 2016) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - nazwę konia - Czempionat 2016". W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe nie będzie zwracane.

 

Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 19:00 w sobotę (stajnia czynna bedzie od 15:00) 

-odbiór numerów startowych - sobota godz. 19:00 po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie -harmonogram szczepień  konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie

-dla wybranych 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyzna nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł do równego podziału między hodowcę i właściciela źrebięcia.

XX CZEMPIONAT KONI ŚLĄSKICH W PORĘBIE ZA NAMI!

2016-06-27 09:45

Właściciele i hodowcy koni rasy śląskiej spotkali się na dorocznym święcie, tym razem na jubileuszowym dwudziestym przeglądzie w Porębie. Właściciele zwierząt z Południowej Polski zaprezentowali rekordową liczbę 70 rocznych i dwuletnich klaczy oraz ogierów.

 

wyniki :

http://www.ozhk-katowice.pl/…/WYNIKI%20-%20CZEMPIONAT%20POR…

film:

http://opole.tvp.pl/…/konie-slaskie-nie-do-pluga-ale-do-roz…

Zmiana właściciela - obowiązki sprzedającego i kupującego

2016-06-07 08:28

Przypominamy, że od dnia 5 maja 2016 sprzedający ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży konia, a kupujący nabycia konia. Za niedopełnienie formalności w ciągu 7 dni grozi kara grzywny do 500 zł nakładana przez Państwowy Inspektorat Weterynaryjny. 

 

NOWY DRUK ZMIANY WŁAŚCICIELA koniowatego podpisuje zarówno sprzedający(poprzedni właściciel) jak i kupujący (nowy właściciel). Opłatę za przerejestrowanie koniowatego w paszporcie ponosi tylko nowy właściciel.

Badania na choroby zakaźne

2016-06-02 10:13

Przypominamy że od 5 maja 2016 w przypadku braku świadectwa pokrycia zgłaszanych do opisu koniowatych zniesiony zostaje obowiązek przedłożenia wyników badań na choroby zakaźne (nosaciznę, zarazę stadniczą i niedokrwistość zakaźną u koni).

 

Zmiany opłat

2016-05-30 14:44

Informujemy, że od dnia 2 czerwca ulega zmianie opłata za dokonanie zmian w rejestrze. 

Koszt zmiany właściciela  to 17,50 zł (+ opłata za odesłanie paszportów 6,50zł)

 

W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego (Dz. U. poz. 748), które wchodzi w życie w dniu 2 czerwca 2016 r. zmienia się cennik usług oferowanych przez OZHK we Wrocławiu  więcej 

 

Galeria zdjęć

2016-05-25 10:15

Serdecznie zapraszamy do naszego działu Galeria. Znajdą tam Państwo najnowsze zdjęcia z Wystaw i Szkoleń organizowanych przez OZHK Wrocław. 

Raz jeszcze przypomnijmy sobie te niesamowite emocje które towarzyszyły nam podczas Wystawy "Święto Konia" w Siedlcu Trzebnickim.

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Piotrowice 2016

2016-05-25 09:35

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych organizowana jest corocznie w Piotrowicach koło Chojnowa, na terenie kompleksu pałacowo - parkowego. Powstała, by inicjować i promować postęp w hodowli zwierząt, a także prezentować najnowsze technologie. Jest to największa impreza rolnicza w województwie dolnośląskim. Promuje osiągnięcia rolników i firm związanych z rolnictwem. Z każdym rokiem zwiększa się oferta wystawiennicza. Swoje osiągnięcia hodowlane zaprezentowali dolnośląscy hodowcy koni, bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz, królików oraz hodowcy drobnego inwentarza: drobiu użytkowego i ozdobnego. Podczas wnikliwej oceny wyłoniono zwierzęta, które otrzymały tytuły czempionów i wiceczempionów.

 

wyniki 

galeria 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu informuje, iż Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych (klaczy zimnokrwistych i śląskich) oraz Maszyn Rolniczych "Piotrowice 2016"  odbędzie się 26 czerwca 2016 r. (niedziela) w Piotrowicach koło Chojnowa. 

 

 Informacja dla wystawców:


Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 7:50 w niedzielę 

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień )

-dostarczenie wypełnionego oswiadczenia 

 

Regulamin

LISTA KONI:

 

     1

Baran Tadeusz

PASJA

616008670020911

2011śl.

2

Podwajciatnyk Małgorzata

BAWARIA

616008670022309

2009śl.

3

Kasperowicz Adam

IGA

616008670017913

2013śl.

4

Paczkowski Henryk

WARKA

616008670023613

2013 sl.

5

Paczkowski Andrzej

PASJA

616008670023713

2013śl.

6

Jadach Piotr

LINDA

616008670097609

2009śl.

7

Paszyński Dominik

Rezerw.

 

 

8

Kasperowicz Mirosław

Rezerw.

 

 

9

Olejniczak Anna

TAMARA

616010670013313

2013 z

10

Olejniczak Anna

TINA

616010670013813

2013 z

11

Borecki Edward

SAWANA

616010670040113

2013 z

12

Niedzielski Zbigniew

ELENA

616010530078011

2011 z

 

 

 

Uwaga !!!

2016-05-25 09:09

W dniu 27.05.2016 (piątek) biuro OZHK we Wrocławiu będzie NIECZYNNE. Przepraszamy za utrudnienia.

Paweł Mazurek nowym prezesem hodowców

2016-05-24 07:15

fot. Anna Pawlak

Znamy już wyniki wyborów na stanowisko Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni. Został nim Paweł Mazurek, wieloletni hodowca i działacz środowiska, niegdyś członek kadry i reprezentant Kraju na Mistrzostwach Świata w dyscyplinie powożenia.

 

Na odbywającym się właśnie w Warszawie XXIX Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PZHK na stanowisko prezesa zgłoszono dwie kandydatury - Jacka Soborskiego oraz Pawła Mazurka. W wyniku tajnego głosowania wygrał ten drugi stosunkiem głosów 19 do 28.  61-letni Paweł Mazurek nie krył wzruszenia. Dziękował delegatom, ale również swojej rodzinie, która wspierała go w decyzji kandydowania. Dziękował także swemu dziadkowi oraz ojcu, nauczycielom i ludziom, którzy go wciągnęli w przygodę z hipologią. Złożył gratulacje i słowa uznania swoim poprzednikom, prezesom Andrzejowi Wodzie, Władysławowi Brejcie oraz Zbigniewowi Jaworskiemu. Wyraził wolę kontynuowania pracy na rzecz konsolidacji środowiska.

Święto Konia - Wyniki -15.05.2016 - Siedlec Trzebnicki

2016-05-17 09:17

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami z Ogólnopolskiej Wystawy Młodzieży Hodowlanej różnych ras (ogierków rocznych, klaczek rocznych), która odbyła się 15 maja 2016 r. (niedziela) w Siedlcu Trzebnickim.

 

 

 

Wyniki

Uroczyste otwarcie wystawy 

Ocena młodzieży ras wierzchowych 

Pokaz „W pustyni i w puszczy” 

Ocena ogierków rocznych rasy śląskiej 

Konkurs dla dzieci „Co koń je” 

Ocena klaczek rocznych rasy śląskiej 

Pokaz „Ogniem i mieczem” (Helena i Skrzetuski, Tatarzy) 

Ocena klaczek dwuletnich rasy śląskiej 

Ocena klaczy trzyletnich rasy śląskiej 

Wybór czempiona wystawy w rasie śląskiej 

 

SZKOLENIE Z OCENY LINIOWEJ dla hodowców

2016-05-13 08:02

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność za­pro­sić ho­dow­ców oraz wszyst­kich chęt­nych na szko­le­nie z wie­lo­let­nim Przewodniczącym Komisji Oceny Ogierów w Holandii (księga stadna KWPN) – Arie Hamoenem...

 

Szkolenie to od­bę­dzie się dnia 4 czerwca (so­bota) na te­re­nie SK Racot. Koszt szko­le­nia dla ak­tyw­nych człon­ków OZHK/​WZHK i Związków Rasowych sfe­de­ro­wa­nych w PZHK wy­nosi 100 zło­tych (opła­cona składka człon­kow­ska za rok 2015 lub 2016), dla po­zo­sta­łych uczest­ni­ków 200 zł.

Poniżej szcze­gó­łowy plan szko­le­nia z oceny li­nio­wej:

  • 12:45 – 13:30 obiad
  • 13:30 – 14:30. część teo­re­tyczna, dys­ku­sja
  • 14:30 – 17:00 część prak­tyczna (ocena eks­te­rieru oraz ru­chu lu­zem, pod­su­mo­wa­nie)

Zgłoszenia, wraz z nu­me­rem te­le­fonu, pro­simy prze­sy­łać na ad­res elek­tro­niczny: cuber@pzhk.pl do dnia 25 maja (środa).

Po po­twier­dze­niu przez PZHK, że dana osoba zo­stała umiesz­czona na li­ście szko­lo­nych na­leży wnieść opłatę (100 lub 200 zł.) prze­le­wem na konto PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 z do­pi­skiem „ocena li­niowa”.

 

więcej