Aktualności

Wesołych Świąt

2016-12-20 08:02


Pełnych ciepła i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności, szczęścia i sukcesów hodowlanych w Nowym Roku życzą pracownicy biura oraz członkowie zarzadu Okręgowego Związku Hodowców Koni

Wstępy 2017

2016-12-14 07:13

Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY się­ga­ją­cy swo­ją tra­dy­cją XVII wie­ku  gro­ma­dzi w na­szym  mie­ście rol­ni­ków, ho­dow­ców i eks­por­te­rów ko­ni za­rów­no z kra­ju jak i za­gra­ni­cy. Podczas jar­mar­ku eks­po­no­wa­ne są mię­dzy in­ny­mi ak­ce­so­ria ry­mar­skie, sprzęt rol­ni­czy, wy­ro­by rze­mieśl­ni­cze, rze­mio­sło, sztu­ka lu­do­wa, ale przede wszyst­kim to, co sta­no­wi kwin­te­sen­cję te­go wy­da­rze­nia czy­li ko­nie wie­lu ras i ty­pów użyt­ko­wy­ch… WSTĘPY od­by­wa­ją się tyl­ko raz w ro­ku i ma­ją ru­cho­mą da­tę. „Wstępny” czy­li w pierw­szy po­nie­dzia­łek Wielkiego Postu. Przyszłoroczny Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY od­bę­dzie się w dnia­ch 06-​07 mar­ca 2017 r.

Mając na uwa­dze do­świad­cze­nia z lat po­przed­ni­ch i wy­cho­dząc na­prze­ciw spo­łecz­nym ocze­ki­wa­niom, pod­ję­li­śmy de­cy­zje o zmia­nie for­mu­ły  ob­ro­tu  koń­mi w Skaryszewie, tak aby każ­dy ho­dow­ca, któ­ry przy­by­wa na Skaryszewski Jarmark Koński czuł się do­brze i wy­je­chał z na­sze­go mia­sta za­do­wo­lo­ny.   Mamy  no­we tar­go­wi­sko, któ­re je­st ogro­dzo­ne, za­da­szo­ne, utwar­dzo­ne i oświe­tlo­ne. Posiada ono du­ży par­king dla sa­mo­cho­dów oraz bar­dzo do­brze roz­wi­nię­ty sys­tem ko­mu­ni­ka­cyj­ny. Jednak tar­go­wi­sko ma swo­je ogra­ni­cze­nia prze­strzen­ne co po­wo­du­je, że nie je­ste­śmy w sta­nie po­mie­ścić, w cią­gu jed­ne­go dnia wszyst­ki­ch ko­ni, któ­re przy­jeż­dża­ją na Wstępy. W związ­ku z tym, po prze­pro­wa­dzo­ny­ch na sze­ro­ką ska­lę kon­sul­ta­cja­ch uwzględ­nia­ją­cy­ch opi­nię ho­dow­ców i au­to­ry­te­tów śro­do­wi­sko­wy­ch po­sta­no­wi­li­śmy przy pew­ny­ch mo­dy­fi­ka­cja­ch przy­wró­cić daw­niej obo­wią­zu­ją­cą re­gu­łę  i po­dzie­lić wstę­py na dwa dni tar­go­we. Pozwoli to na do­bry i spraw­ny ob­rót zwie­rzę­ta­mi, bez ści­sku i tło­ku z za­cho­wa­niem za­sad do­bro­sta­nu, a przede wszyst­kim za­gwa­ran­to­wa­ne bę­dzie miej­sce dla każ­de­go ko­nia. Zmiana ta przy­czy­ni się rów­nież do po­pra­wy bez­pie­czeń­stwa zwie­rząt, ho­dow­ców jak rów­nież tu­ry­stów, któ­rzy przez dwa dni bę­dą mo­gli po­dzi­wiać to hi­sto­rycz­ne zja­wi­sko, ja­kim je­st Skaryszewski Jarmark Koński „Wstępy”. Zachęcamy wszyst­ki­ch ho­dow­ców, któ­rzy za­mie­rza­ją przy­je­chać na Wstępy, do te­go że­by re­je­stro­wa­li swo­je ko­nie.  Rejestracji bę­dzie moż­na do­ko­nać dro­gą e-​mailową, li­stow­nie, fa­xem bą­dź te­le­fo­nicz­nie z póź­niej­szym po­twier­dze­niem do­ku­men­ta­cji. Hodowcy, któ­rzy przy­ja­dą z da­le­ki­ch za­kąt­ków na­sze­go kra­ju bę­dą mo­gli sko­rzy­stać z ba­zy noc­le­go­wej dla ko­ni w stad­ni­nie Hubertus. Nie bę­dzie ro­ga­tek, punk­tów kon­tro­li pasz­por­tów przy wjaz­da­ch do mia­sta. Na tar­go­wi­sku,  gdzie bę­dzie od­by­wał się Jarmark, na wjeź­dzie bę­dzie utwo­rzo­na spe­cjal­na stre­fa we­te­ry­na­ryj­na, od­pra­wy ko­ni, kon­tro­li pasz­por­tów i chi­pów. Po prze­kro­cze­niu tej stre­fy każ­dy ho­dow­ca kie­ro­wa­ny bę­dzie do od­po­wied­nie­go sek­to­ra han­dlo­we­go. Do dys­po­zy­cji ho­dow­ców bę­dzie rów­nież wy­dzie­lo­ny plac w cen­trum Jarmarku, gdzie ko­nia bę­dzie moż­na spraw­dzić, nie tyl­ko pod wzglę­dem we­te­ry­na­ryj­nym, jak rów­nież pod wzglę­dem fi­zycz­nym. Wjazd na te­ren Jarmarku roz­pocz­nie się od go­dz. 5:00 ra­no. Obszar  bę­dzie cał­ko­wi­cie mo­ni­to­ro­wa­ny przez od­po­wied­nie służ­by, któ­re bę­dą dba­ły o po­rzą­dek i kie­ro­wa­ły ho­dow­ców na wła­ści­we miej­sce. Rejestracja ko­ni opró­cz stric­te in­for­ma­cji han­dlo­wej bę­dzie dla nas wy­znacz­ni­kiem dla przy­go­to­wa­nia od­po­wied­niej ilo­ści sta­no­wi­sk  dla ko­ni.

Mając na uwa­dze spraw­ne i bez­piecz­ne prze­pro­wa­dze­nie Wstępów 2017 zwra­ca­my się do Państwa z proś­bą o roz­pro­pa­go­wa­nie in­for­ma­cji do­ty­czą­cy­ch no­wy­ch za­sad or­ga­ni­za­cji przy­szło­rocz­ne­go Jarmarku Końskiego wśród ho­dow­ców i sym­pa­ty­ków ko­ni, a tak­że o kon­takt z na­mi, od­wie­dza­nie na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej, na któ­rej bę­dzie moż­na po­brać zgło­sze­nia na Skaryszewski Jarmark Koński Wstępy 2017, jak rów­nież te­le­fo­nicz­nie z oso­bą od­po­wie­dzial­ną za or­ga­ni­za­cję Jarmarku

Wszystkie in­for­ma­cje moż­na zna­leźć na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej www.skaryszew.pl w za­kład­ce Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY 2017, któ­ra bę­dzie ak­tyw­na z po­cząt­kiem stycz­nia 2017 ro­ku.

Mamy na­dzie­ję, że speł­ni­my ocze­ki­wa­nia ho­dow­ców ko­ni jak i wszyst­ki­ch, któ­rzy przy­ja­dą w ty­ch dnia­ch do Skaryszewa. Do zo­ba­cze­nia na wstę­pa­ch – 6 i 7 mar­ca 2017 ro­ku.

z po­wa­ża­niem
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW
Ireneusz Kumięga

Program handlu i obrotu końmi podczas  Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego „WSTĘPY”
w dniach 6-​7 marca 2017 roku

Dzień pierwszy, poniedziałek  – 6 marca 2017 r. od godz. 500

  1. Klacze, ogie­ry, wa­ła­chy i źre­bię­ta ras zim­no­krwi­sty­ch oraz wszyst­kie ko­nie w ty­pie zim­no­krwi­stym i po­gru­bio­nym ho­do­wa­ne na te­re­nie Polski zgod­nie z in­for­ma­cją o ra­sie i ty­pie ra­so­wym za­war­tą w pasz­por­cie ko­ni
  2. Wszystkie ko­ni za­gra­nicz­ny­ch ras zim­no­krwi­sty­ch dla któ­ry­ch PZHK nie pro­wa­dzi ksiąg ho­dow­la­ny­ch

Dzień drugi, wtorek – 7 marca 2017 r. od godz. 500

  1. Klacze, ogie­ry, wa­ła­chy i źre­bię­ta ras szla­chet­ny­ch (ma­ło­pol­ska, wiel­ko­pol­ska szla­chet­nej pół­krwi, ślą­ska)
  2. Klacze ogie­ry, wa­ła­chy i źre­bię­ta ra­sy hu­cul­skiej i ko­nik pol­ski
  3. Klacze, ogie­ry, wa­ła­chy i źre­bię­ta wszyst­ki­ch ras ku­ców i ko­ni ma­ły­ch
  4. Wszystkie ko­nie w ty­pie szla­chet­nym, ty­pie pry­mi­tyw­nym, ty­pie ku­ca zgod­nie z in­for­ma­cją o ty­pie ra­so­wym za­war­tą w pasz­por­cie ko­nia
  5. Wszystkie ko­nie ra­sy czy­stej krwi arab­skiej i peł­nej krwi an­giel­skiej
  6. Wszystkie ko­ni ras szla­chet­ny­ch, pry­mi­tyw­ny­ch i ku­ców dla któ­ry­ch PZHK nie pro­wa­dzi ksiąg ho­dow­la­ny­ch
  7. Osły, mu­ły , osło­mu­ły

 

wstepy_2016

Rozdział ogierów na sezon 2017 SO KSIĄŻ

2016-12-13 07:35

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o. informuje, że Rozdział Ogierów na sezon 2017 odbył się w dniu 18.11.2016 r. w Stadzie Ogierów w Książu.

 

W skład komisji d/s Rozdziału Ogierów weszli:

Monika Słowik – Kierownik SO Książ

Krzysztof Wójcik – Przewodniczący komisji księgi koni rasy śląskiej

Beata Kapica - Kierownik OZHK Wrocław

Maciej Wyszomirski – Dyrektor ŚOZHK w Katowicach

Małgorzata Studzińska – Główny Specjalista ds. hodowli koni SO Książ

więcej 

 

 ROZDZIAŁ OGIERÓW NA SEZON 2017

Lp.

Nr ewid.

Nazwa ogiera

Rasa

Miejsce stanowienia

  1.

784GWł

ARSENAŁ

śl.

Mirosław Troska Mnichowice

  2.

951GWł

BARD

śl.

Marta Świtakowska Borki Lipkowskie

  3.

867GWł

BASZA

śl.

Łucja Mizera Jadowniki Mokre

  4.

922GWł

BAZYLISZEK

śl.

Roman Kowalski Puznówka

  5.

921GWł

BESKID

śl.

Andrzej Pasternak Popielówek

  6.

822GWł

BURGUND

śl.

Wiesław Konieczny Gniewczyna Łańcucka

  7.

800GWł

DEPORT

śl.

Krzysztof Gaworski Kaniów

  8.

882GWł

DRAB

śl.

SO Książ

  9.

769GWł

HUTOR

śl.

Dorota Szorc Pławna

10.

1008GWł

FROMBORK

śl.

SO Książ

11.

816GWł

LOKAN

śl.

SO Książ

12.

971GWł

LOKUS

śl.

Antoni Zapałowski Rożniatów

13.

999GWł

NARWIK

śl.

Adam Wojnicki Straduń

14.

777GWł

NEFRYT

śl.

Włodzimierz Gołda Podbrzezie Dolne

15.

892GWł

NIGER

śl.

SO Książ

16.

2274

NOMEN

śl.

SO Klikowa

17.

856GWł

PIKOLO

śl.

SO Książ

18.

108GOl

POWÓJ

wlkp.

Marta Świtakowska Borki Lipkowskie

19.

998Gwł

RENESANS

śl.

SO Książ

20.

970GWł

RODOS

śl.

SO Książ

21.

936GWł

SONET

śl.

SO Książ

22.

802GWł

WICHER

śl.

Maciej Szczucki Wołomin

 

Na niżej wymienione  ogiery do dnia 18.11.16r. nie wpłynęła żadna oferta

 

 1.

874GWł

NIKON

śl.

 

 2.

832GWł

DORET

śl.

 

 

 

lista do pobrania  

Zapraszamy do Pawilonu Polskiej Hodowli na Cavaliadę do Poznania!

2016-11-29 07:53

PAWILON POLSKIEJ HODOWLI to nie tyl­ko wy­jąt­ko­we miej­sce, w któ­rym ho­dow­la spo­ty­ka się ze spor­tem, pra­ca je­st fa­scy­nu­ją­cą przy­go­dą, a na­uka świet­ną za­ba­wą! To tak­że miej­sce, któ­re wro­sło już w tra­dy­cję spo­tkań mi­ło­śni­ków ko­ni i spor­tu jeź­dziec­kie­go pod­czas ko­lej­ny­ch edy­cji Cavaliady.

Pomysł po­wstał w 2012 ro­ku z ini­cja­ty­wy Polskiego Związku Hodowców Koni i Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich w ce­lu pro­mo­cji pol­skiej ho­dow­li ko­ni oraz pod­kre­śle­nia, jak du­że zna­cze­nie ma prze­my­sł kon­ny w pol­skiej rze­czy­wi­sto­ści. To je­dy­ne te­go ro­dza­ju przed­się­wzię­cie w Polsce.

PAWILON POLSKIEJ HODOWLI przy­bli­ża te­mat ho­dow­li ko­ni w Polsce, jak rów­nież pre­zen­tu­je ca­łe spek­trum moż­li­wo­ści, ja­kie nie­sie ze so­bą ta dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­ca się ga­łąź prze­my­sł. Nasi go­ście bę­dą mie­li moż­li­wo­ść obej­rze­nia przed­sta­wi­cie­li na­szy­ch ro­dzi­my­ch ras ko­ni, wzię­cia udzia­łu w au­kcji pol­ski­ch ko­ni wierz­cho­wy­ch TERAZ POLSKIE KONIE. Najmłodszych mi­ło­śni­ków ko­ni za­pro­si­my na prze­jażdż­ki na ku­cy­ka­ch!

Już po raz ko­lej­ny Polski Związek Hodowców Koni oraz Agencja Nieruchomości Rolnych za­pro­si wszyst­ki­ch go­ści Cavaliady na wspa­nia­łe wi­do­wi­sko. Tegoroczny spek­ta­kl no­si ty­tuł pt. KONIE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO. Odbędzie się w so­bot­nie po­po­łu­dnie. Poprowadzi go Paweł Kleszcz. Nie mo­że Was tam za­brak­nąć!

Bądźcie na­szy­mi go­ść­mi, cze­ka­my na was w PAWILONIE POLSKIEJ HODOWLI!

1-​4 grud­nia 2016 r. 

PAWILON POLSKIEJ HODOWLI

Pawilon 8A na te­re­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich

Cavaliada Poznań 2016

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia punktu kopulacyjnego

2016-11-25 08:22

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 22 czerw­ca 2004 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wy­ch wy­ma­gań we­te­ry­na­ryj­ny­ch dla pro­wa­dze­nia punk­tu ko­pu­la­cyj­ne­go.
(Dz.U. z 2004 nr 156 poz. 1638) z dnia 8 lip­ca 2004 r.

 

Warunki wymagane przy prowadzeniu
punktów kopulacyjnych

§ 1.

1. Wykorzystywane w punkcie kopulacyjnym reproduktory koni, zwane dalej „reproduktorami” albo stosownie do gatunku „ogierami”, powinny:

1) pochodzić ze stad lub gospodarstw spełniających wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) w okresie 30 dni przed wstawieniem do punktu kopulacyjnego zostać przebadane przez lekarza weterynarii i zaopatrzone w orzeczenie lekarsko-weterynaryjne stwierdzające, że zwierzęta są zdrowe i przydatne do rozrodu;

3) w dniu krycia nie wykazywaç klinicznych objawów chorób zakanych zwierząt.

2. Wzory orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ogiera są określone w załącznikach nr 2—5 do rozporządzenia (poniżej).

§ 2.

1.Reproduktory powinny raz w roku być poddawane badaniom określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia(poniżej).

2.Jeżeli wynik któregoś z badań, o których mowa w ust. 1, będzie dodatni, reproduktor nie może być używany do rozrodu.

§ 3.

1. Punkt kopulacyjny powinien znajdować się na terenie ogrodzonym i być zabezpieczony przed dostępem zwierząt z zewnątrz.

2. Przy wjeździe na teren punktu kopulacyjnego oraz przed wejściem do budynku, w którym odbywa się krycie, wykłada się maty dezynfekcyjne.

3. Do budynku, o którym mowa w ust. 2, nie mogą mieć wstępu osoby postronne oraz zwierzęta, niebiorące udziału w kryciu.

4. Środki do mycia i dezynfekcji umieszcza się w zamykanym pojemniku albo szafie.

5. Reproduktora przetrzymuje się w przeznaczonym do tego celu boksie, kojcu albo pomieszczeniu z dostępem do wybiegu.

6. Miejsce, w którym przetrzymuje się reproduktora, powinno być:

1) oznakowane;

2) zabezpieczone przed dostepem innych zwierzat;

3) dostosowane do gatunku i wielkosci reproduktora;

4) zlokalizowane w sasiedztwie miejsca do krycia;

5) latwe do sprzatania i dezynfekcji, posiadajace podloge o nienasiakliwej powierzchni i o nachyleniu umozliwiajacym odprowadzanie zanieczyszczen w stanie plynnym;

6) wybielone, czyste, oswietlane swiatlem dziennym i sztucznym.

§4.

1.Punkt kopulacyjny wyposaża się w urządzenia lub sprzęt do poskramiania zwierząt oraz w urządzenia dla samców ułatwiające krycie samic.

§5.

1. Podmiot prowadzący punkt kopulacyjny powinien:

1) nie dopuścić do krycia samic wykazujących nieprawidłowe wycieki z dróg rodnych, ze zmianami na błonie śluzowej lub skórze sromu, wychudzonych;

2) prowadzić rejestr dotyczący krycia, w którym odnotowuje się:

a) datę krycia,

b) numer identyfikacyjny zwierzęcia – w przypadku samicy,

c) firmę lub nazwę posiadacza zwierzęcia, na rzecz którego została wykonana usługa, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

3) wydać właścicielowi samicy świadectwo pokrycia ogierem, którego wzór został określony w przepisach dotyczących organizacji, hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich.

§6.

1. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję, o której mowa w:

1) art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz walczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanej dalej „ustawą” – w przypadku niespełnienia wymagań określonych w § 3 oraz w § 5 pkt 1 i 2;

2)  art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy – w przypadku niespełnienia wymagań określonych w § 1 ust. 1 i w § 2.

§7.

1. Do ponownego stwierdzenia spełniania wymagań weterynaryjnych, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, jest niezbędne spełnianie wymagań określonych w § 1–5.

§8

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

 

Załącznik 1

WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA STAD LUB GOSPODARSTW ok

§4

1.Ogiery wykorzystywane w punkcie kopulacyjnym powinny pochodzić ze stad lub gospodarstw:

1) których nie dotyczą nakazy i zakazy wydane na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

2) w których nie stwierdzono:

a) w okresie 6 miesięcy przed wstawieniem zwierząt do punktu kopulacyjnego przypadków:

– zarazy stadniczej,

– nosacizny,

– niedokrwistości zakaźnej koni,

– wirusowego zapalenia tętnic koni,

– pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej,

– wirusowego zapalenia mózgu i rdzenia koni,

b) w okresie 2 miesięcy przed wstawieniem do punktu kopulacyjnego przypadków zakaźnego zapalenia macicy u klaczy,

c) w okresie 2 lat przed wstawieniem zwierząt do punktu kopulacyjnego przypadków afrykańskiego pomoru koni.

 

Załącznik nr 5

ORZECZENIE LEKARSKO-WETERYNARYJNE DLA OGIERA

WZÓR ok

 

Załącznik nr 6

OKRESOWE BADANIA REPRODUKTORÓW ok

§4

1. Ogiery przebywające w punkcie kopulacyjnym powinny raz w roku zostać poddane badaniom i testom diagnostycznym na:

1) nosaciznę – testem serologicznym;

2) zarazę stadniczą – testem serologicznym;

3) niedokrwistość zakaźną koni – testem serologicznym.

Zlecenie badania (Zakład Higieny Weterynaryjnej w Legnicy) ok

 

 


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 121), które na podstawie art. 93 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Oferta reklamowa dla właścicieli ogierów z licencją PZHK

2016-11-25 07:38

Zima to naj­lep­szy okres, aby przy­go­to­wać kla­cze i ogie­ry do okre­su roz­rod­cze­go, ale rów­nież do­sko­na­ła po­ra, aby wy­brać naj­lep­sze re­pro­duk­to­ry do sta­nów­ki. Dlatego też ma­my dla ho­dow­ców spe­cjal­ną ofer­tę na pro­mo­cję ogie­rów na ła­ma­ch kwar­tal­ni­ka Hodowca i Jeździec. 

Sprzedaż koni - SO Książ

2016-11-23 14:30

SO Książ - Sprzedaż koni w przetargu !!!

Osoby zainteresowane kupnem koni prosimy o składanie ofert pisemnych w sekretariacie SO Książ lub drogą mailową na adres biuro-ksiaz@stadoksiaz.pl. 

 

Katalog koni:

 więcej: http://www.stadoksiaz.pl/aktualnosci/pokaz/id/474

 

Aukcja TERAZ POLSKIE KONIE - 2-​3 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu.

2016-11-21 07:41

Serdecznie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z li­stą ko­ni zgło­szo­ny­ch na Aukcję „TERAZ POLSKIE KONIE”, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 2-​3 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu.

Konie bio­rą­ce udział w te­go­rocz­nej Aukcji ma­ją od 4 do 8 lat i są użyt­ko­wa­ne w sko­ka­ch przez prze­szko­dy, WKKW i ujeż­dże­niu. Zostały one wy­bra­ne przez se­lek­cjo­ne­rów PZHK na pod­sta­wie oce­ny po­kro­ju, ce­ch użyt­ko­wy­ch i sta­nu zdro­wia, a tak­że po­cho­dze­nia i ka­rie­ry spor­to­wej przod­ków.

Lista ko­ni: http://www.terazpolskiekonie.pl/pl/katalog/katalog-2016.html

Jak co ro­ku biu­ro Aukcji pro­wa­dzić bę­dzie Polski Związek Hodowców Koni na swo­im sto­isku w Pawilonie Polskiej Hodowli (hol przy paw. 8a), zaś ko­nie au­kcyj­ne bę­dą stać w staj­ni po­ka­zo­wej (paw. 8a).

W dnia­ch 2-​3 grud­nia staj­nie bę­dą otwar­te dla po­ten­cjal­ny­ch klien­tów, a ko­nie udo­stęp­nia­ne do in­dy­wi­du­al­ny­ch jazd prób­ny­ch. W biu­rze au­kcji bę­dzie moż­na obej­rzeć wy­ni­ki ba­dań ko­ni (TUV) i skon­sul­to­wać je z le­ka­rzem we­te­ry­na­rii. W pią­tek i so­bo­tę, o wy­zna­czo­ny­ch go­dzi­na­ch (pa­trz: pro­gram) od­bę­dą się pre­zen­ta­cje ko­ni pod sio­dłem (Arena B). W so­bo­tę ko­nie do­dat­ko­wo zo­sta­ną za­pre­zen­to­wa­ne w rę­ku (Arena A), za­nim na­stą­pi punkt kul­mi­na­cyj­ny au­kcji, czy­li wie­czor­na li­cy­ta­cja (Arena B).

 

Więcej in­for­ma­cji: www.terazpolskiekonie.pl  

Szkolenie dla hodowców w Ermelo

2016-11-04 14:40

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza ho­dow­ców z opła­co­ną ak­tu­al­ną skład­ką człon­kow­ską do udzia­łu w szko­le­niu do­ty­czą­cym oce­ny ko­ni sko­ko­wy­ch oraz ujeż­dże­nio­wy­ch.

To dwu­dnio­we szko­le­nie od­bę­dzie się w orien­ta­cyj­nym ter­mi­nie mię­dzy 6 a 10 grud­nia. Miejsce szko­le­nia to Ermelo (Holandia) pod­czas 1. se­lek­cji ogie­rów KWPN, koszt wy­no­si 275 eu­ro od oso­by (w tym lun­ch) na rze­cz KWPN. Szkoleniowcami bę­dą in­spek­to­rzy KWPN. Konkretna da­ta szko­le­nia zo­sta­nie usta­lo­na, gdy KWPN za­mknie przyj­mo­wa­nie zgło­szeń (wciąż trwa­ją).

PZHK po­kry­wa kosz­ty wy­na­ję­cia tłu­ma­czy, or­ga­ni­zu­je noc­le­gi i usta­la szcze­gó­ło­wy plan szko­le­nia, na­to­mia­st uczest­ni­cy po­no­szą po­zo­sta­łe kosz­ty (trans­por­tu, noc­le­gu oraz wy­ży­wie­nia).

Prosimy o prze­sy­ła­nie prze­my­śla­ny­ch de­kla­ra­cji na ad­res: cuber@pzhk.pl naj­póź­niej do dnia 9 li­sto­pa­da (śro­da). Liczba miej­sc ogra­ni­czo­na.

Próba dzielności ogierów - ZT Książ oraz ZT Bielice

2016-10-24 12:32

Wy­niki prób dzielności, któ­rym zo­stały pod­dane ogiery ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

ZT Książ - 14-​15 paź­dzier­ni­ka:ogiery śląskie  ; ogiery szlachetne 

ZT Bielice - 28-​29 wrze­śnia 

Szkolenie transport zwierząt - licencja kierowcy/konwojenta

2016-10-18 14:18

Szkolenie transport zwierząt-licencja kierowcy/konwojenta

Termin :23.10.2016 r., w godz. 9:00-16:00

Miejsce: 55-095 Godzieszowa- Świetlica Wiejska

Koszt udziału w kursie i egzaminie wynosi 340 zł

zapisy: tel. 513-029-901, 793-954-769 lub przez stronę:http://expertszkolenia.pl/zapis-na-szkolenie/39

Wpłata zaliczki w wysokości 50 zł - na konto nr 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923 (POLSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE "EXPERT"ul. Nidzicka 38 lok. 2, 13-200 Działdowo)

Szkolenie trwa 1 dzień (8 godzin) i zakończone jest egzaminem składanym przed komisją powołaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt (Dz.U. Nr 98, poz. 654).

Pozytywnie zdany egzamin upoważnia do uzyskania licencji do transportu zwierząt, wymaganej przez służby weterynaryjne oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Dwujęzyczny dokument (w języku polskim i angielskim) o nazwie "Licencja dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt" uprawnia do wykonywania czynności związanych z transportem zwierząt i obowiązuje na terenie Polski oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej.

więcej

Aukcja koni - SO Książ - 15.10.2016

2016-10-12 10:23

Zapraszamy na prezentację koni przewidzianych do sprzedaży, która odbędzie się 15 października 2016 r. Osoby zainteresowane kupnem prosimy o składanie ofert pisemnych w sekretariacie SO Książ lub drogą mailową na adres biuro-ksiaz@stadoksiaz.pl.

 

LISTA KONI

DO PREZENTACJI 15.10.16r.

 

1.      kl.  2220GWł ARGENTYNA śl. c.gn. 2013 r. po Nomen od Aria po Palant

 wym. 167-202-23  źrebna og. Renesans 30.04.16 r.  

 cena wywoławcza 18.000,-

2.      kl.  2222GWł NEWA śl. kara ur. 2013 r.  po Lokan od Narew po Nomen

wym.162-198-22 źrebna og. Eckermann 13.03.16 r.

cena wywoławcza 25.000,-

3.      kl.  BRUKSELA śl. c.gn. ur.2013 r.  po Lokan od Bernikla po Nomen

wym. 163-195-23 źrebna og. Eckermann 22.03.16 r.

cena wywoławcza 25.000,-

4.      og. BELFAST śl. gn. ur.03.03.16 r.  po Eckermann od Belgia po Lokan

wym. 137-148-19,5

cena wywoławcza 6.500,-

5.      og. BERLIN śl. gn. ur.10.05.16 r.  po Eckermann od Bernikla po Nomen

wym. 135-141-18,5

cena wywoławcza 6.500,-

6.      og. EBERMANN śl. gn. ur.17.02.16 r. po Eckermann od Egeria po Afro

wym.144-163-20,5

cena wywoławcza 6.500,-

7.      og. NAGIETEK śl. kara ur.28.02.16 r.  po Eckermann od Nimfa po Tramer

wym. 147-163-20,5

cena wywoławcza7.000,-

8.      kl.  BOLONIA śl. kara ur. 27.02.16 r.  po Eckermann od Boliwia po Lokan

wym. 142-158-19

cena wywoławcza 6.500,-

9.      kl.  BRYZA śl. gn. ur. 26.02.16 r.   po Eckermann od Brazylia po Lokan

wym. 142-156-19,5

cena wywoławcza 6.000,-

10.  kl.  ŻMUDŹ śl. gn. ur.26.02.16 r.  po Eckermann od Żurawka po Hutor

wym. 143-156-19,5

cena wywoławcza 6.000,-

11.  kl.  FANTAZJA śl. c.gn.ur.23.02.16 r.  po Nomen od Fuksja po Jogurt

wym. 141-148-18,5

cena wywoławcza 5.000,-

12.  kl.  ISSA śl. c.gn. ur.29.01.16 r.  po Nomen od Izandra po Jogurt

wym. 145-153-18

cena minimalna 5.000,-

13.  og. LABIRYNT śl. kara ur.22.01.16 r.  po Nomen od Lawina po Pikolo

wym. 146-160-20,5

cena wywoławcza 5.500,-

14.  kl   LAMBADA śl. kara ur.22.02.16 r.  po Drab od Lotna po Palant

wym. 141-157-20

cena wywoławcza 5.000,-

15.  kl.  DAGLEZJA śl. gn. ur.17.03.15 r. po Nomen od Decyzja po Hutor

sprzedaż XI-XII 2016 r.

cena wywoławcza 7.000,-

16.   kl. ŻYLINA śl. kara ur.01.02.15 r. po Bazyli od Żurawka po Hutor

sprzedaż XI-XII 2016 r.

cena cena wywoławcza 9.000,-

17.   kl. NEZMEZJA śl. kara ur. 2014 r. po Rejent od Neretwa po Evento

sprzedaż XI-XII 2016 r.

cena  wywoławcza 10.000,-

18.   kl. ENIGMA śl. gn.  ur.08.02.14r. po Iluk od Egeria po Afro

sprzedaż III-IV 2017 r.

cena wywoławcza 8.000,-

19.   kl. BREDA śl. c.gn. ur. 2014r. po Lokan od Bernikla po Nomen

sprzedaż XI-XII 2016 r.

cena wywoławcza 8.000,-

20.   og. 108GOl POWÓJ wlkp. c.gn. ur. 2000 r. po Agar od Piana po Cardiff xx

sprzedaż XII 2016r.

cena wywoławcza 10.000,-

21.    og. 2274 NOMEN śl. c.gn. ur. 1994 r. po Archimedes –od Nida po Lix

sprzedaż XII 2016 r.

cena minimalna 20.000,-

 

Próba dzielności ogierów - ZT Książ - 14-15.10.2016

2016-10-12 10:20

Informujemy, że dwu­dniowa za­przę­gowa próba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz in­nych ras szla­chet­nych, koń­cząca 60-​dniowy tre­ning sta­cjo­narny w Zakładzie Treningowym w Książu, roz­pocz­nie się w pią­tek, 14 paź­dzier­nika 2016 r. o godz. 10:00. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

 

 

Przegląd ogierów na terenie OZHK Wrocław

2016-10-10 13:35

W czasie przeglądów ogierów (terminy i miejscowości  ) będą przeprowadzane dodatkowo opisy koni do paszportów (konie bez paszportów należy zgłosić do OZHK Wrocław online  lub telefonicznie ).

Właściciele ogierów proszeni są o odsyłanie bloczków pokryć do biura OZHK Wrocław do 15 grudnia 2016. Bloczki pokryć na rok 2017 będą wysyłane w styczniu, po rozliczeniu się hodowcy (podmiotu prowadzącego punkt kopulacyjny) z wydanych na rok ubiegły bloczków oraz przesłaniu (lub podaniu w czasie przeglądu ogiera) daty wykonania badania "NZK" (dotyczy ogierów dopuszczonych do krycia wszystkich klaczy....)

Test obcego powożącego

2016-10-03 12:06

Serdecznie za­pra­szamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym Ogierów w Książu. Test od­bę­dzie się w dniu 4 paź­dzier­nika 2016 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 9:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

 

 

 

Wystawa Hodowlana Młodzieży Rasy Śląskiej -10.09.2016 - Lubomierz - lista koni

2016-09-13 10:58

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami i galerią z VI Wystawy Hodowlanej Młodzieży Rasy Śląskiej, która odbyła się 10 września 2016 r. w Lubomierzu.

GALERIA                               WYNIKI 

 

 

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu i Terenowe Koło Hodowców Koni w Jeleniej Górze zawiadamiają, iż Wystawa Koni Hodowlanych (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich rasy śląskiej), rozpocznie się o godzinie 10:00 - 10 września 2016 r. (sobota) w Lubomierzu.  

Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 29 sierpnia 2016 r.

 

Regulamin 

Lista koni 

 

 Informacja dla wystawców:


Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 9:00 w sobotę (plac przy ul. Majowej -trasa na Oleszną Podgórską)

-odbiór numerów startowych - sobota 9:00-9:30 - po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej (10 zł)

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień )

-przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK  (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni (dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)

- nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego, lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia (dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu).

Kwalifikacje do Zakładu Treningowego 2016

2016-09-02 07:37

Zapraszamy do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy ślą­skiej do za­przę­go­wego tre­ningu w ZT Książ. Materiały udo­stęp­nił pan Sebastian Kwoczała.

 

 

Ogiery zimnokrwiste - prawo wpisu do ksiąg - terminy wystaw/sprzedaży/

2016-09-02 07:27

Jesień to go­rący okres dla wła­ści­cieli ogie­rów zim­no­krwi­stych. Prawo wpisu do księgi bę­dzie można uzy­skać pod­czas wystaw- sprze­daży zor­ga­ni­zo­wa­nych na te­re­nie ca­łego kraju. Na każ­dej wy­sta­wie oce­nie zo­sta­nie pod­da­nych od kilku do kil­ku­dzie­się­ciu ogie­rów ras zim­no­krwi­stych, a na dwóch au­kcjach oce­niane będą ko­nie ar­deń­skie. Zapraszamy do za­po­zna­nia się z te­go­rocz­nym ter­mi­na­rzem au­kcji:

terminy_aukcji_2016

A już nie­ba­wem pierw­sze emo­cje zwią­zane z Ogólnopolskim Czempionatem Ogierów ras Zimnokrwistych, który od­bę­dzie się 10 wrze­śnia w Stadzie Ogierów w Kętrzynie.

Serdecznie za­pra­szamy!

 

Już do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

2016-09-02 07:15

Polski Związek Hodowców Koni wy­ku­pił li­cen­cję od związku KWPN na wy­da­nie zna­nej w Europie książki: „The KWPN horse. Selection for per­for­mance” i wła­śnie zo­stała wy­dana pol­ska jej wer­sja pod ty­tu­łem: „Koń KWPN. Selekcja do wy­czynu”.

Książka  sta­nowi kom­pen­dium wie­dzy na te­mat oceny eks­te­rieru koni spor­to­wych w po­łą­cze­niu z ich użyt­ko­wo­ścią. Szczegółowo opi­sane są w niej kry­te­ria bu­dowy, oceny cho­dów oraz sko­ków lu­zem.  W pu­bli­ka­cji tej dro­bia­zgowo zo­stały przed­sta­wione ko­nie wierz­chowe KWPN (ze skró­tem RP) oraz ko­nie Tuigpaarden (TP), które sta­no­wią od­dzielny dział w księ­dze. Bardzo waż­nym ele­men­tem książki są  szcze­gó­łowe ry­sunki po­ma­ga­jące zro­zu­mieć i zwi­zu­ali­zo­wać dany roz­dział, jed­nak to czym wy­róż­nia się ta książka są filmy po­ka­zu­jące i oma­wia­jące każdy z cho­dów oraz ele­men­tów oceny sko­ków lu­zem (do­stępne po­przez kody QR).

Książka bę­dzie dys­try­bu­owana TYLKO przez PZHK i OZHK/​WZHK. Cena 75 zł. Dla człon­ków OZHK/​WZHK i Związków Rasowych z ure­gu­lo­waną, bie­żącą składką człon­kow­ską cena 55 zł. W przy­padku wy­syłki pocztą na­leży do­li­czyć koszty w wy­so­ko­ści 5 zł/​egz.

Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami 21 sierpnia - Rybnica - galeria Katarzyny Brody

2016-08-24 13:17

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami z I Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami, która odbyła się 21 sierpnia 2016 r. (niedziela) w Rybnicy.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim wystawcom którzy włożyli wiele trudu w przygotowanie źrebiąt do Pokazu oraz rodzinie państwa Chomów, za udostępnienie przepięknego obiektu na potrzeby tej wyjątkowej imprezy, pozytywną atmosferę oraz ogromne zaangażowanie. 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii autorstwa Katarzyny Brody

Galeria 

Zapraszamy do obejrzenia galerii autorstwa Eweliny Skórzewskiej

Galeria 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:

Wyniki

___________________________________________________________________

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamia, iż Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami rozpocznie się o godzinie 10:00 - 21 sierpnia 2016 r. (niedziela) w Rybnicy.  

Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 7 sierpnia 2016 r.

 

Regulamin 

Lista koni 

Potwierdzeniem uczestnictwa w Wystawie jest wpłacenie kwoty 60 zł (do 7 sierpnia 2016) od zgłoszonej klaczy ze źrebakiem na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - Premiowanie źrebiąt Rybnica 2016". W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

 

Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą na okres trwania zawodów, słoma będzie zabezpieczona nieodpłatnie. Koszty transportu nie zostaną zwrócone.