Aktualności

XIII KRAJOWY CZEMPIONAT MŁODZIEŻY KONI RASY ŚLĄSKIEJ - SO Książ

2017-06-21 10:37

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć i wynikami z Krajowego Czempionatu Młodzieży Koni Rasy Śląskiej, który odbył się 23 lipca 2017 r.(niedziela) W SO Książ.

 Galeria                                   Wyniki 

 

 

Informacja dla wystawców:

Hodowcy proszeni są o przywiezienie koni do godziny 19:00 w sobotę (22.07.2017 r.). Stajnia będzie czynna od godziny 15:00. W przypadku problemów z dowiezieniem koni do soboty prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (783 988 386) i odebranie materiałów (numerów startowych) do godziny 8:00 w niedzielę.

Po przyjeździe do SO Książ w sobotę prosimy właścicieli koni o zgłoszenie się z paszportami z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie do przedstawicieli OZHK Wrocław (hol przy biurze SO Książ) w celu otrzymania nuemrów startowych oraz katalogu.

O 19:00 przewidziana jest odprawa techniczna i poczęstunek dla wystawców.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ostateczną lista koni biorących udział w Krajowym Czempionacie Młodzieży Koni rasy Ślaskiej:

  

Lista zgłoszonych koni  

aktualizacja 14.07.2017 

 W razie jakichkolwiek niezgodności prosimy o kontakt z biurem 71/321-25-53 

NR kat.

Nazwisko i Imię wł.

Nazwa

Rocznik-rasa

1

Brzana Karol

EMPAIER

O 2016/05/24

2

Kampka Szymon-KT

GLEJT

O 2016/05/08

3

Giertuga-Nowak Kinga

RODOS

O 2016/04/30

4

Kokot Zbigniew-KT

FRED

O 2016/04/20

5

Frej Rafał-KL

AMARETTO

O 2016/04/08

6

Kasperowicz Adam

IWAROL

O 2016/03/29

7

Gidzińska Joanna

BOSTON

O 2016/03/23

8

Andrys Tadeusz

GOLJAT

O 2016/03/21

9

Kasperowicz Adam

INAR

O 2016/03/12

10

Byk Kazimierz

REN

O 2016/03/09

11

Kosiński Bolesław-ZG

HERB

O 2016/03/09

12

Ochap Alina

LOYD

O 2016/02/26

13

Piasecki Zdzisław-ZG

LANDER-P

O 2016/02/23

14

Śmichura Dariusz

BROKAT

O 2016/02/21

15

Grabowski Bartłomiej

MARGUS

O 2016/02/02

16

Suchanek Herbert-KT

LOYD

O 2016/02/02

17

Warzecha Zygfryd-KT

BRANDO

O 2016/01/22

18

Białkowski Jarosław-ZG

DIAMENT

O 2016/01/03

19

Pihut Paweł

BAJLA

2016/05/19

20

Pisarski Piotr –KT

ASTORKA II

2016/05/01

21

Kaczmarczyk Olga-KT

ALIBRA

2016/04/01

22

Gawęda Kamil-KT

KAMA-S

2016/03/31

23

Ambroży Łukasz

ADELL

2016/03/28

24

Mężyk Rafał-KT

FLORYDA

2016/03/08

25

Andrys Tadeusz

WENUS-PH

2016/03/03

26

Wityk Krystian

LILA

2016/03/03

27

Gonet Magdalen

BOLONIA

2016/02/27

28

Dworak Andrzej –ZG

ELENA SG

2016/02/26

29

Urbaniak Zbigniew LD

LUGRESIA

2016/02/17

30

Śmichura Dariusz

LA-BYLINA Ś

2016/01/10

31

Cieslak Tadeusz -LD

WALKIRIA

2016/01/08

32

Paczkowski Andrzej

LISA

2016/01/07

33

Cech Sergiusz-KT

PRIMA

2016/01/05

34

Urbaniak Zbigniew LD

ALASKA

2016/01/05

35

Kitel Sylwia-KT

BOGINI

2016/01/03

36

Salwa Marcin

LOARA

2015/06/03

37

Kokot Zbigniew-KT

MEDUZA

2015/04/27

38

Frej Rafał-KL

ROMANTICA

2015/04/27

39

Rosiewicz Adam

ARIWA

2015/04/20

40

Perczyński Stanisław-ZG

LADY

2015/04/11

41

Byk Kazimierz

RUANDA

2015/04/04

42

Fajlert Teodor-KT

TINA

2015/03/28

43

Jadach Piotr

LUNA

2015/03/27

44

Paczkowski Henryk

WALENTYNKA

2015/03/24

45

Szymański Szczęsny-KT

ZUMBA

2015/03/23

46

Białkowski Jarosław-ZG

LOREBI

2015/03/20

47

Gidzińska Joanna

LEJDI

2015/03/17

48

Góreczny Sławomir-LB

FAJNA RK

2015/03/26

49

Paczkowski Andrzej

BARCELONA

2015/05/15

50

SO KSiąż

ETIUDA

2015/03/08

51

Kwoczała Sebastian-KT

AMIRA

2015/03/08

52

Góreczny Sławomir-LB

RIWIERA

2015/03/06

53

Dziekan Piotr-RZ

BERTA

2015/02/25

54

Szpaderski Marek-WS

LAILA

2015/02/22

55

Perczyński Stanisław-ZG

REGATA

2015/02/10

56

Gołda Włodzimierz-ZG

DAMBORA SG

2015/01/26

57

Rosiewicz Adam 

EUFORIA

2015/01/05

58

Cieslak Tadeusz -LD

DAGLEZ

2015/01/09

59

Zygnerski Jarosław

PIANKA

2015/01/02

60

Szydełko Tadeusz

INA

2014/09/30

61

Bajor Marian

RAMISA

2014/05/17

62

Wityk Józef

LEELOO

2014/04/25

63

Dziekan Piotr-RZ

NENCIE

2014/04/23

64

Górny Mirosław

VOLTA

2014/04/22

65

Baran Tadeusz

PEPSI

2014/04/11

66

Wloka Waldemar-KT

JARISA

2014/03/12

67

Paszyński Dominik

BONA

2014/03/04

68

Szydełko Tadeusz

WENERA

2014/02/17

69

SO KSiąż

LOZANNA

2014/02/02

70

Paczkowski Henryk

RODEZJA

2014/01/14

71

Baran Tadeusz

LILI

2014/01/07

 

Dolnośląski Związek Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamia, iż XIII Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich, klaczy trzyletnich), odbędzie się 23 lipca 2017 r. (niedziela) w Książu (godz. 8:30). 

 

Regulamin

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 19:00 w sobotę (stajnia czynna bedzie od 15:00) 

-odbiór numerów startowych - sobota godz. 19:00 po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie -harmonogram szczepień  konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie

-konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą i siano na okres jednego dnia. 

-dla wybranych 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyzna nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł do równego podziału między hodowcę i właściciela źrebięcia.   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informacja dla wystawców:

 

Zgłoszenia koni przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53,                               w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2017 r. lub wyczerpaniu limitu miejsc.

Hodowcy z innych OZHK/WZHK zgłaszają konie za pośrednictwem macierzystych Związków.

Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wpłata kwoty 100 zł (do 30 czerwca 2017) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - nazwę konia - Czempionat 2016".   W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe nie będzie zwracane. 

 

V Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia w Książu 14-16 lipca

2017-06-21 09:47

Tegoroczny kon­kurs imie­nia księż­nej Deasy von Pless ob­jął pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym jej wnuk, Bolko Hohberg VI von Pless, któ­ry bę­dzie go­ściem spe­cjal­nym kon­kur­su.

 

 

W związ­ku z tym, że pią­ta edy­cja jest pew­ne­go ro­dza­ju ju­bi­le­uszem po­sta­no­wi­li­śmy uczcić to zwal­nia­jąc wszyst­kich uczest­ni­ków z opłat za bok­sy dla ko­ni i kosz­ty „wpi­so­we­go”.

Jedynym kosz­tem bę­dzie opła­ta za udział w so­bot­nim ban­kie­cie w sa­li ba­lo­wej Zamku.

Jeśli Ktoś bę­dzie chciał wziąć w nim udział. Liczba miejsc jest ogra­ni­czo­na, a pierw­szeń­stwo ma­ją za­wod­ni­cy.

Piąty „Książ” za­my­ka pe­wien etap hi­sto­rii kon­kur­sów tra­dy­cyj­ne­go po­wo­że­nia w Polsce, bo od nie­go wszyst­ko się za­czę­ło. Postanowiliśmy uczcić to wy­da­niem al­bu­mu w któ­rym pod­su­mu­je­my w for­mie zdjęć i ma­te­ria­łów pi­sa­nych to, co do­ty­czy  pię­cio­let­niej hi­sto­rii. Znajdą się tam Wszyscy, któ­rzy w ja­ki­kol­wiek spo­sób bra­li w tym udział, więc je­śli Kogoś z Państwa jesz­cze tam nie by­ło , a chciał­by zna­leźć się w w/​w pu­bli­ka­cji, to ma ostat­nią szan­sę już w po­ło­wie lip­ca.

W na­szym kon­kur­sie mo­że wziąć udział każ­dy, kto po­wo­zi na po­zio­mie re­kre­acyj­nym.

Nie wy­ma­ga­ne są żad­ne kwa­li­fi­ka­cje i re­je­stra­cje za­wod­ni­ka i ko­ni, oczy­wi­ście z wy­jąt­kiem pasz­por­tów z ak­tu­al­ny­mi szcze­pie­nia­mi prze­ciw gry­pie. Do udzia­łu wska­za­na jest ory­gi­nal­ny za­byt­ko­wy (wy­pro­du­ko­wa­ny przed 1945 ro­kiem) po­jazd. Wskazany, ale nie obo­wiąz­ko­wy. Można z po­wo­dze­niem uczest­ni­czyć po­jaz­dem, któ­ry jest re­pli­ką.

Zainteresowanym słu­ży­my wszel­ką po­mo­cą zwią­za­ną z lo­gi­sty­ką wy­jaz­du i aran­ża­cją ca­łe­go za­przę­gu.

Więcej in­for­ma­cji pod tel:  604 789 199, plakat

Do zo­ba­cze­nia.
Irek Kozłowski
dyr. Konkursu

Polskie Towarzystwo Powozowe.

 

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej ZT Książ 7-8.08.2017

2017-06-19 09:46

Przypominamy , żeWłaściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego OZHK/WZHK, w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2017 r.

 

 

Terminy kwalifikacji 

Ogiery śląskie (trening zaprzęgowy) ZT Książ 7-8.08.

 

Zgłoszenia i opłaty

Właściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego OZHK/WZHK, w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2017 r. PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń ogierów do ZT bezpośrednio od właścicieli. Właściciele ogierów zobligowani są do uiszczenia, najpóźniej do 24 lipca 2017 r. opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 200 zł w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 400 zł w przypadku dużych przedsiębiorstw za każdego ogiera zgłoszonego do ZT. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera do ZT”. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na kwalifikację (bez względu na przyczynę) opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana. UWAGA!!! Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty kwalifikacyjnej po 24 lipca 2017 r. W takim przypadku opłata kwalifikacyjna wynosi 400 zł w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 800 zł w przypadku dużych przedsiębiorstw i musi być wpłacona najpóźniej do 4 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00 (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty). Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym terminie nie będą uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji. Wiek ogierów Do treningu kwalifikowane są ogiery 2-letnie, urodzone do 31 maja 2015 r. Ogiery urodzone po 1 czerwca zdają próbę dzielności w roku następnym bez obniżania wyniku. Ogiery starsze, które z różnych przyczyn nie zdawały próby we właściwym terminie, mogą do niej przystąpić do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 5 lat.

 

 

Zdrowie

Ogiery muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii oraz paszport konia z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji. Obowiązuje następujący schemat szczepień: 1. szczepienia bazowe: o pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień o drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21. dnia i nie później niż 92. dnia od pierwszego szczepienia 2. szczepienie przypominające: o co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres przekroczenia terminu); o żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż 7 dni przed przybyciem na kwalifikację. W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwóch tygodni przed kwalifikacją. Brak wyników badań skutkować będzie nieprzyjęciem ogiera do ZT. Przybywające do ZT ogiery, mimo braku widocznych zmian skórnych, mogą być nosicielami np. grzybicy i pomimo przestrzegania zasad higieny przez organizatora treningu osobniki mniej odporne mogą zachorować i zostać czasowo wycofane z pracy, co odbije się na wyniku próby dzielności. Dlatego zalecamy, aby przybywające na kwalifikacje ogiery zostały uodpornione na tę chorobę za pomocą szczepienia przeciw grzybicy (podobna zasada obowiązuje np. w Niemczech). W czasie kwalifikacji ogier nie może być pod wpływem środków pobudzających ani uspokajających (doping). Komisja w porozumieniu z lekarzem weterynarii PZHK ma prawo skierować ogiera na badania antydopingowe. Kierownik Zakładu ma prawo do 18 dnia po kwalifikacji wycofać ogiera z treningu, gdy jego zachowanie odbiega od normy. O tym fakcie musi być powiadomiony pisemnie właściciel oraz PZHK. Uwaga!!! Na każdym etapie kwalifikacji i treningu wykluczone zostaną ogiery, u których stwierdzi się występowanie następujących wad: łykawość, wartogłowienie, ślepota miesięczna oraz wad uniemożliwiających wpis do księgi (obustronna ślepota, nieprawidłowa budowa szczęki – zgryz karpiowaty lub zgryz szczupaczy, jedno- lub obustronne wnętrostwo, szpat kostny, zajęczak oraz porażenie krtani).

 

więcej:

http://pzhk.pl/wp-content/uploads/Stacjonarny-trening-zaprzęgowy-ogierów-2017.pdf

 

Test obcego powożącego

2017-06-19 07:20

Serdecznie za­pra­sza­my ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­ce­go po­wo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym w Książu. Test od­bę­dzie się w dniu 27 czerw­ca 2017 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 9:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Uwaga !!!!

2017-06-14 13:23

Informujemy, że dnia 14.08.2017 (poniedzialek) biuro Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni będzie NIECZYNNE. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Kurs inseminacji klaczy.

2017-06-09 13:45

Uniwersytet rolniczy w Krakowie organizuje kurs inseminacji klaczy, który odbędzie się 15-17. 09. 2017 (lub 22-24.09.2017- do ustalenia) w Krakowie. Koszt szkolenia to ok. 1700 zł w tym jest obiad w sobotę i niedzielę. Być może cena będzie zawierała również noclegi w akademiku przy samym rynku w Krakowie ( trwają rozmowy). Niestety jest ograniczona liczba miejsc - tylko 15. Po ukończenia szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat, który daje możliwość inseminacji własnych klaczy. Nie jest wymagane żadne wykształcenie kierunkowe.  Dla każdego uczestnika będzie przygotowany konspekt „krok po kroku” wraz z omówieniem i zdjęciami. Wszyscy kursanci będą mieli zniżkę na przygotowywane szkolenie z zakresu transplantacji zarodków (embriotransferu).

Program kursu:

15.09 (piątek), godz. 15.00 -20.00
1. pobieranie nasienia
2. ocena nasienia
3. obróbka nasienia
4. przygotowanie nasienia do transportu w stanie płynnym lub mrożonym
5. Przygotowanie nasienia do inseminacji (świeżego i mrożonego)

16.09 (sobota), godz. 9.00 -19.00
1. anatomia układu rozrodczego klaczy
2. fizjologia cyklu rujowego
3. wyznaczanie optymalnego terminu krycia lub inseminacji
4. przerwa obiadowa
5. ćwiczenia praktyczne

17.09 (niedziela), godz. 9.00 -16.00
1. technika inseminacji
2. ćwiczenia praktyczne
3. obiad i zakończenie

W zależności od potrzeb program może być w jakimś stopniu zmodyfikowany.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt  z D. Wieliczko tel. 695 128 015

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Piotrowice 2017

2017-05-30 08:35

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu informuje, iż Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych (klaczy zimnokrwistych i śląskich) oraz Maszyn Rolniczych "Piotrowice 2017"  odbędzie się 25 czerwca 2017 r. (niedziela) w Piotrowicach koło Chojnowa. 

 

 Informacja dla wystawców:


Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 7:50 w niedzielę 

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień )

-dostarczenie wypełnionego oswiadczenia 

 

Regulamin

  

LISTA KONI:

 

Lp

Właściciel

Nazwa konia

Numer paszportu

Data urodzenia

RASA: POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY

1

Borecki Edward

SAWANA

616010670040113

2013/04/20

2

Borecki Edward

SIMA

616010670102507

2007/05/03

3

Niedzielski Zbigniew

FATIMA

616010660749011

2011/06/24

4

Olejniczak Anna

GAJA I

616010530093405

2005/05/12

RASA ŚLĄSKA

5

Kasperowicz Adam

IKOLA

616008670085714

2014/11/04

6

Paszyński Czesław

RUGIA

616008670036014

2014/05/13

7

Paszyński Dominik

BONA

616008670006814

2014/03/04

8

Paczkowski Henryk

RODEZJA

616008670002414

2014/01/14

9

Paczkowski Andrzej

PASJA

616008670023713

2013/05/05

10

Kasperowicz Adam

IGA

616008670017913

2013/02/25

Święto Konia - Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras -21.05.2017 -Siedlec Trzebnicki

2017-05-25 08:07

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami z Ogólnopolskiej Wystawy Młodzieży Hodowlanej różnych ras, która odbyła się 21 maja 2017 r. (niedziela) w Siedlcu Trzebnickim.

WYNIKI

_________________________________________________________________

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu i Terenowe Koło Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamiają, iż Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras (ogierków rocznych, klaczek rocznych), odbędzie się 21 maja 2017 r. (niedziela) w Siedlcu Trzebnickim. 

 

Regulamin

Lista koni (ZAMKNIĘTA- istnieje możliwość wpisania konia na listę rezerwową) - wszystkie zmiany prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 723 669 570

 

POTWIERDZENIEM UCZESTNICTWA jest uiszczenie WPISOWEGO do 4.05.2017

  aktualizacja 16.05.2017

NR kat.

Nazwisko i Imię wł.

Nazwa

WPISOWE

Rocznik-rasa

Data ur.  urodzenia

ŚLĄSKIE KLACZE - 2014

1

Szydełko Tadeusz

INA

  100

2014 śl.

2014/09/30

2

Baran Tadeusz

PEPSI

 100

2014 śl.

2014/04/11

3

Paszyński Dominik        

BONA

 100

2014 śl.

2014/03/04

4

Szydełko Tadeusz

WENERA

  100

2014 śl.

2014/02/17

5

Garstka Daniel

TAJGA

100

2014 śl.

2014/02/16

6

Paczkowski Henryk

HARFA

100

2014 śl

2014/02/15

ŚLĄSKIE KLACZKI - 2015

1

Paczkowski Andrzej

BARCELONA

 100

2015 śl

2015/05/15

2

Frej Rafał -KL

ROMANTICA

 100

2015 śl.

2015/04/27

3

Rosiewicz Adam

ARIWA

 100

2015 śl.

2015/04/20

4

Byk Kazimierz

RUANDA

 100

2015 śl.

2015/04/04

5

Paczkowski Henryk

WALENTYNKA

 100

2015 śl

2015/03/24

6

Gidzińska Joanna

LEJDI

 100

2015 śl.

2015/03/17

7

Kosiński Bolesław ZG

HERA

  100

2015 śl.

2015/01/19

8

Cieślak Tadeusz -LD

DAGLEZ

 100

2015 śl.

2015/01/09

9

Zygnerski Jarosław

PIANKA

 100

2015 śl.

2015/01/02

ŚLĄSKIE KLACZKI - 2016

1

Baran Tadeusz

LUMENA

 100

2016 śl.

2016/05/26

2

Prusiewicz Przemysław

DAJANA-P

 100

2016 śl

2016/05/14

3

Rosiewicz Adam

ENERGIA-R

 100

2016 śl.

2016/03/16

4

Górny Mirosław

ANTARA-G

 100

2016 śl.

2016/03/05

5

Andrys Tadeusz

WENUS-PH

100

2016 śl.

2016/03/03

6

Gonet Magdalen

BOLONIA

100

2016 śl.

2016/02/27

7

Reptak Grzegorz

BURLESKA

  100

2016 śl

2016/01/22

8

Paczkowski Andrzej

LISA

 100

2016 śl

2016/01/07

9

Śmichura Dariusz

LA-BYLINA Ś

org.

2016 śl

2016/01/10

10

Garstka Daniel

PERSJA-B

100

2016 śl.

2016/01/05

11

Cieślak Tadeusz -LD

PRIMA

 100

2016 śl.

2016/01/05

ŚLĄSKIE OGIERKI - 2016

1

Brzana Karol

EMPAIER

 100

2016 śl. ogierek

2016/05/24

2

Grycz Czesława KT

MUSIMON G

100

2016 śl. ogierek

2016/05/09

3

Giertuga Kinga

RODOS

100

2016 śl. ogierek

2016/04/30

4

Baran Tadeusz

BASTER

 100

2016 śl. ogierek

2016/04/24

5

Frej Rafał -KL

AMARETTO

 100

2016 śl. ogierek

2016/04/08

6

Piecyk Paulina

ROLEX P

 100

2016 śl. ogierek

2016/04/01

7

Kasperowicz Adam

IWAROL

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/29

8

Gidzińska Joanna

LATINO

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/28

9

Gidzińska Joanna

BOSTON

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/23

10

Andrys Tadeusz

GOLJAT

100

2016 śl. ogierek

2016/03/21

11

Kasperowicz Adam

INAR

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/12

12

Kosiński Bolesław ZG

HERB

  100

2016 śl. ogierek

2016/03/09

13

Baran Tadeusz

PARYS

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/04

14

Ochap Alina

LOYD

 100

2016 śl. ogierek

2016/02/26

15

Byk Kazimierz

RIO GRANDE

 100

2016 śl. ogierek

2016/02/19

16

Prusiewicz Przemysław

BANKIER P

 100

2016 śl. ogierek

2016/02/17

17

Śmichura Dariusz

BERTUS

 org.

2016 śl. ogierek

2016/02/02

18

Grabowski Bartłomiej

MARGUS

 100

2016 śl. ogierek

2016/02/02

KONIE SZLACHETNE –SP M WLKP

1

Ogórek Kamil-KT

SILVANO-G

 100

sp 2016 ogierek

2016/05/20

2

Jaskulska Justyna PN

LUXURIA J

  100

wlkp 2016

2016/05/13

3

Kosiński Wojciech ZG GGZG

M-KOMANDOR

  100

sp 2016 ogierek

2016/04/28

4

Goździk Katarzyna

CZADOR

  100

m 2016 ogierek

2016/02/11

5

Jaskulska Justyna PN

ZAIRA J

  100

sp 2016

2016/03/30

6

Prusiewicz Przemysław

EUROPA P

100

wlkp 2016

2016/03/22

7

Jaskulski Konrad PN

CLEO

  100

sp 2015

2015/03/30

8

Ogórek Kamil-KT

NALYNETTE

 100

sp 2014

2014/04/23

KONIE ZIMNOKRWISTE – KLACZKI 2016

1

Borecki Edward

SAWA

 100

z 2016

2016/09/07

2

Korbas Wojciech

GRACJA

 

z 2016

2016/05/31

3

Olejniczak Anna

GRACJA

 100

z 2016

2016/04/23

4

Niedzielski Zbigniew

ŁENDY

 

z 2016

2016/01/29

 

Informacja dla wystawców:

-Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 r. lub wyczerpania puli miejsc.

-Potwierdzeniem uczestnictwa na Wystawie jest wpłacenie kwoty 100 zł (do 4 maja 2017) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - nazwę konia - "Wystawa Siedlec 2017". W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

-W wystawie mogą brać udział konie hodowli polskiej, zakwalifikowane do wpisu do ksiąg prowadzonych przez Polski Związek Hodowców Koni będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.

 

Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 9:00 w niedzielę 

-odbiór numerów startowych - niedziela 9:00-9:30 - po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 723 669 570) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień ); konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie

-przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni (dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)

- nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego, lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia (dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu).

Kwalifikacja ogierów w Lesznie

2017-05-17 13:38

W dnia­ch 23-​24 ma­ja w JKS Przybyszewo w Lesznie od­bę­dzie się pierw­sza kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras szla­chet­ny­ch do po­lo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz wstęp­na kwa­li­fi­ka­cja do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu za­przę­go­we­go. Przypominamy, że oce­nie pod­da­ne zo­sta­ną wy­łącz­nie ogie­ry, któ­ry­ch zgło­sze­nie zo­sta­ło opła­co­ne w ter­mi­nie. W przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję opła­ta nie bę­dzie zwra­ca­na.

Ze wzglę­du na du­żą licz­bę zgło­szo­ny­ch ogie­rów, staj­nie bę­dą otwar­te w po­nie­dzia­łek już od go­dz. 15:00. Ogiery do­wie­zio­ne w po­nie­dzia­łek bę­dą te­go sa­me­go dnia zi­den­ty­fi­ko­wa­ne i zba­da­ne przez le­ka­rza we­te­ry­na­rii.

W opła­ta­ch zgło­sze­nio­wy­ch zo­stał uwzględ­nio­ny koszt pierw­szej ściół­ki. Większą ilo­ść sło­my oraz sia­no bę­dzie moż­na za­ku­pić na miej­scu.

Po przy­jeź­dzie pro­si­my o wsta­wie­nie ko­ni do ozna­czo­ny­ch bok­sów, a na­stęp­nie zgło­sze­nie się do biu­ra PZHK (ha­la głów­na) w ce­lu do­peł­nie­nia for­mal­no­ści:

– od­biór ka­ta­lo­gu i nu­me­ru star­to­we­go ogie­ra

– pod­pi­sa­nie zle­ce­nia na wy­ko­na­nie ba­da­nia krta­ni i RTG bez­po­śred­nio po kwa­li­fi­ka­cji wraz ze zgo­dą na se­da­cję ogie­ra

– wpła­ta za­licz­ki za w/​w ba­da­nia (w przy­pad­ku ogie­rów nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­ny­ch za­licz­ka bę­dzie zwra­ca­na)

UWAGA !! Prosimy o przy­go­to­wa­nie od­po­wied­niej kwo­ty (MŚP – 330 zł, DP – 790 zł) biu­ro bę­dzie przyj­mo­wać wpła­ty wy­łącz­nie w go­tów­ce !

– prze­ka­za­nie pły­ty CD ze zdję­cia­mi RTG koń­czyn *

* w przy­pad­ku gdy wła­ści­ciel po­sia­da już zdję­cia RTG koń­czyn ko­nia wy­ko­na­ne po 22.05.2016r., mo­że prze­ka­zać je w dniu kwa­li­fi­ka­cji lub prze­słać do biu­ra PZHK naj­póź­niej do 15 czerw­ca b.r.

Szczegóły do­ty­czą­ce przeprowadzania badań RTG oraz skala oceny zdjęć w kierunku osteochondrozy (OCD) 

Harmonogram kwa­li­fi­ka­cji:

 

więcej

 

Regulamin MPMK 2017

2017-05-09 08:39

Serdecznie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z regulaminem rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni w se­zo­nie 2017 oraz po­sta­no­wie­nia­mi szcze­gó­ło­wy­mi w dys­cy­pli­nie skoków przez przeszkody orazWKKW.

V Izerska Parada Powozów

2017-05-08 07:41

Już po raz piąty, 1 maja w Lubomierzu, zebrali się miłośnicy powożenia i jazdy konnej aby zaprezentować swoje powozy i konie. Punktualnie o godzinie 12.00 na lubomierski rynek wjeżdżały udekorowane powozy i grupy jeźdźców. Warto nadmienić, że w tym dniu do Lubomierza dotarło wielu turystów, dla których była to dodatkowa atrakcja.
Po kilkakrotnym przejechaniu przez rynek, w czasie którego wszyscy uczestnicy i ich konie byli przedstawiani przez doświadczonego prezentera, kawalkada ruszyła na majowy spacer przez miejscowości: Milęcice i Wojciechów. Ten wiosenny przejazd zakończył się na tzw. "Końskim Placu" przy ulicy Majowej w Lubomierzu. Tutaj organizatorzy przygotowali kilka niespodzianek zarówno dla licznie przybyłych widzów jaki i dla uczestników. Można było pojeździć bryczką, a także sprawdzić swoje umiejętności podczas oprowadzania na kucykach.
Po przyjeździe z trasy parady, każdy zaprzęg został zaprezentowany w konkursie zręczności powożenia, gdzie musiał pokonać wyznaczoną trasę z ośmioma przeszkodami. Do pokonania były kegle z piłeczkami, których nie można było zrzucić. Powożący wykazali się dużą precyzją przejazdu i tylko kilku dopuściło się błędów, większość pokonała trasę na czysto.
Kolejną atrakcją podczas imprezy była demonstracja pracy konia w lesie przy zrywce drewna. Na placu przygotowane były kłody ściętego drewna, które należało podczepić i przetransportować na tzw. rampę, skąd przy użyciu sprzętu mechanicznego drewno transportowane jest do tartaku. Uczestniczący w tym pokazie koń Kuba wykonał swoje zadanie, wzorowo reagując na polecenia woźnicy. Wszystkie powozy jak i jeźdźcy zostali udekorowani pamiątkowymi wstęgami i praktycznymi nagrodami. Wiele dzieci, które przyjechały z rodzicami na tę imprezę, miało możliwość przejażdżki konnej na kucach. Nie zapomniano również o kulinarnym poczęstunku, na który zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy i goście, którzy w tym dniu przybyli do Lubomierza.
Izerska Parada Powozów, organizowana od kilku lat, cieszy się coraz większym zainteresowaniem wielu osób, które przyjeżdżają do Lubomierza z wielu miejscowości w Polsce i zagranicy. Powiat Lwówek Śląski słynie ze wspaniałej hodowli koni rasy śląskiej, a ta majowa impreza jest także formą promocji tej poszukiwanej rasy koni.
Podsumowując chcielibyśmy serdecznie podziękować hodowcom koni z naszego regionu - członkom Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni, którzy przy wsparciu finansowym jaki organizacyjnym Miasta i Gminy Lubomierz, Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim i Dolnośląskiej Izby Rolniczej mogli w tym dniu zaprezentować swoją pracę i pasję do koni. Dziękujemy także za pomoc przy organizacji imprezy Ośrodkowi Kultury i Sportu w Lubomierzu, Stowarzyszeniu Przyjaciół Lubomierza, a także restauracji Norra za zapewnienie smacznego poczęstunku, napojów, gadżetów związanych z końmi i nagłośnienia.
Do zobaczenia za rok

więcej

Nabór klaczy rasy śląskiej do ZT

2017-05-08 07:04

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ra­sy ślą­skiej do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu za­przę­go­we­go w Zakładzie Treningowym w Książu obę­dzie się w dniu 09 ma­ja 2017 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o go­dz. 11:00.

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Szansa na dopłaty bezpośrednie do koni

2017-04-28 13:47

W Unii Europejskiej trwa debata o przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku.

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne, w których każdy może wyrazić swoją opinię o zmianach WPR, w tym o płatnościach bezpośrednich, czy działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konsultacje trwają do 2 maja b.r.

 

Aby przekazać swoja opinię bezpośrednio do Komisji Europejskiej wystarczy odpowiedzieć na pytania zamieszczone w kwestionariuszu (on-line) na stronie internetowej https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_pl

Odpowiedzi można wysyłać w języku polskim, zarówno imiennie, jak i anonimowo.

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu kwestionariusza prosimy zgłaszać się do Okręgowych i Wojewódzkich Związków Hodowców Koni.

 

Liczne głosy z Polski, uwzględniające specyfikę polskiego rolnictwa, nasze oczekiwania i doświadczenia, mogą wpłynąć na dalsze prace Komisji Europejskiej, która pod koniec tego roku przygotuje pierwsze propozycje zmian WPR.

Dlatego w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęcamy wszystkich hodowców do udziału w konsultacjach Komisji.

Wzmocnijmy polski głos w Brukseli w sprawie WPR!

 

Bezpośredni link do kwestionariusza:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?surveylanguage=PL

 

 

 

Godziny pracy OZHK we Wrocławiu - 02.05.2017

2017-04-28 10:39

Dnia 2.05.2017 (wtorek) biuro OZHK we Wrocławiu będzie czynne w godzinach: 8:30-13:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Izerska Parada Powozów 2017 - 1 maja w godzinach 10:00 - 18:00

2017-04-27 09:21

Ta oficjalna nazwa imprezy w pełni oddaje jej charakter. W tym roku będzie ona zorganizowana po raz piąty. Uczestnikami barwnego korowodu mogą być miłośnicy koni, hodowcy i właściciele powozów, którzy kontynuują piękną tradycję powożenia, a także jeźdzcy wierzchem.

Zbióra  uczestników o godzinie 11:00 na placu przy ul. Majowej w Lubomierzu.

Punktualnie o godzinie 12:00, gdy z wieży lubomierskiego ratusza rozlegnie się miejski hejnał, na rynek wjadą konie aby zaprezentować swoje powozy i konie.


kontakt z organizatorem: Michał Jabłoński 600 510 730., Janusz Lawin 602 534 360


Atrakcje: przejażdzki na kucyku, przejażdżki bryczką, możliwość zakupienia pamiątek z motywami jeździeckimi i konikami, ognisko z kiełbaskami i jabłkami. Zapewniamy stoisko gastronomiczne z piwem i ciepłym jedzonkiem.

_________________________________________________________________


W poprzednich latach poszczególne powozy, ich właściciele i konie zostali przedstawieni licznie zgromadzonej w rynku publiczności. Korowód zaprzęgów zamykała grupa lubomierskich amazonek i jeźdźców. Przejechali oni ulicami Lubomierza, by następnie przez miejscowości Milęcice i Wojciechów powrócić do miasta na tzw." Koński Plac" przy ulicy Majowej. Po powitaniu przez organizatorów i pana burmistrza Wiesława Ziółkowskiego wszyscy uczestnicy zostali udekorowani pamiątkowymi wstęgami. Nagrodami dla właścicieli koni były wiaderka z kostką soli, jabłkami i kantarami.

Piękną statuetkę - podkowę na piaskowcu - otrzymał od fundatora Wiesława Ziółkowskiego nasz gość z Czech - Lubosz Kyksa- który był tutaj już po raz trzeci. Warto dodać, że pan Lubosz z Liberca powoził parą polskiej hodowli karymi końmi rasy śląskiej. Nagrodę starosty lwóweckiego pana Marcina Fludra - talon na zakup sprzętu jeździeckiego - odebrał zasłużony hodowca koni z Zaręby koło Lubania pan Kazimierz Byk, który zaprezentował w dwóch pojazdach swoje ogiery hodowlane.

Wszyscy uczestnicy, turyści i mieszkańcy Lubomierza zostali zaproszeni na ognisko przy którym piekli kiełbaski. Czas spędzony na tym pikniku umilały gościom występy zespołów Łużyczanki z Pobiednej i Kargulinki z Lubomierza. To wiosenne spotkanie jest bardzo cenną inicjatywą środowiska hodowców koni - członków Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni, którzy doceniają wzorową współpracę z władzami miasta Lubomierz.

Warto dodać, że tradycyjnie we wrześniu w Lubomierzu organizowana jest wystawa koni, na której oceniane są roczne i dwuletnie klaczki i ogierki.

Dziękujemy partnerom imprezy: Burmistrzowi Miasta i Gminy Lubomierz, OZHK we Wrocławiu, OKiS Lubomierz i zespołom Łużyczanki i Kargulinki.

Impreza jest współfinansowana z inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Lubomierz.

Pokaz Ogierów Licencjonowanych - 11 luty 2017- zdjęcia i film

2017-04-24 07:18

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć

Katarzyny Brody  lub 

Bogusława Jędrycha 

 

 

film

____________________________________________________________________


Opłata za boks oraz wpisowe za ogiera wynosi 100zł. Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel.: 71/321-25-53 w godzinach 8:00-15:00 oraz na adres email: ozhk.wroclaw@interia.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 stycznia lub do wyczerpania miejsc. 

 

LISTA ZGŁOSZONYCH OGIERÓW : 1     2     3

 

 

                                 REGULAMIN  POKAZÓW

                                                                                                         

ORGANIZATOR: Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu oraz Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice.

DATA: 11.02.2017 r., 

MIEJSCE: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice.

 

1. W pokazie mogą brać udział ogiery licencjonowane zarejestrowane w polskiej centralnej bazie koniowatych będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.

2. O rodzaju pokazu decyduje właściciel ogiera ( w ręku lub użytkowy).

3.Czas przeznaczony na pokaz jednego ogiera to 5-6 minut łącznie z dekoracją pamiątkowym flo.

4.Ogiery dowiezione na pokaz muszą być zaopatrzone w paszport z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.

5.Organizatorzy pokazu nie odpowiadają za skradzione mienie i ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania pokazu.

6.Wpisowe w wysokości 100 zł od zgłoszonego do pokazu ogiera należy uiścić do dnia 23.01.2017 na konto Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu (ul. Olszewskiego 7 , 51-642 Wrocław) :75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 tytułem „nazwa ogiera –pokaz partynice

                                                    

                                                               

                                           DODATKOWE  INFORMACJE

1.Oznaczone boksy dostępne będą 11.02.2017 r. od godziny 7.00 (stajnie przy halach).

2.Samochody wraz z przyczepami prosimy zaparkować na wyznaczonym miejscu (parking za boksami letnimi ) i pozostawić porządek po swoich pojazdach (sprzęt do uprzątnięcia obornika dostępny w stajniach).

3.Odprawa organizacyjna o godz.9.30 w hali pokazowej.

4.Prezentujących ogiery prosimy o odpowiedni strój i przygotowanie ogierów.

5.Właściciele ogierów otrzymają katalog wraz z numerami, które należy umieścić z lewej i prawej strony ogłowia.

6.Prezentacja ogiera w ręku: w stój, w kłusie i w galopie luzem.

7.Po zakończeniu prezentacji odbędzie się dekoracja pamiątkowym flo przy głównej trybunie i przejście energicznym kłusem na drugą część hali, w której w wyznaczonym miejscu ogier będzie miał robione pamiątkowe zdjęcia.

 

UWAGA!!! UCZESTNICY SZKOLENIA ABC POWOŻENIA!!!!

2017-04-20 14:25

Spotykamy się 29.04.17r. (sobota) w Godzieszowej w stajni,, Bonza'' Pana Dariusza Śmichury. 

Szkolenie rozpocznie się od godziny 9:00, planowane zakończenie godzina 18:00.

Szkolenie poprowadzi Pan Czesław Konieczny- medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Polski, były trener kadry narodowej w powożeniu.

Opłatę uiszczacie Państwo na miejscu. Przypominamy że opłaty są o połowę niższe dla członków którzy opłacili składkę członkowską na rok 2017. W cenie szkolenia przewidziany jest ciepły posiłek.

Istnieje możliwość przyjazdu z własnym koniem. Infomację taka prosimy zgłosić do biura OZHK do 26.04.2017 pod numerem telefonu :71/321-25-53

Lista (zamknięta) zgoszonych uczestników/słuchaczy:

Ambroży Łukasz

Uczestnik

Bobrowski Józef

Uczestnik

Bohnke Sandra

Uczestnik

Borkowski Jerzy

Uczestnik

Brzana Karol

Uczestnik

Bukała Zbigniew

Uczestnik

Falów Radosław

Uczestnik

Gidzińska Jagoda

Uczestnik

Gidzińska Joanna

Uczestnik

Górna Justyn

Uczestnik

Jurkowska Joanna

Uczestnik

Mazurkiewicz Wiktoria

Uczestnik

Niedzielski Jakub

Uczestnik

Olejniczak Anna

Uczestnik

Olszowy Aneta

Uczestnik

Podwajciatny Małgorzata

Uczestnik

Podwajciatny Marek

Uczestnik

Ugorski Maciej-rezygnacja

Uczestnik z własnym koniem

Wilczko kamila

Uczestnik

Wityk Krystian 

Uczestnik

Zygnerski Bartosz

Uczestnik

Chajęcka Agnieszka

słuchacz

Chajęcki Kamil

słuchacz

Chrabustowicz Roksana

słuchacz

Górny Mirosław

słuchacz

Nowakowska Agnieszka

słuchacz

Piecyk Paulina

słuchacz

Wieczorek Łukasz

słuchacz

Jabłoński Michał-rezygnacja

słuchacz

Żędzianowski Sławomir

słuchacz

Wojtyła Paula

słuchacz

Meslik Julia

słuchacz

Próba dzielności klaczy ZT Książ 21.04.2017

2017-04-20 10:52

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy ślą­skiej, koń­czą­ca sta­cjo­nar­ny 60-​dniowy tre­ning za­przę­go­wy w Zakładzie Treningowym w Książu roz­pocz­nie się w dniu 21 kwiet­nia (pią­tek) o go­dz. 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

POLOWA PRÓBA DZIELNOŚCI OGIERÓW

2017-04-12 09:43

1.1. Terminy

28.04. (pt.) - zgłoszenia ostateczne do OZHK Wrocław(opłata zgłoszeniowa)

8.05. (pon.) - nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń (opłata zgłoszeniowa wyższa o 100%)

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami: 

 

2.1. Miejsca i terminy

 

23-24.05. (czw. - pt.) - Leszno                                 (wielkopolskie)                      

30-31.05. (wt.- śr.) - Białka / Janów P.                      (lubelskie)

 

Wesołych Świąt !!!

2017-04-11 13:52

Zarząd i pracownicy Okręgowego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu życzą Wszystkim Hodowcom i Miłośnikom koni zdrowych  i pogodnych Świąt Wielkanocnych, spędzonych w gronie najbliższych, mokrego dyngusa, wiosennego optymizmu oraz wielu sukcesów hodowlanych.