Aktualności

Międzynarodowy Czempionat HIF

2015-11-09 14:32

Informujemy, iż pod­czas tego­rocz­nego Walnego Zjazdu Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (Hucul International Federation) zapa­dła decy­zja o orga­ni­za­cji kolej­nej edy­cji Międzynarodowego Czempionatu Konia Huculskiego, tym razem na Węgrzech. Mając na uwa­dze, iż Polska posiada naj­licz­niej­sze pogło­wie koni tej rasy w struk­tu­rach HIF, liczymy na Państwa zaan­ga­żo­wa­nie. Prosimy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych hodow­ców i wła­ści­cieli koni hucul­skich o prze­sła­nie na adres peckiel@pzhk.pl wstęp­nych dekla­ra­cji doty­czą­cych chęci udziału w przy­szło­rocz­nym czempionacie.

Impreza odbę­dzie się praw­do­po­dob­nie w słyn­nej węgier­skiej stad­ni­nie Babolna, na prze­ło­mie sierp­nia i wrze­śnia 2016 r., jed­nak osta­teczny ter­min i miej­sce jej orga­ni­za­cji zależą od liczby zgło­szo­nych koni. Regulamin czem­pio­natu prze­wi­duje ocenę koni w 12 kla­sach, oddziel­nie dla kla­czy i ogie­rów wg sche­matu: źre­bięta roczne, dwu­let­nie, trzy­let­nie, konie 4-6-letnie, 7-10-letnie oraz 11-letnie i star­sze, w 70-punktowym sys­te­mie oceny eks­te­rieru i ruchu, przy­ję­tym przez kraje człon­kow­skie HIF (typ, głowa, szyja, kłoda, nogi, stęp oraz kłus).

Na Państwa infor­ma­cje cze­kamy do 20 listo­pada 2015 r.

<< Wstecz