Aktualności

V Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia w Książu 14-16 lipca

2017-06-21 09:47

Tegoroczny kon­kurs imie­nia księż­nej Deasy von Pless ob­jął pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym jej wnuk, Bolko Hohberg VI von Pless, któ­ry bę­dzie go­ściem spe­cjal­nym kon­kur­su.

 

 

W związ­ku z tym, że pią­ta edy­cja jest pew­ne­go ro­dza­ju ju­bi­le­uszem po­sta­no­wi­li­śmy uczcić to zwal­nia­jąc wszyst­kich uczest­ni­ków z opłat za bok­sy dla ko­ni i kosz­ty „wpi­so­we­go”.

Jedynym kosz­tem bę­dzie opła­ta za udział w so­bot­nim ban­kie­cie w sa­li ba­lo­wej Zamku.

Jeśli Ktoś bę­dzie chciał wziąć w nim udział. Liczba miejsc jest ogra­ni­czo­na, a pierw­szeń­stwo ma­ją za­wod­ni­cy.

Piąty „Książ” za­my­ka pe­wien etap hi­sto­rii kon­kur­sów tra­dy­cyj­ne­go po­wo­że­nia w Polsce, bo od nie­go wszyst­ko się za­czę­ło. Postanowiliśmy uczcić to wy­da­niem al­bu­mu w któ­rym pod­su­mu­je­my w for­mie zdjęć i ma­te­ria­łów pi­sa­nych to, co do­ty­czy  pię­cio­let­niej hi­sto­rii. Znajdą się tam Wszyscy, któ­rzy w ja­ki­kol­wiek spo­sób bra­li w tym udział, więc je­śli Kogoś z Państwa jesz­cze tam nie by­ło , a chciał­by zna­leźć się w w/​w pu­bli­ka­cji, to ma ostat­nią szan­sę już w po­ło­wie lip­ca.

W na­szym kon­kur­sie mo­że wziąć udział każ­dy, kto po­wo­zi na po­zio­mie re­kre­acyj­nym.

Nie wy­ma­ga­ne są żad­ne kwa­li­fi­ka­cje i re­je­stra­cje za­wod­ni­ka i ko­ni, oczy­wi­ście z wy­jąt­kiem pasz­por­tów z ak­tu­al­ny­mi szcze­pie­nia­mi prze­ciw gry­pie. Do udzia­łu wska­za­na jest ory­gi­nal­ny za­byt­ko­wy (wy­pro­du­ko­wa­ny przed 1945 ro­kiem) po­jazd. Wskazany, ale nie obo­wiąz­ko­wy. Można z po­wo­dze­niem uczest­ni­czyć po­jaz­dem, któ­ry jest re­pli­ką.

Zainteresowanym słu­ży­my wszel­ką po­mo­cą zwią­za­ną z lo­gi­sty­ką wy­jaz­du i aran­ża­cją ca­łe­go za­przę­gu.

Więcej in­for­ma­cji pod tel:  604 789 199, plakat

Do zo­ba­cze­nia.
Irek Kozłowski
dyr. Konkursu

Polskie Towarzystwo Powozowe.

 

<< Wstecz