Aktualności

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych do treningu zaprzęgowego – ZT Książ 2016

2016-07-19 10:02

Właściciele ogie­rów po­winni zgło­sić je do wła­ści­wego OZHK/​WZHK, w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 21 czerwca 2016 r.
Właściciele ogie­rów zo­bli­go­wani są do uisz­cze­nia, naj­póź­niej do 29 lipca 2016 r. opłaty kwa­li­fi­ka­cyj­nej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wy­so­ko­ści 200 zł za każ­dego ogiera zgło­szo­nego do ZT. Na prze­le­wie na­leży na­nieść ad­no­ta­cję „Zgłoszenie ogiera NAZWA OGIERA do ZT Książ”. W przy­padku wy­co­fa­nia lub nie­przy­wie­zie­nia ogiera na kwa­li­fi­ka­cję (bez względu na przy­czynę) opłata kwalikacyjna nie bę­dzie zwra­cana.

UWAGA!!!
Możliwe jest zgło­sze­nie ogiera i ure­gu­lo­wa­nie opłaty kwa­li­fi­ka­cyj­nej po 29 lipca 2016 r. W ta­kim przy­padku opłata kwa­li­fi­ka­cyjna wy­nosi 400 zł i musi być wpła­cona naj­póź­niej do 12 sierp­nia do godz. 1400 (de­cy­duje data za­księ­go­wa­nia wpłaty na kon­cie PZHK lub prze­sła­nia do PZHK po­twier­dze­nia wpłaty). Zgłoszenia i/​lub wpłaty po tym ter­mi­nie nie będą uwzględ­niane. Brak wpłaty spo­wo­duje nie­do­pusz­cze­nie ogiera do kwa­li­fi­ka­cji.

Harmonogram szczepień 

Więcej

 

 

 

<< Wstecz