Aktualności

SZKOLENIE Z OCENY LINIOWEJ dla hodowców

2016-05-13 08:02

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność za­pro­sić ho­dow­ców oraz wszyst­kich chęt­nych na szko­le­nie z wie­lo­let­nim Przewodniczącym Komisji Oceny Ogierów w Holandii (księga stadna KWPN) – Arie Hamoenem...

 

Szkolenie to od­bę­dzie się dnia 4 czerwca (so­bota) na te­re­nie SK Racot. Koszt szko­le­nia dla ak­tyw­nych człon­ków OZHK/​WZHK i Związków Rasowych sfe­de­ro­wa­nych w PZHK wy­nosi 100 zło­tych (opła­cona składka człon­kow­ska za rok 2015 lub 2016), dla po­zo­sta­łych uczest­ni­ków 200 zł.

Poniżej szcze­gó­łowy plan szko­le­nia z oceny li­nio­wej:

  • 12:45 – 13:30 obiad
  • 13:30 – 14:30. część teo­re­tyczna, dys­ku­sja
  • 14:30 – 17:00 część prak­tyczna (ocena eks­te­rieru oraz ru­chu lu­zem, pod­su­mo­wa­nie)

Zgłoszenia, wraz z nu­me­rem te­le­fonu, pro­simy prze­sy­łać na ad­res elek­tro­niczny: cuber@pzhk.pl do dnia 25 maja (środa).

Po po­twier­dze­niu przez PZHK, że dana osoba zo­stała umiesz­czona na li­ście szko­lo­nych na­leży wnieść opłatę (100 lub 200 zł.) prze­le­wem na konto PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 z do­pi­skiem „ocena li­niowa”.

 

więcej

<< Wstecz