Aktualności

UWAGA !!!!!

2017-08-11 15:13

Informujemy, że dnia 14.08.2017 (poniedzialek) biuro Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Katalog ogierów śląskich i innych ras szlachetnych do ZT Książ

2017-08-03 13:39

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów ra­sy ślą­skiej oraz po­zo­sta­łych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 60-​dniowego sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu o pro­fi­lu za­przę­go­wym w ZT Książ.

Kwalifikacja od­bę­dzie się w dniach 7-​8 sierp­nia 2017 r. (poniedziałek-​wtorek). Właścicieli ogie­rów ra­sy ślą­skiej pro­si­my o przed­sta­wie­nie ko­ni do iden­ty­fi­ka­cji, ba­da­nia we­te­ry­na­ryj­ne­go oraz ko­mi­syj­ne­go po­mia­ru w po­nie­dzia­łek o godz. 15:00, zaś wła­ści­cie­li ogie­rów po­zo­sta­łych ras szla­chet­nych we wto­rek, rów­nież o godz. 15:00. W ka­ta­lo­gu za­miesz­czo­ne są rów­nież zasady kwalifikacji ogie­rów.

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­sza­my.

UWAGA! Obligatoryjne ubezpieczenia koni w Zakładach Treningowych

2017-08-03 13:38

Polski Związek Hodowców Koni na wnio­sek ho­dow­ców na­wią­zał współ­pra­cę z fir­mą ubez­pie­cza­ją­cą ko­nie bę­dą­ce w tre­nin­gu sta­cjo­nar­nym w Zakładach Treningowych. Począwszy od kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ślą­skich do ZT Książ (07-08.08.2017 r.) obo­wią­zu­je ob­li­ga­to­ryj­ne ubez­pie­cze­nie wszyst­kich za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do tre­nin­gu ko­ni. Składka ubez­pie­cze­nio­wa w 2017 ro­ku wy­no­si 120 zł brut­to. Zakres ubez­pie­cze­nia obej­mu­je od­szko­do­wa­nie w przy­pad­ku pad­nię­cia i ubo­ju z ko­niecz­no­ści, trwa­łej utra­ty war­to­ści użyt­ko­wej, od kra­dzie­ży z wła­ma­niem lub ra­bun­ku oraz od po­nie­sio­nych kosz­tów le­cze­nia. Suma ubez­pie­cze­nia w ubez­pie­cze­niu z za­kre­sie peł­nym wy­no­si 10.000 zł, z sub­li­mi­tem od­po­wie­dzial­no­ści w ubez­pie­cze­niu kosz­tów le­cze­nia na jed­no i wszyst­kie zda­rze­nia – 3.000 zł. oraz w ubez­pie­cze­niu trwa­łej utra­ty war­to­ści użyt­ko­wej – 1.000 zł.

VI Wrocławski Korowód Nadziei - 9.09.2017 Rynek-Wrocław

2017-08-03 07:19

Straż Miejska Wrocławia Referat Patroli Konnych wspólnie z Fundacją na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową mieszczącą się we Wrocławiu zaprasza hodowców i miłośników koni do wzięcia udziału jako uczestników "konno- bryczkowego korowodu" w dniu 9 września 2017 roku w VI  Wrocławskim Korowodzie  Nadziei.

ZGŁOSZENIA

 Celem jest zbiórka przez wolontariuszy datków pieniężnych na wyposażenie Przylądka Nadziei – dziecięcego specjalistycznego szpitala transplantacji szpiku kostnego we Wrocławiu, której propagatorką jest Pani Senator prof. Alicja Chybicka. 

Wszelkich informacji udziela kierownik referatu Zbigniew Golonka tel. 600532727, mail patrolkonny@strazmiejska.wroclaw.pl

ZAKŁADY TRENINGOWE KLACZY 2017

2017-07-25 08:10

Ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych znajdą Państwo na stronie : 

 

 

Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami 12.08.2017 Rybnica

2017-07-06 07:33

Dolnośląski Związek Hodowców Koni zawiadamia, iż Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami rozpocznie się o godzinie 10:00  - 12  sierpnia 2017 r. (sobota) w Rybnicy.  

 

 

 

Zgłoszenia koni przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca  2017 r. Minimalna liczba koni w każdej klasie - 3 źrebaki pod matkami.

 

Regulamin 

  

Lista koni:

aktualizacja: 27.07.2017

 

LP

Nazwisko i Imię wł.

Nazwa-matki

źrebaka

Numer Paszportu

WPISOWE 60 ZŁ

Nazwa źrebaka

 

1

Chyłek Joanna

ORNOWIANKA

616011600414008

 

OLCHA IZERY

2

Chyłek Joanna

DYMISJA

616011590024907

 

DERKACZ IZERY

3

Chyłek Joanna

BRZOZA IZERY

616011670036813

 

BIEBRZA IZERY

4

Furman Rafał

MELODIA

616011600065401

 

MUSTANG-8

5

Adamczyk Justyna

SORAJA

616013610248007

 

SOPEL-hafl.

6

Paczkowski Henryk

WENECJA

616008670026912

 

WENA-PH

7

Wityk Krystian

LAYLA

616008670031010

 

LIBIA

8

Ambroży Łukasz

ARIA

616008670005104

 60

ATALANTIS FAMILIA

9

Andrys Tadeusz

HAWANA

616008670003413

 

HEROINA

10

Baran Tadeusz

LUNA

616008670059509

 

LILIA

11

Baran Tadeusz

PANAMA

616008670059709

 

PATENT

12

Wójcik Michał Józef

DORIS

616008670126810

 

DUMNA

13

Bram Rafał

BAZYLIA

616008670148406

 

BARLO

14

Grabowski Bartłomiej

MADERA

616008670000517

 

MEDI BG

15

Szymanek Agnieszka

HAIKE OET DAOL'N

 

 60

HIGH DANCE

16

Duszyński Michał

ARACENTO

 

 

 60

PLAY

17

Giertuga-Nowak Kinga

 

RIANA

 

616008670025617

 

 60

RIBORD

 

Potwierdzeniem uczestnictwa w Wystawie jest wpłacenie kwoty 60 zł (do 31 lipca 2017) od zgłoszonej klaczy ze źrebakiem na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - Premiowanie źrebiąt Rybnica 2017". W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane. Minimalna liczba koni w każdej klasie - 3 źrebaki pod matkami.

 

Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą i siano na okres trwania wystawy, słoma będzie zabezpieczona nieodpłatnie. Koszty transportu nie zostaną zwrócone.

 

Szanowni hodowcy !!!

2017-07-05 10:24

zrzeszeni w Okręgowym Związku Hodowców Koni we Wrocławiu, miło nam zakomunikować, że otrzymaliśmy zgodę Krajowego Rejestru Sądowego na zmianę nazwy naszego  związku i kilku poprawek w statucie . Od tej chwili działamy pod nazwą –DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI.

Uchwały dotyczące tych zmian podjął Walny Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy, który odbył się 28.03.2017r. Wybrano nowe władze Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni 

Za nami pierwsze pół roku działalności, które obfitowało jak zwykle w wiele wydarzeń,  zorganizowanych  dzięki zgodnej współpracy  i zaangażowaniu wielu naszych hodowców oraz pracowników biura związku:

* luty- Pokaz Ogierów Partnice 

*kwiecień- Szkolenie ABC Powożenia ( Godzieszowa)

*maj- Izerska Parada Powozów( Lubomierz)

*maj- Święto Konia (Siedlec)

*maj, czerwiec- dwie eliminacje Dolnośląskiej Ligi Zaprzęgowej.

Wyniki  i galerie  z w/w imprez znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej i fanpage na faceboku.

W maju odbyła się Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych z naszego związku pojechała bardzo dobra stawka koni. I tak w poszczególnych rasach zdobyliśmy:

 

Rasa Śląska:

tytuł czempiona zdobyła bardzo urodziwa i świetna użytkowo REBELIA hod. i własności OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp.zo.o- SO Książ, v-ce czempionem została bardzo typowa i doskonale ruszająca się klacz TOSKANIA hod. i wł. Dariusza Śmichury, trzecie miejsce zdobyła żeńska i bardzo dobrze pokazana w zaprzęgu LOXIA wł. Andrzeja Bryla. Z złotymi medalami wróciły ogiery REWIR wł.Dariusza Śmichury oraz ALGER wł. Henryka Paczkowskiego.

 

Kuce i Konie Małe:

Czempionką i v-ce czempionką zostały dwie bardzo urodziwe i świetnie przygotowane klacze własności Wiesława Apanasewicza LADY LUKRECJA EWITA i FIESTA EWITA. To wspaniały sukces tego zasłużonego hodowcy.

 

Koniki Polskie:

Złoty medal zdobyła klacz DYMISJA własności Joanny Chyłek

Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wiele pozytywnych emocji.

XIII KRAJOWY CZEMPIONAT MŁODZIEŻY KONI RASY ŚLĄSKIEJ - SO Książ

2017-06-21 10:37

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami z Krajowego Czempionatu Młodzieży Koni Rasy Śląskiej, który odbył się 23 lipca 2017 r.(niedziela) W SO Książ.

 

 

 

Informacja dla wystawców:

Hodowcy proszeni są o przywiezienie koni do godziny 19:00 w sobotę (22.07.2017 r.). Stajnia będzie czynna od godziny 15:00. W przypadku problemów z dowiezieniem koni do soboty prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (783 988 386) i odebranie materiałów (numerów startowych) do godziny 8:00 w niedzielę.

Po przyjeździe do SO Książ w sobotę prosimy właścicieli koni o zgłoszenie się z paszportami z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie do przedstawicieli OZHK Wrocław (hol przy biurze SO Książ) w celu otrzymania nuemrów startowych oraz katalogu.

O 19:00 przewidziana jest odprawa techniczna i poczęstunek dla wystawców.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ostateczną lista koni biorących udział w Krajowym Czempionacie Młodzieży Koni rasy Ślaskiej:

  

Lista zgłoszonych koni  

aktualizacja 14.07.2017 

 W razie jakichkolwiek niezgodności prosimy o kontakt z biurem 71/321-25-53 

NR kat.

Nazwisko i Imię wł.

Nazwa

Rocznik-rasa

1

Brzana Karol

EMPAIER

O 2016/05/24

2

Kampka Szymon-KT

GLEJT

O 2016/05/08

3

Giertuga-Nowak Kinga

RODOS

O 2016/04/30

4

Kokot Zbigniew-KT

FRED

O 2016/04/20

5

Frej Rafał-KL

AMARETTO

O 2016/04/08

6

Kasperowicz Adam

IWAROL

O 2016/03/29

7

Gidzińska Joanna

BOSTON

O 2016/03/23

8

Andrys Tadeusz

GOLJAT

O 2016/03/21

9

Kasperowicz Adam

INAR

O 2016/03/12

10

Byk Kazimierz

REN

O 2016/03/09

11

Kosiński Bolesław-ZG

HERB

O 2016/03/09

12

Ochap Alina

LOYD

O 2016/02/26

13

Piasecki Zdzisław-ZG

LANDER-P

O 2016/02/23

14

Śmichura Dariusz

BROKAT

O 2016/02/21

15

Grabowski Bartłomiej

MARGUS

O 2016/02/02

16

Suchanek Herbert-KT

LOYD

O 2016/02/02

17

Warzecha Zygfryd-KT

BRANDO

O 2016/01/22

18

Białkowski Jarosław-ZG

DIAMENT

O 2016/01/03

19

Pihut Paweł

BAJLA

2016/05/19

20

Pisarski Piotr –KT

ASTORKA II

2016/05/01

21

Kaczmarczyk Olga-KT

ALIBRA

2016/04/01

22

Gawęda Kamil-KT

KAMA-S

2016/03/31

23

Ambroży Łukasz

ADELL

2016/03/28

24

Mężyk Rafał-KT

FLORYDA

2016/03/08

25

Andrys Tadeusz

WENUS-PH

2016/03/03

26

Wityk Krystian

LILA

2016/03/03

27

Gonet Magdalen

BOLONIA

2016/02/27

28

Dworak Andrzej –ZG

ELENA SG

2016/02/26

29

Urbaniak Zbigniew LD

LUGRESIA

2016/02/17

30

Śmichura Dariusz

LA-BYLINA Ś

2016/01/10

31

Cieslak Tadeusz -LD

WALKIRIA

2016/01/08

32

Paczkowski Andrzej

LISA

2016/01/07

33

Cech Sergiusz-KT

PRIMA

2016/01/05

34

Urbaniak Zbigniew LD

ALASKA

2016/01/05

35

Kitel Sylwia-KT

BOGINI

2016/01/03

36

Salwa Marcin

LOARA

2015/06/03

37

Kokot Zbigniew-KT

MEDUZA

2015/04/27

38

Frej Rafał-KL

ROMANTICA

2015/04/27

39

Rosiewicz Adam

ARIWA

2015/04/20

40

Perczyński Stanisław-ZG

LADY

2015/04/11

41

Byk Kazimierz

RUANDA

2015/04/04

42

Fajlert Teodor-KT

TINA

2015/03/28

43

Jadach Piotr

LUNA

2015/03/27

44

Paczkowski Henryk

WALENTYNKA

2015/03/24

45

Szymański Szczęsny-KT

ZUMBA

2015/03/23

46

Białkowski Jarosław-ZG

LOREBI

2015/03/20

47

Gidzińska Joanna

LEJDI

2015/03/17

48

Góreczny Sławomir-LB

FAJNA RK

2015/03/26

49

Paczkowski Andrzej

BARCELONA

2015/05/15

50

SO KSiąż

ETIUDA

2015/03/08

51

Kwoczała Sebastian-KT

AMIRA

2015/03/08

52

Góreczny Sławomir-LB

RIWIERA

2015/03/06

53

Dziekan Piotr-RZ

BERTA

2015/02/25

54

Szpaderski Marek-WS

LAILA

2015/02/22

55

Perczyński Stanisław-ZG

REGATA

2015/02/10

56

Gołda Włodzimierz-ZG

DAMBORA SG

2015/01/26

57

Rosiewicz Adam 

EUFORIA

2015/01/05

58

Cieslak Tadeusz -LD

DAGLEZ

2015/01/09

59

Zygnerski Jarosław

PIANKA

2015/01/02

60

Szydełko Tadeusz

INA

2014/09/30

61

Bajor Marian

RAMISA

2014/05/17

62

Wityk Józef

LEELOO

2014/04/25

63

Dziekan Piotr-RZ

NENCIE

2014/04/23

64

Górny Mirosław

VOLTA

2014/04/22

65

Baran Tadeusz

PEPSI

2014/04/11

66

Wloka Waldemar-KT

JARISA

2014/03/12

67

Paszyński Dominik

BONA

2014/03/04

68

Szydełko Tadeusz

WENERA

2014/02/17

69

SO KSiąż

LOZANNA

2014/02/02

70

Paczkowski Henryk

RODEZJA

2014/01/14

71

Baran Tadeusz

LILI

2014/01/07

 

Dolnośląski Związek Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamia, iż XIII Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich, klaczy trzyletnich), odbędzie się 23 lipca 2017 r. (niedziela) w Książu (godz. 8:30). 

 

Regulamin

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 19:00 w sobotę (stajnia czynna bedzie od 15:00) 

-odbiór numerów startowych - sobota godz. 19:00 po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie -harmonogram szczepień  konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie

-konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą i siano na okres jednego dnia. 

-dla wybranych 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyzna nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł do równego podziału między hodowcę i właściciela źrebięcia.   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informacja dla wystawców:

 

Zgłoszenia koni przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53,                               w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2017 r. lub wyczerpaniu limitu miejsc.

Hodowcy z innych OZHK/WZHK zgłaszają konie za pośrednictwem macierzystych Związków.

Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wpłata kwoty 100 zł (do 30 czerwca 2017) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - nazwę konia - Czempionat 2016".   W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe nie będzie zwracane. 

 

V Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia w Książu 14-16 lipca

2017-06-21 09:47

Tegoroczny kon­kurs imie­nia księż­nej Deasy von Pless ob­jął pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym jej wnuk, Bolko Hohberg VI von Pless, któ­ry bę­dzie go­ściem spe­cjal­nym kon­kur­su.

 

 

W związ­ku z tym, że pią­ta edy­cja jest pew­ne­go ro­dza­ju ju­bi­le­uszem po­sta­no­wi­li­śmy uczcić to zwal­nia­jąc wszyst­kich uczest­ni­ków z opłat za bok­sy dla ko­ni i kosz­ty „wpi­so­we­go”.

Jedynym kosz­tem bę­dzie opła­ta za udział w so­bot­nim ban­kie­cie w sa­li ba­lo­wej Zamku.

Jeśli Ktoś bę­dzie chciał wziąć w nim udział. Liczba miejsc jest ogra­ni­czo­na, a pierw­szeń­stwo ma­ją za­wod­ni­cy.

Piąty „Książ” za­my­ka pe­wien etap hi­sto­rii kon­kur­sów tra­dy­cyj­ne­go po­wo­że­nia w Polsce, bo od nie­go wszyst­ko się za­czę­ło. Postanowiliśmy uczcić to wy­da­niem al­bu­mu w któ­rym pod­su­mu­je­my w for­mie zdjęć i ma­te­ria­łów pi­sa­nych to, co do­ty­czy  pię­cio­let­niej hi­sto­rii. Znajdą się tam Wszyscy, któ­rzy w ja­ki­kol­wiek spo­sób bra­li w tym udział, więc je­śli Kogoś z Państwa jesz­cze tam nie by­ło , a chciał­by zna­leźć się w w/​w pu­bli­ka­cji, to ma ostat­nią szan­sę już w po­ło­wie lip­ca.

W na­szym kon­kur­sie mo­że wziąć udział każ­dy, kto po­wo­zi na po­zio­mie re­kre­acyj­nym.

Nie wy­ma­ga­ne są żad­ne kwa­li­fi­ka­cje i re­je­stra­cje za­wod­ni­ka i ko­ni, oczy­wi­ście z wy­jąt­kiem pasz­por­tów z ak­tu­al­ny­mi szcze­pie­nia­mi prze­ciw gry­pie. Do udzia­łu wska­za­na jest ory­gi­nal­ny za­byt­ko­wy (wy­pro­du­ko­wa­ny przed 1945 ro­kiem) po­jazd. Wskazany, ale nie obo­wiąz­ko­wy. Można z po­wo­dze­niem uczest­ni­czyć po­jaz­dem, któ­ry jest re­pli­ką.

Zainteresowanym słu­ży­my wszel­ką po­mo­cą zwią­za­ną z lo­gi­sty­ką wy­jaz­du i aran­ża­cją ca­łe­go za­przę­gu.

Więcej in­for­ma­cji pod tel:  604 789 199, plakat

Do zo­ba­cze­nia.
Irek Kozłowski
dyr. Konkursu

Polskie Towarzystwo Powozowe.

 

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej ZT Książ 7-8.08.2017

2017-06-19 09:46

Przypominamy , żeWłaściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego OZHK/WZHK, w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2017 r.

 

 

Terminy kwalifikacji 

Ogiery śląskie (trening zaprzęgowy) ZT Książ 7-8.08.

 

Zgłoszenia i opłaty

Właściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego OZHK/WZHK, w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2017 r. PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń ogierów do ZT bezpośrednio od właścicieli. Właściciele ogierów zobligowani są do uiszczenia, najpóźniej do 24 lipca 2017 r. opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 200 zł w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 400 zł w przypadku dużych przedsiębiorstw za każdego ogiera zgłoszonego do ZT. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera do ZT”. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na kwalifikację (bez względu na przyczynę) opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana. UWAGA!!! Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty kwalifikacyjnej po 24 lipca 2017 r. W takim przypadku opłata kwalifikacyjna wynosi 400 zł w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 800 zł w przypadku dużych przedsiębiorstw i musi być wpłacona najpóźniej do 4 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00 (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty). Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym terminie nie będą uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji. Wiek ogierów Do treningu kwalifikowane są ogiery 2-letnie, urodzone do 31 maja 2015 r. Ogiery urodzone po 1 czerwca zdają próbę dzielności w roku następnym bez obniżania wyniku. Ogiery starsze, które z różnych przyczyn nie zdawały próby we właściwym terminie, mogą do niej przystąpić do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 5 lat.

 

 

Zdrowie

Ogiery muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii oraz paszport konia z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji. Obowiązuje następujący schemat szczepień: 1. szczepienia bazowe: o pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień o drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21. dnia i nie później niż 92. dnia od pierwszego szczepienia 2. szczepienie przypominające: o co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres przekroczenia terminu); o żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż 7 dni przed przybyciem na kwalifikację. W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwóch tygodni przed kwalifikacją. Brak wyników badań skutkować będzie nieprzyjęciem ogiera do ZT. Przybywające do ZT ogiery, mimo braku widocznych zmian skórnych, mogą być nosicielami np. grzybicy i pomimo przestrzegania zasad higieny przez organizatora treningu osobniki mniej odporne mogą zachorować i zostać czasowo wycofane z pracy, co odbije się na wyniku próby dzielności. Dlatego zalecamy, aby przybywające na kwalifikacje ogiery zostały uodpornione na tę chorobę za pomocą szczepienia przeciw grzybicy (podobna zasada obowiązuje np. w Niemczech). W czasie kwalifikacji ogier nie może być pod wpływem środków pobudzających ani uspokajających (doping). Komisja w porozumieniu z lekarzem weterynarii PZHK ma prawo skierować ogiera na badania antydopingowe. Kierownik Zakładu ma prawo do 18 dnia po kwalifikacji wycofać ogiera z treningu, gdy jego zachowanie odbiega od normy. O tym fakcie musi być powiadomiony pisemnie właściciel oraz PZHK. Uwaga!!! Na każdym etapie kwalifikacji i treningu wykluczone zostaną ogiery, u których stwierdzi się występowanie następujących wad: łykawość, wartogłowienie, ślepota miesięczna oraz wad uniemożliwiających wpis do księgi (obustronna ślepota, nieprawidłowa budowa szczęki – zgryz karpiowaty lub zgryz szczupaczy, jedno- lub obustronne wnętrostwo, szpat kostny, zajęczak oraz porażenie krtani).

 

więcej:

http://pzhk.pl/wp-content/uploads/Stacjonarny-trening-zaprzęgowy-ogierów-2017.pdf

 

Test obcego powożącego

2017-06-19 07:20

Serdecznie za­pra­sza­my ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­ce­go po­wo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym w Książu. Test od­bę­dzie się w dniu 27 czerw­ca 2017 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 9:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Uwaga !!!!

2017-06-14 13:23

Informujemy, że dnia 14.08.2017 (poniedzialek) biuro Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni będzie NIECZYNNE. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Kurs inseminacji klaczy.

2017-06-09 13:45

Uniwersytet rolniczy w Krakowie organizuje kurs inseminacji klaczy, który odbędzie się 15-17. 09. 2017 (lub 22-24.09.2017- do ustalenia) w Krakowie. Koszt szkolenia to ok. 1700 zł w tym jest obiad w sobotę i niedzielę. Być może cena będzie zawierała również noclegi w akademiku przy samym rynku w Krakowie ( trwają rozmowy). Niestety jest ograniczona liczba miejsc - tylko 15. Po ukończenia szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat, który daje możliwość inseminacji własnych klaczy. Nie jest wymagane żadne wykształcenie kierunkowe.  Dla każdego uczestnika będzie przygotowany konspekt „krok po kroku” wraz z omówieniem i zdjęciami. Wszyscy kursanci będą mieli zniżkę na przygotowywane szkolenie z zakresu transplantacji zarodków (embriotransferu).

Program kursu:

15.09 (piątek), godz. 15.00 -20.00
1. pobieranie nasienia
2. ocena nasienia
3. obróbka nasienia
4. przygotowanie nasienia do transportu w stanie płynnym lub mrożonym
5. Przygotowanie nasienia do inseminacji (świeżego i mrożonego)

16.09 (sobota), godz. 9.00 -19.00
1. anatomia układu rozrodczego klaczy
2. fizjologia cyklu rujowego
3. wyznaczanie optymalnego terminu krycia lub inseminacji
4. przerwa obiadowa
5. ćwiczenia praktyczne

17.09 (niedziela), godz. 9.00 -16.00
1. technika inseminacji
2. ćwiczenia praktyczne
3. obiad i zakończenie

W zależności od potrzeb program może być w jakimś stopniu zmodyfikowany.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt  z D. Wieliczko tel. 695 128 015

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Piotrowice 2017

2017-05-30 08:35

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu informuje, iż Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych (klaczy zimnokrwistych i śląskich) oraz Maszyn Rolniczych "Piotrowice 2017"  odbędzie się 25 czerwca 2017 r. (niedziela) w Piotrowicach koło Chojnowa. 

 

 Informacja dla wystawców:


Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 7:50 w niedzielę 

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień )

-dostarczenie wypełnionego oswiadczenia 

 

Regulamin

  

LISTA KONI:

 

Lp

Właściciel

Nazwa konia

Numer paszportu

Data urodzenia

RASA: POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY

1

Borecki Edward

SAWANA

616010670040113

2013/04/20

2

Borecki Edward

SIMA

616010670102507

2007/05/03

3

Niedzielski Zbigniew

FATIMA

616010660749011

2011/06/24

4

Olejniczak Anna

GAJA I

616010530093405

2005/05/12

RASA ŚLĄSKA

5

Kasperowicz Adam

IKOLA

616008670085714

2014/11/04

6

Paszyński Czesław

RUGIA

616008670036014

2014/05/13

7

Paszyński Dominik

BONA

616008670006814

2014/03/04

8

Paczkowski Henryk

RODEZJA

616008670002414

2014/01/14

9

Paczkowski Andrzej

PASJA

616008670023713

2013/05/05

10

Kasperowicz Adam

IGA

616008670017913

2013/02/25

Święto Konia - Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras -21.05.2017 -Siedlec Trzebnicki

2017-05-25 08:07

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami z Ogólnopolskiej Wystawy Młodzieży Hodowlanej różnych ras, która odbyła się 21 maja 2017 r. (niedziela) w Siedlcu Trzebnickim.

WYNIKI

_________________________________________________________________

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu i Terenowe Koło Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamiają, iż Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras (ogierków rocznych, klaczek rocznych), odbędzie się 21 maja 2017 r. (niedziela) w Siedlcu Trzebnickim. 

 

Regulamin

Lista koni (ZAMKNIĘTA- istnieje możliwość wpisania konia na listę rezerwową) - wszystkie zmiany prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 723 669 570

 

POTWIERDZENIEM UCZESTNICTWA jest uiszczenie WPISOWEGO do 4.05.2017

  aktualizacja 16.05.2017

NR kat.

Nazwisko i Imię wł.

Nazwa

WPISOWE

Rocznik-rasa

Data ur.  urodzenia

ŚLĄSKIE KLACZE - 2014

1

Szydełko Tadeusz

INA

  100

2014 śl.

2014/09/30

2

Baran Tadeusz

PEPSI

 100

2014 śl.

2014/04/11

3

Paszyński Dominik        

BONA

 100

2014 śl.

2014/03/04

4

Szydełko Tadeusz

WENERA

  100

2014 śl.

2014/02/17

5

Garstka Daniel

TAJGA

100

2014 śl.

2014/02/16

6

Paczkowski Henryk

HARFA

100

2014 śl

2014/02/15

ŚLĄSKIE KLACZKI - 2015

1

Paczkowski Andrzej

BARCELONA

 100

2015 śl

2015/05/15

2

Frej Rafał -KL

ROMANTICA

 100

2015 śl.

2015/04/27

3

Rosiewicz Adam

ARIWA

 100

2015 śl.

2015/04/20

4

Byk Kazimierz

RUANDA

 100

2015 śl.

2015/04/04

5

Paczkowski Henryk

WALENTYNKA

 100

2015 śl

2015/03/24

6

Gidzińska Joanna

LEJDI

 100

2015 śl.

2015/03/17

7

Kosiński Bolesław ZG

HERA

  100

2015 śl.

2015/01/19

8

Cieślak Tadeusz -LD

DAGLEZ

 100

2015 śl.

2015/01/09

9

Zygnerski Jarosław

PIANKA

 100

2015 śl.

2015/01/02

ŚLĄSKIE KLACZKI - 2016

1

Baran Tadeusz

LUMENA

 100

2016 śl.

2016/05/26

2

Prusiewicz Przemysław

DAJANA-P

 100

2016 śl

2016/05/14

3

Rosiewicz Adam

ENERGIA-R

 100

2016 śl.

2016/03/16

4

Górny Mirosław

ANTARA-G

 100

2016 śl.

2016/03/05

5

Andrys Tadeusz

WENUS-PH

100

2016 śl.

2016/03/03

6

Gonet Magdalen

BOLONIA

100

2016 śl.

2016/02/27

7

Reptak Grzegorz

BURLESKA

  100

2016 śl

2016/01/22

8

Paczkowski Andrzej

LISA

 100

2016 śl

2016/01/07

9

Śmichura Dariusz

LA-BYLINA Ś

org.

2016 śl

2016/01/10

10

Garstka Daniel

PERSJA-B

100

2016 śl.

2016/01/05

11

Cieślak Tadeusz -LD

PRIMA

 100

2016 śl.

2016/01/05

ŚLĄSKIE OGIERKI - 2016

1

Brzana Karol

EMPAIER

 100

2016 śl. ogierek

2016/05/24

2

Grycz Czesława KT

MUSIMON G

100

2016 śl. ogierek

2016/05/09

3

Giertuga Kinga

RODOS

100

2016 śl. ogierek

2016/04/30

4

Baran Tadeusz

BASTER

 100

2016 śl. ogierek

2016/04/24

5

Frej Rafał -KL

AMARETTO

 100

2016 śl. ogierek

2016/04/08

6

Piecyk Paulina

ROLEX P

 100

2016 śl. ogierek

2016/04/01

7

Kasperowicz Adam

IWAROL

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/29

8

Gidzińska Joanna

LATINO

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/28

9

Gidzińska Joanna

BOSTON

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/23

10

Andrys Tadeusz

GOLJAT

100

2016 śl. ogierek

2016/03/21

11

Kasperowicz Adam

INAR

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/12

12

Kosiński Bolesław ZG

HERB

  100

2016 śl. ogierek

2016/03/09

13

Baran Tadeusz

PARYS

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/04

14

Ochap Alina

LOYD

 100

2016 śl. ogierek

2016/02/26

15

Byk Kazimierz

RIO GRANDE

 100

2016 śl. ogierek

2016/02/19

16

Prusiewicz Przemysław

BANKIER P

 100

2016 śl. ogierek

2016/02/17

17

Śmichura Dariusz

BERTUS

 org.

2016 śl. ogierek

2016/02/02

18

Grabowski Bartłomiej

MARGUS

 100

2016 śl. ogierek

2016/02/02

KONIE SZLACHETNE –SP M WLKP

1

Ogórek Kamil-KT

SILVANO-G

 100

sp 2016 ogierek

2016/05/20

2

Jaskulska Justyna PN

LUXURIA J

  100

wlkp 2016

2016/05/13

3

Kosiński Wojciech ZG GGZG

M-KOMANDOR

  100

sp 2016 ogierek

2016/04/28

4

Goździk Katarzyna

CZADOR

  100

m 2016 ogierek

2016/02/11

5

Jaskulska Justyna PN

ZAIRA J

  100

sp 2016

2016/03/30

6

Prusiewicz Przemysław

EUROPA P

100

wlkp 2016

2016/03/22

7

Jaskulski Konrad PN

CLEO

  100

sp 2015

2015/03/30

8

Ogórek Kamil-KT

NALYNETTE

 100

sp 2014

2014/04/23

KONIE ZIMNOKRWISTE – KLACZKI 2016

1

Borecki Edward

SAWA

 100

z 2016

2016/09/07

2

Korbas Wojciech

GRACJA

 

z 2016

2016/05/31

3

Olejniczak Anna

GRACJA

 100

z 2016

2016/04/23

4

Niedzielski Zbigniew

ŁENDY

 

z 2016

2016/01/29

 

Informacja dla wystawców:

-Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 r. lub wyczerpania puli miejsc.

-Potwierdzeniem uczestnictwa na Wystawie jest wpłacenie kwoty 100 zł (do 4 maja 2017) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - nazwę konia - "Wystawa Siedlec 2017". W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

-W wystawie mogą brać udział konie hodowli polskiej, zakwalifikowane do wpisu do ksiąg prowadzonych przez Polski Związek Hodowców Koni będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.

 

Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 9:00 w niedzielę 

-odbiór numerów startowych - niedziela 9:00-9:30 - po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 723 669 570) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień ); konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie

-przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni (dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)

- nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego, lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia (dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu).

Kwalifikacja ogierów w Lesznie

2017-05-17 13:38

W dnia­ch 23-​24 ma­ja w JKS Przybyszewo w Lesznie od­bę­dzie się pierw­sza kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras szla­chet­ny­ch do po­lo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz wstęp­na kwa­li­fi­ka­cja do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu za­przę­go­we­go. Przypominamy, że oce­nie pod­da­ne zo­sta­ną wy­łącz­nie ogie­ry, któ­ry­ch zgło­sze­nie zo­sta­ło opła­co­ne w ter­mi­nie. W przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję opła­ta nie bę­dzie zwra­ca­na.

Ze wzglę­du na du­żą licz­bę zgło­szo­ny­ch ogie­rów, staj­nie bę­dą otwar­te w po­nie­dzia­łek już od go­dz. 15:00. Ogiery do­wie­zio­ne w po­nie­dzia­łek bę­dą te­go sa­me­go dnia zi­den­ty­fi­ko­wa­ne i zba­da­ne przez le­ka­rza we­te­ry­na­rii.

W opła­ta­ch zgło­sze­nio­wy­ch zo­stał uwzględ­nio­ny koszt pierw­szej ściół­ki. Większą ilo­ść sło­my oraz sia­no bę­dzie moż­na za­ku­pić na miej­scu.

Po przy­jeź­dzie pro­si­my o wsta­wie­nie ko­ni do ozna­czo­ny­ch bok­sów, a na­stęp­nie zgło­sze­nie się do biu­ra PZHK (ha­la głów­na) w ce­lu do­peł­nie­nia for­mal­no­ści:

– od­biór ka­ta­lo­gu i nu­me­ru star­to­we­go ogie­ra

– pod­pi­sa­nie zle­ce­nia na wy­ko­na­nie ba­da­nia krta­ni i RTG bez­po­śred­nio po kwa­li­fi­ka­cji wraz ze zgo­dą na se­da­cję ogie­ra

– wpła­ta za­licz­ki za w/​w ba­da­nia (w przy­pad­ku ogie­rów nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­ny­ch za­licz­ka bę­dzie zwra­ca­na)

UWAGA !! Prosimy o przy­go­to­wa­nie od­po­wied­niej kwo­ty (MŚP – 330 zł, DP – 790 zł) biu­ro bę­dzie przyj­mo­wać wpła­ty wy­łącz­nie w go­tów­ce !

– prze­ka­za­nie pły­ty CD ze zdję­cia­mi RTG koń­czyn *

* w przy­pad­ku gdy wła­ści­ciel po­sia­da już zdję­cia RTG koń­czyn ko­nia wy­ko­na­ne po 22.05.2016r., mo­że prze­ka­zać je w dniu kwa­li­fi­ka­cji lub prze­słać do biu­ra PZHK naj­póź­niej do 15 czerw­ca b.r.

Szczegóły do­ty­czą­ce przeprowadzania badań RTG oraz skala oceny zdjęć w kierunku osteochondrozy (OCD) 

Harmonogram kwa­li­fi­ka­cji:

 

więcej

 

Regulamin MPMK 2017

2017-05-09 08:39

Serdecznie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z regulaminem rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni w se­zo­nie 2017 oraz po­sta­no­wie­nia­mi szcze­gó­ło­wy­mi w dys­cy­pli­nie skoków przez przeszkody orazWKKW.

V Izerska Parada Powozów

2017-05-08 07:41

Już po raz piąty, 1 maja w Lubomierzu, zebrali się miłośnicy powożenia i jazdy konnej aby zaprezentować swoje powozy i konie. Punktualnie o godzinie 12.00 na lubomierski rynek wjeżdżały udekorowane powozy i grupy jeźdźców. Warto nadmienić, że w tym dniu do Lubomierza dotarło wielu turystów, dla których była to dodatkowa atrakcja.
Po kilkakrotnym przejechaniu przez rynek, w czasie którego wszyscy uczestnicy i ich konie byli przedstawiani przez doświadczonego prezentera, kawalkada ruszyła na majowy spacer przez miejscowości: Milęcice i Wojciechów. Ten wiosenny przejazd zakończył się na tzw. "Końskim Placu" przy ulicy Majowej w Lubomierzu. Tutaj organizatorzy przygotowali kilka niespodzianek zarówno dla licznie przybyłych widzów jaki i dla uczestników. Można było pojeździć bryczką, a także sprawdzić swoje umiejętności podczas oprowadzania na kucykach.
Po przyjeździe z trasy parady, każdy zaprzęg został zaprezentowany w konkursie zręczności powożenia, gdzie musiał pokonać wyznaczoną trasę z ośmioma przeszkodami. Do pokonania były kegle z piłeczkami, których nie można było zrzucić. Powożący wykazali się dużą precyzją przejazdu i tylko kilku dopuściło się błędów, większość pokonała trasę na czysto.
Kolejną atrakcją podczas imprezy była demonstracja pracy konia w lesie przy zrywce drewna. Na placu przygotowane były kłody ściętego drewna, które należało podczepić i przetransportować na tzw. rampę, skąd przy użyciu sprzętu mechanicznego drewno transportowane jest do tartaku. Uczestniczący w tym pokazie koń Kuba wykonał swoje zadanie, wzorowo reagując na polecenia woźnicy. Wszystkie powozy jak i jeźdźcy zostali udekorowani pamiątkowymi wstęgami i praktycznymi nagrodami. Wiele dzieci, które przyjechały z rodzicami na tę imprezę, miało możliwość przejażdżki konnej na kucach. Nie zapomniano również o kulinarnym poczęstunku, na który zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy i goście, którzy w tym dniu przybyli do Lubomierza.
Izerska Parada Powozów, organizowana od kilku lat, cieszy się coraz większym zainteresowaniem wielu osób, które przyjeżdżają do Lubomierza z wielu miejscowości w Polsce i zagranicy. Powiat Lwówek Śląski słynie ze wspaniałej hodowli koni rasy śląskiej, a ta majowa impreza jest także formą promocji tej poszukiwanej rasy koni.
Podsumowując chcielibyśmy serdecznie podziękować hodowcom koni z naszego regionu - członkom Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni, którzy przy wsparciu finansowym jaki organizacyjnym Miasta i Gminy Lubomierz, Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim i Dolnośląskiej Izby Rolniczej mogli w tym dniu zaprezentować swoją pracę i pasję do koni. Dziękujemy także za pomoc przy organizacji imprezy Ośrodkowi Kultury i Sportu w Lubomierzu, Stowarzyszeniu Przyjaciół Lubomierza, a także restauracji Norra za zapewnienie smacznego poczęstunku, napojów, gadżetów związanych z końmi i nagłośnienia.
Do zobaczenia za rok

więcej

Nabór klaczy rasy śląskiej do ZT

2017-05-08 07:04

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ra­sy ślą­skiej do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu za­przę­go­we­go w Zakładzie Treningowym w Książu obę­dzie się w dniu 09 ma­ja 2017 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o go­dz. 11:00.

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Szansa na dopłaty bezpośrednie do koni

2017-04-28 13:47

W Unii Europejskiej trwa debata o przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku.

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne, w których każdy może wyrazić swoją opinię o zmianach WPR, w tym o płatnościach bezpośrednich, czy działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konsultacje trwają do 2 maja b.r.

 

Aby przekazać swoja opinię bezpośrednio do Komisji Europejskiej wystarczy odpowiedzieć na pytania zamieszczone w kwestionariuszu (on-line) na stronie internetowej https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_pl

Odpowiedzi można wysyłać w języku polskim, zarówno imiennie, jak i anonimowo.

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu kwestionariusza prosimy zgłaszać się do Okręgowych i Wojewódzkich Związków Hodowców Koni.

 

Liczne głosy z Polski, uwzględniające specyfikę polskiego rolnictwa, nasze oczekiwania i doświadczenia, mogą wpłynąć na dalsze prace Komisji Europejskiej, która pod koniec tego roku przygotuje pierwsze propozycje zmian WPR.

Dlatego w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęcamy wszystkich hodowców do udziału w konsultacjach Komisji.

Wzmocnijmy polski głos w Brukseli w sprawie WPR!

 

Bezpośredni link do kwestionariusza:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?surveylanguage=PL