Aktualności

Zapraszamy do Pawilonu Polskiej Hodowli na Cavaliadę do Poznania!

2016-11-29 07:53

PAWILON POLSKIEJ HODOWLI to nie tyl­ko wy­jąt­ko­we miej­sce, w któ­rym ho­dow­la spo­ty­ka się ze spor­tem, pra­ca je­st fa­scy­nu­ją­cą przy­go­dą, a na­uka świet­ną za­ba­wą! To tak­że miej­sce, któ­re wro­sło już w tra­dy­cję spo­tkań mi­ło­śni­ków ko­ni i spor­tu jeź­dziec­kie­go pod­czas ko­lej­ny­ch edy­cji Cavaliady.

Pomysł po­wstał w 2012 ro­ku z ini­cja­ty­wy Polskiego Związku Hodowców Koni i Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich w ce­lu pro­mo­cji pol­skiej ho­dow­li ko­ni oraz pod­kre­śle­nia, jak du­że zna­cze­nie ma prze­my­sł kon­ny w pol­skiej rze­czy­wi­sto­ści. To je­dy­ne te­go ro­dza­ju przed­się­wzię­cie w Polsce.

PAWILON POLSKIEJ HODOWLI przy­bli­ża te­mat ho­dow­li ko­ni w Polsce, jak rów­nież pre­zen­tu­je ca­łe spek­trum moż­li­wo­ści, ja­kie nie­sie ze so­bą ta dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­ca się ga­łąź prze­my­sł. Nasi go­ście bę­dą mie­li moż­li­wo­ść obej­rze­nia przed­sta­wi­cie­li na­szy­ch ro­dzi­my­ch ras ko­ni, wzię­cia udzia­łu w au­kcji pol­ski­ch ko­ni wierz­cho­wy­ch TERAZ POLSKIE KONIE. Najmłodszych mi­ło­śni­ków ko­ni za­pro­si­my na prze­jażdż­ki na ku­cy­ka­ch!

Już po raz ko­lej­ny Polski Związek Hodowców Koni oraz Agencja Nieruchomości Rolnych za­pro­si wszyst­ki­ch go­ści Cavaliady na wspa­nia­łe wi­do­wi­sko. Tegoroczny spek­ta­kl no­si ty­tuł pt. KONIE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO. Odbędzie się w so­bot­nie po­po­łu­dnie. Poprowadzi go Paweł Kleszcz. Nie mo­że Was tam za­brak­nąć!

Bądźcie na­szy­mi go­ść­mi, cze­ka­my na was w PAWILONIE POLSKIEJ HODOWLI!

1-​4 grud­nia 2016 r. 

PAWILON POLSKIEJ HODOWLI

Pawilon 8A na te­re­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich

Cavaliada Poznań 2016

Wykaz ogierów 2017

2016-11-25 08:23

OZHK we Wrocławiu przyjmuje zgłoszenia hodowców chętnych do zamieszczenia : zdjęć ogierów w katalogu/wykazie ogierów kryjących w 2017 r. W katalogu ujęte zostaną ogiery kryjące na terenie woj. dolnośląskiego 

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia punktu kopulacyjnego

2016-11-25 08:22

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 22 czerw­ca 2004 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wy­ch wy­ma­gań we­te­ry­na­ryj­ny­ch dla pro­wa­dze­nia punk­tu ko­pu­la­cyj­ne­go.
(Dz.U. z 2004 nr 156 poz. 1638) z dnia 8 lip­ca 2004 r.

 

Warunki wymagane przy prowadzeniu
punktów kopulacyjnych

§ 1.

1. Wykorzystywane w punkcie kopulacyjnym reproduktory koni, zwane dalej „reproduktorami” albo stosownie do gatunku „ogierami”, powinny:

1) pochodzić ze stad lub gospodarstw spełniających wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) w okresie 30 dni przed wstawieniem do punktu kopulacyjnego zostać przebadane przez lekarza weterynarii i zaopatrzone w orzeczenie lekarsko-weterynaryjne stwierdzające, że zwierzęta są zdrowe i przydatne do rozrodu;

3) w dniu krycia nie wykazywaç klinicznych objawów chorób zakanych zwierząt.

2. Wzory orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ogiera są określone w załącznikach nr 2—5 do rozporządzenia (poniżej).

§ 2.

1.Reproduktory powinny raz w roku być poddawane badaniom określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia(poniżej).

2.Jeżeli wynik któregoś z badań, o których mowa w ust. 1, będzie dodatni, reproduktor nie może być używany do rozrodu.

§ 3.

1. Punkt kopulacyjny powinien znajdować się na terenie ogrodzonym i być zabezpieczony przed dostępem zwierząt z zewnątrz.

2. Przy wjeździe na teren punktu kopulacyjnego oraz przed wejściem do budynku, w którym odbywa się krycie, wykłada się maty dezynfekcyjne.

3. Do budynku, o którym mowa w ust. 2, nie mogą mieć wstępu osoby postronne oraz zwierzęta, niebiorące udziału w kryciu.

4. Środki do mycia i dezynfekcji umieszcza się w zamykanym pojemniku albo szafie.

5. Reproduktora przetrzymuje się w przeznaczonym do tego celu boksie, kojcu albo pomieszczeniu z dostępem do wybiegu.

6. Miejsce, w którym przetrzymuje się reproduktora, powinno być:

1) oznakowane;

2) zabezpieczone przed dostepem innych zwierzat;

3) dostosowane do gatunku i wielkosci reproduktora;

4) zlokalizowane w sasiedztwie miejsca do krycia;

5) latwe do sprzatania i dezynfekcji, posiadajace podloge o nienasiakliwej powierzchni i o nachyleniu umozliwiajacym odprowadzanie zanieczyszczen w stanie plynnym;

6) wybielone, czyste, oswietlane swiatlem dziennym i sztucznym.

§4.

1.Punkt kopulacyjny wyposaża się w urządzenia lub sprzęt do poskramiania zwierząt oraz w urządzenia dla samców ułatwiające krycie samic.

§5.

1. Podmiot prowadzący punkt kopulacyjny powinien:

1) nie dopuścić do krycia samic wykazujących nieprawidłowe wycieki z dróg rodnych, ze zmianami na błonie śluzowej lub skórze sromu, wychudzonych;

2) prowadzić rejestr dotyczący krycia, w którym odnotowuje się:

a) datę krycia,

b) numer identyfikacyjny zwierzęcia – w przypadku samicy,

c) firmę lub nazwę posiadacza zwierzęcia, na rzecz którego została wykonana usługa, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;

3) wydać właścicielowi samicy świadectwo pokrycia ogierem, którego wzór został określony w przepisach dotyczących organizacji, hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich.

§6.

1. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję, o której mowa w:

1) art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz walczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanej dalej „ustawą” – w przypadku niespełnienia wymagań określonych w § 3 oraz w § 5 pkt 1 i 2;

2)  art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy – w przypadku niespełnienia wymagań określonych w § 1 ust. 1 i w § 2.

§7.

1. Do ponownego stwierdzenia spełniania wymagań weterynaryjnych, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, jest niezbędne spełnianie wymagań określonych w § 1–5.

§8

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

 

Załącznik 1

WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA STAD LUB GOSPODARSTW ok

§4

1.Ogiery wykorzystywane w punkcie kopulacyjnym powinny pochodzić ze stad lub gospodarstw:

1) których nie dotyczą nakazy i zakazy wydane na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

2) w których nie stwierdzono:

a) w okresie 6 miesięcy przed wstawieniem zwierząt do punktu kopulacyjnego przypadków:

– zarazy stadniczej,

– nosacizny,

– niedokrwistości zakaźnej koni,

– wirusowego zapalenia tętnic koni,

– pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej,

– wirusowego zapalenia mózgu i rdzenia koni,

b) w okresie 2 miesięcy przed wstawieniem do punktu kopulacyjnego przypadków zakaźnego zapalenia macicy u klaczy,

c) w okresie 2 lat przed wstawieniem zwierząt do punktu kopulacyjnego przypadków afrykańskiego pomoru koni.

 

Załącznik nr 5

ORZECZENIE LEKARSKO-WETERYNARYJNE DLA OGIERA

WZÓR ok

 

Załącznik nr 6

OKRESOWE BADANIA REPRODUKTORÓW ok

§4

1. Ogiery przebywające w punkcie kopulacyjnym powinny raz w roku zostać poddane badaniom i testom diagnostycznym na:

1) nosaciznę – testem serologicznym;

2) zarazę stadniczą – testem serologicznym;

3) niedokrwistość zakaźną koni – testem serologicznym.

Zlecenie badania (Zakład Higieny Weterynaryjnej w Legnicy) ok

 

 


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 121), które na podstawie art. 93 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Oferta reklamowa dla właścicieli ogierów z licencją PZHK

2016-11-25 07:38

Zima to naj­lep­szy okres, aby przy­go­to­wać kla­cze i ogie­ry do okre­su roz­rod­cze­go, ale rów­nież do­sko­na­ła po­ra, aby wy­brać naj­lep­sze re­pro­duk­to­ry do sta­nów­ki. Dlatego też ma­my dla ho­dow­ców spe­cjal­ną ofer­tę na pro­mo­cję ogie­rów na ła­ma­ch kwar­tal­ni­ka Hodowca i Jeździec. 

Sprzedaż koni - SO Książ

2016-11-23 14:30

SO Książ - Sprzedaż koni w przetargu !!!

Osoby zainteresowane kupnem koni prosimy o składanie ofert pisemnych w sekretariacie SO Książ lub drogą mailową na adres biuro-ksiaz@stadoksiaz.pl. 

 

Katalog koni:

 więcej: http://www.stadoksiaz.pl/aktualnosci/pokaz/id/474

 

Aukcja TERAZ POLSKIE KONIE - 2-​3 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu.

2016-11-21 07:41

Serdecznie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z li­stą ko­ni zgło­szo­ny­ch na Aukcję „TERAZ POLSKIE KONIE”, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 2-​3 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu.

Konie bio­rą­ce udział w te­go­rocz­nej Aukcji ma­ją od 4 do 8 lat i są użyt­ko­wa­ne w sko­ka­ch przez prze­szko­dy, WKKW i ujeż­dże­niu. Zostały one wy­bra­ne przez se­lek­cjo­ne­rów PZHK na pod­sta­wie oce­ny po­kro­ju, ce­ch użyt­ko­wy­ch i sta­nu zdro­wia, a tak­że po­cho­dze­nia i ka­rie­ry spor­to­wej przod­ków.

Lista ko­ni: http://www.terazpolskiekonie.pl/pl/katalog/katalog-2016.html

Jak co ro­ku biu­ro Aukcji pro­wa­dzić bę­dzie Polski Związek Hodowców Koni na swo­im sto­isku w Pawilonie Polskiej Hodowli (hol przy paw. 8a), zaś ko­nie au­kcyj­ne bę­dą stać w staj­ni po­ka­zo­wej (paw. 8a).

W dnia­ch 2-​3 grud­nia staj­nie bę­dą otwar­te dla po­ten­cjal­ny­ch klien­tów, a ko­nie udo­stęp­nia­ne do in­dy­wi­du­al­ny­ch jazd prób­ny­ch. W biu­rze au­kcji bę­dzie moż­na obej­rzeć wy­ni­ki ba­dań ko­ni (TUV) i skon­sul­to­wać je z le­ka­rzem we­te­ry­na­rii. W pią­tek i so­bo­tę, o wy­zna­czo­ny­ch go­dzi­na­ch (pa­trz: pro­gram) od­bę­dą się pre­zen­ta­cje ko­ni pod sio­dłem (Arena B). W so­bo­tę ko­nie do­dat­ko­wo zo­sta­ną za­pre­zen­to­wa­ne w rę­ku (Arena A), za­nim na­stą­pi punkt kul­mi­na­cyj­ny au­kcji, czy­li wie­czor­na li­cy­ta­cja (Arena B).

 

Więcej in­for­ma­cji: www.terazpolskiekonie.pl  

Szkolenie dla hodowców w Ermelo

2016-11-04 14:40

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza ho­dow­ców z opła­co­ną ak­tu­al­ną skład­ką człon­kow­ską do udzia­łu w szko­le­niu do­ty­czą­cym oce­ny ko­ni sko­ko­wy­ch oraz ujeż­dże­nio­wy­ch.

To dwu­dnio­we szko­le­nie od­bę­dzie się w orien­ta­cyj­nym ter­mi­nie mię­dzy 6 a 10 grud­nia. Miejsce szko­le­nia to Ermelo (Holandia) pod­czas 1. se­lek­cji ogie­rów KWPN, koszt wy­no­si 275 eu­ro od oso­by (w tym lun­ch) na rze­cz KWPN. Szkoleniowcami bę­dą in­spek­to­rzy KWPN. Konkretna da­ta szko­le­nia zo­sta­nie usta­lo­na, gdy KWPN za­mknie przyj­mo­wa­nie zgło­szeń (wciąż trwa­ją).

PZHK po­kry­wa kosz­ty wy­na­ję­cia tłu­ma­czy, or­ga­ni­zu­je noc­le­gi i usta­la szcze­gó­ło­wy plan szko­le­nia, na­to­mia­st uczest­ni­cy po­no­szą po­zo­sta­łe kosz­ty (trans­por­tu, noc­le­gu oraz wy­ży­wie­nia).

Prosimy o prze­sy­ła­nie prze­my­śla­ny­ch de­kla­ra­cji na ad­res: cuber@pzhk.pl naj­póź­niej do dnia 9 li­sto­pa­da (śro­da). Liczba miej­sc ogra­ni­czo­na.

Próba dzielności ogierów - ZT Książ oraz ZT Bielice

2016-10-24 12:32

Wy­niki prób dzielności, któ­rym zo­stały pod­dane ogiery ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

ZT Książ - 14-​15 paź­dzier­ni­ka:ogiery śląskie  ; ogiery szlachetne 

ZT Bielice - 28-​29 wrze­śnia 

Szkolenie transport zwierząt - licencja kierowcy/konwojenta

2016-10-18 14:18

Szkolenie transport zwierząt-licencja kierowcy/konwojenta

Termin :23.10.2016 r., w godz. 9:00-16:00

Miejsce: 55-095 Godzieszowa- Świetlica Wiejska

Koszt udziału w kursie i egzaminie wynosi 340 zł

zapisy: tel. 513-029-901, 793-954-769 lub przez stronę:http://expertszkolenia.pl/zapis-na-szkolenie/39

Wpłata zaliczki w wysokości 50 zł - na konto nr 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923 (POLSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE "EXPERT"ul. Nidzicka 38 lok. 2, 13-200 Działdowo)

Szkolenie trwa 1 dzień (8 godzin) i zakończone jest egzaminem składanym przed komisją powołaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt (Dz.U. Nr 98, poz. 654).

Pozytywnie zdany egzamin upoważnia do uzyskania licencji do transportu zwierząt, wymaganej przez służby weterynaryjne oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Dwujęzyczny dokument (w języku polskim i angielskim) o nazwie "Licencja dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt" uprawnia do wykonywania czynności związanych z transportem zwierząt i obowiązuje na terenie Polski oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej.

więcej

Aukcja koni - SO Książ - 15.10.2016

2016-10-12 10:23

Zapraszamy na prezentację koni przewidzianych do sprzedaży, która odbędzie się 15 października 2016 r. Osoby zainteresowane kupnem prosimy o składanie ofert pisemnych w sekretariacie SO Książ lub drogą mailową na adres biuro-ksiaz@stadoksiaz.pl.

 

LISTA KONI

DO PREZENTACJI 15.10.16r.

 

1.      kl.  2220GWł ARGENTYNA śl. c.gn. 2013 r. po Nomen od Aria po Palant

 wym. 167-202-23  źrebna og. Renesans 30.04.16 r.  

 cena wywoławcza 18.000,-

2.      kl.  2222GWł NEWA śl. kara ur. 2013 r.  po Lokan od Narew po Nomen

wym.162-198-22 źrebna og. Eckermann 13.03.16 r.

cena wywoławcza 25.000,-

3.      kl.  BRUKSELA śl. c.gn. ur.2013 r.  po Lokan od Bernikla po Nomen

wym. 163-195-23 źrebna og. Eckermann 22.03.16 r.

cena wywoławcza 25.000,-

4.      og. BELFAST śl. gn. ur.03.03.16 r.  po Eckermann od Belgia po Lokan

wym. 137-148-19,5

cena wywoławcza 6.500,-

5.      og. BERLIN śl. gn. ur.10.05.16 r.  po Eckermann od Bernikla po Nomen

wym. 135-141-18,5

cena wywoławcza 6.500,-

6.      og. EBERMANN śl. gn. ur.17.02.16 r. po Eckermann od Egeria po Afro

wym.144-163-20,5

cena wywoławcza 6.500,-

7.      og. NAGIETEK śl. kara ur.28.02.16 r.  po Eckermann od Nimfa po Tramer

wym. 147-163-20,5

cena wywoławcza7.000,-

8.      kl.  BOLONIA śl. kara ur. 27.02.16 r.  po Eckermann od Boliwia po Lokan

wym. 142-158-19

cena wywoławcza 6.500,-

9.      kl.  BRYZA śl. gn. ur. 26.02.16 r.   po Eckermann od Brazylia po Lokan

wym. 142-156-19,5

cena wywoławcza 6.000,-

10.  kl.  ŻMUDŹ śl. gn. ur.26.02.16 r.  po Eckermann od Żurawka po Hutor

wym. 143-156-19,5

cena wywoławcza 6.000,-

11.  kl.  FANTAZJA śl. c.gn.ur.23.02.16 r.  po Nomen od Fuksja po Jogurt

wym. 141-148-18,5

cena wywoławcza 5.000,-

12.  kl.  ISSA śl. c.gn. ur.29.01.16 r.  po Nomen od Izandra po Jogurt

wym. 145-153-18

cena minimalna 5.000,-

13.  og. LABIRYNT śl. kara ur.22.01.16 r.  po Nomen od Lawina po Pikolo

wym. 146-160-20,5

cena wywoławcza 5.500,-

14.  kl   LAMBADA śl. kara ur.22.02.16 r.  po Drab od Lotna po Palant

wym. 141-157-20

cena wywoławcza 5.000,-

15.  kl.  DAGLEZJA śl. gn. ur.17.03.15 r. po Nomen od Decyzja po Hutor

sprzedaż XI-XII 2016 r.

cena wywoławcza 7.000,-

16.   kl. ŻYLINA śl. kara ur.01.02.15 r. po Bazyli od Żurawka po Hutor

sprzedaż XI-XII 2016 r.

cena cena wywoławcza 9.000,-

17.   kl. NEZMEZJA śl. kara ur. 2014 r. po Rejent od Neretwa po Evento

sprzedaż XI-XII 2016 r.

cena  wywoławcza 10.000,-

18.   kl. ENIGMA śl. gn.  ur.08.02.14r. po Iluk od Egeria po Afro

sprzedaż III-IV 2017 r.

cena wywoławcza 8.000,-

19.   kl. BREDA śl. c.gn. ur. 2014r. po Lokan od Bernikla po Nomen

sprzedaż XI-XII 2016 r.

cena wywoławcza 8.000,-

20.   og. 108GOl POWÓJ wlkp. c.gn. ur. 2000 r. po Agar od Piana po Cardiff xx

sprzedaż XII 2016r.

cena wywoławcza 10.000,-

21.    og. 2274 NOMEN śl. c.gn. ur. 1994 r. po Archimedes –od Nida po Lix

sprzedaż XII 2016 r.

cena minimalna 20.000,-

 

Próba dzielności ogierów - ZT Książ - 14-15.10.2016

2016-10-12 10:20

Informujemy, że dwu­dniowa za­przę­gowa próba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz in­nych ras szla­chet­nych, koń­cząca 60-​dniowy tre­ning sta­cjo­narny w Zakładzie Treningowym w Książu, roz­pocz­nie się w pią­tek, 14 paź­dzier­nika 2016 r. o godz. 10:00. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

 

 

Przegląd ogierów na terenie OZHK Wrocław

2016-10-10 13:35

W czasie przeglądów ogierów (terminy i miejscowości  ) będą przeprowadzane dodatkowo opisy koni do paszportów (konie bez paszportów należy zgłosić do OZHK Wrocław online  lub telefonicznie ).

Właściciele ogierów proszeni są o odsyłanie bloczków pokryć do biura OZHK Wrocław do 15 grudnia 2016. Bloczki pokryć na rok 2017 będą wysyłane w styczniu, po rozliczeniu się hodowcy (podmiotu prowadzącego punkt kopulacyjny) z wydanych na rok ubiegły bloczków oraz przesłaniu (lub podaniu w czasie przeglądu ogiera) daty wykonania badania "NZK" (dotyczy ogierów dopuszczonych do krycia wszystkich klaczy....)

Test obcego powożącego

2016-10-03 12:06

Serdecznie za­pra­szamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym Ogierów w Książu. Test od­bę­dzie się w dniu 4 paź­dzier­nika 2016 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 9:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

 

 

 

Wystawa Hodowlana Młodzieży Rasy Śląskiej -10.09.2016 - Lubomierz - lista koni

2016-09-13 10:58

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami i galerią z VI Wystawy Hodowlanej Młodzieży Rasy Śląskiej, która odbyła się 10 września 2016 r. w Lubomierzu.

GALERIA                               WYNIKI 

 

 

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu i Terenowe Koło Hodowców Koni w Jeleniej Górze zawiadamiają, iż Wystawa Koni Hodowlanych (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich rasy śląskiej), rozpocznie się o godzinie 10:00 - 10 września 2016 r. (sobota) w Lubomierzu.  

Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 29 sierpnia 2016 r.

 

Regulamin 

Lista koni 

 

 Informacja dla wystawców:


Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 9:00 w sobotę (plac przy ul. Majowej -trasa na Oleszną Podgórską)

-odbiór numerów startowych - sobota 9:00-9:30 - po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej (10 zł)

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień )

-przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK  (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni (dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)

- nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego, lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia (dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu).

Kwalifikacje do Zakładu Treningowego 2016

2016-09-02 07:37

Zapraszamy do obej­rze­nia re­la­cji fil­mo­wej z kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy ślą­skiej do za­przę­go­wego tre­ningu w ZT Książ. Materiały udo­stęp­nił pan Sebastian Kwoczała.

 

 

Ogiery zimnokrwiste - prawo wpisu do ksiąg - terminy wystaw/sprzedaży/

2016-09-02 07:27

Jesień to go­rący okres dla wła­ści­cieli ogie­rów zim­no­krwi­stych. Prawo wpisu do księgi bę­dzie można uzy­skać pod­czas wystaw- sprze­daży zor­ga­ni­zo­wa­nych na te­re­nie ca­łego kraju. Na każ­dej wy­sta­wie oce­nie zo­sta­nie pod­da­nych od kilku do kil­ku­dzie­się­ciu ogie­rów ras zim­no­krwi­stych, a na dwóch au­kcjach oce­niane będą ko­nie ar­deń­skie. Zapraszamy do za­po­zna­nia się z te­go­rocz­nym ter­mi­na­rzem au­kcji:

terminy_aukcji_2016

A już nie­ba­wem pierw­sze emo­cje zwią­zane z Ogólnopolskim Czempionatem Ogierów ras Zimnokrwistych, który od­bę­dzie się 10 wrze­śnia w Stadzie Ogierów w Kętrzynie.

Serdecznie za­pra­szamy!

 

Już do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

2016-09-02 07:15

Polski Związek Hodowców Koni wy­ku­pił li­cen­cję od związku KWPN na wy­da­nie zna­nej w Europie książki: „The KWPN horse. Selection for per­for­mance” i wła­śnie zo­stała wy­dana pol­ska jej wer­sja pod ty­tu­łem: „Koń KWPN. Selekcja do wy­czynu”.

Książka  sta­nowi kom­pen­dium wie­dzy na te­mat oceny eks­te­rieru koni spor­to­wych w po­łą­cze­niu z ich użyt­ko­wo­ścią. Szczegółowo opi­sane są w niej kry­te­ria bu­dowy, oceny cho­dów oraz sko­ków lu­zem.  W pu­bli­ka­cji tej dro­bia­zgowo zo­stały przed­sta­wione ko­nie wierz­chowe KWPN (ze skró­tem RP) oraz ko­nie Tuigpaarden (TP), które sta­no­wią od­dzielny dział w księ­dze. Bardzo waż­nym ele­men­tem książki są  szcze­gó­łowe ry­sunki po­ma­ga­jące zro­zu­mieć i zwi­zu­ali­zo­wać dany roz­dział, jed­nak to czym wy­róż­nia się ta książka są filmy po­ka­zu­jące i oma­wia­jące każdy z cho­dów oraz ele­men­tów oceny sko­ków lu­zem (do­stępne po­przez kody QR).

Książka bę­dzie dys­try­bu­owana TYLKO przez PZHK i OZHK/​WZHK. Cena 75 zł. Dla człon­ków OZHK/​WZHK i Związków Rasowych z ure­gu­lo­waną, bie­żącą składką człon­kow­ską cena 55 zł. W przy­padku wy­syłki pocztą na­leży do­li­czyć koszty w wy­so­ko­ści 5 zł/​egz.

Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami 21 sierpnia - Rybnica - galeria Katarzyny Brody

2016-08-24 13:17

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami z I Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami, która odbyła się 21 sierpnia 2016 r. (niedziela) w Rybnicy.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim wystawcom którzy włożyli wiele trudu w przygotowanie źrebiąt do Pokazu oraz rodzinie państwa Chomów, za udostępnienie przepięknego obiektu na potrzeby tej wyjątkowej imprezy, pozytywną atmosferę oraz ogromne zaangażowanie. 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii autorstwa Katarzyny Brody

Galeria 

Zapraszamy do obejrzenia galerii autorstwa Eweliny Skórzewskiej

Galeria 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:

Wyniki

___________________________________________________________________

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamia, iż Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami rozpocznie się o godzinie 10:00 - 21 sierpnia 2016 r. (niedziela) w Rybnicy.  

Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 7 sierpnia 2016 r.

 

Regulamin 

Lista koni 

Potwierdzeniem uczestnictwa w Wystawie jest wpłacenie kwoty 60 zł (do 7 sierpnia 2016) od zgłoszonej klaczy ze źrebakiem na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - Premiowanie źrebiąt Rybnica 2016". W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

 

Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą na okres trwania zawodów, słoma będzie zabezpieczona nieodpłatnie. Koszty transportu nie zostaną zwrócone.

DALZ 2016 II ELIMINACJA - 28.08.2016 - STAJNIA AGRO-PODKÓWKA ŚWIDNIK

2016-08-22 10:24

Z inicjatywy Gospodarza II Eliminacji DALZ 2016 - Anny i Tomasza Stelmach - Starosta Powiatu Kamiennogórskiego ufundował przepiękny Puchar dla najlepszego zaprzęgu Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej podczas II Eliminacji w Stajni Agro-Podkówka Świdnik, która odbędzie się już 28 sierpnia.
Nagroda trafi w ręce uczestnika, który osiągnie najlepszy wynik w próbie zręczności powożenia. A więc trenujcie kegle, bo Puchar czeka na swego Zwycięzcę !!!!


więcej na : https://www.facebook.com/events/2101607846731560/

zgłoszenie 

oświadczenie 

program  

propozycje 

 

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Książ

2016-08-10 07:37

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wyni­kami kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ślą­skich  oraz ras szla­chet­nych  do Zakładu Treningowego w Książu, która od­była się we wto­rek, 16 sierp­nia 2016 r.

 

 

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów rasy ślą­skiej oraz po­zo­sta­łych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 60-​dniowego sta­cjo­nar­nego tre­ningu o pro­filu za­przę­go­wym w ZT Książ.

 

 Kwalifikacja od­bę­dzie się w dniu 16 sierp­nia 2016 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie oceny ogie­rów szla­chet­nych pla­no­wane jest na go­dzinę 8:00, a ogie­rów rasy ślą­skiej – na go­dzinę 11:00. Właścicieli ogie­rów rasy ślą­skiej pro­simy o przed­sta­wie­nie koni do ko­mi­syj­nego po­miaru o godz. 9:30. W ka­ta­logu za­miesz­czone są rów­nież postanowienia ogólne oraz postanowienia szczegółowe, do­ty­czące kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów w ZT Książ.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.