Aktualności

Święto Konia - Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras -21.05.2017 -Siedlec Trzebnicki

2017-05-25 08:07

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami z Ogólnopolskiej Wystawy Młodzieży Hodowlanej różnych ras, która odbyła się 21 maja 2017 r. (niedziela) w Siedlcu Trzebnickim.

WYNIKI

_________________________________________________________________

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu i Terenowe Koło Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamiają, iż Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras (ogierków rocznych, klaczek rocznych), odbędzie się 21 maja 2017 r. (niedziela) w Siedlcu Trzebnickim. 

 

Regulamin

Lista koni (ZAMKNIĘTA- istnieje możliwość wpisania konia na listę rezerwową) - wszystkie zmiany prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 723 669 570

 

POTWIERDZENIEM UCZESTNICTWA jest uiszczenie WPISOWEGO do 4.05.2017

  aktualizacja 16.05.2017

NR kat.

Nazwisko i Imię wł.

Nazwa

WPISOWE

Rocznik-rasa

Data ur.  urodzenia

ŚLĄSKIE KLACZE - 2014

1

Szydełko Tadeusz

INA

  100

2014 śl.

2014/09/30

2

Baran Tadeusz

PEPSI

 100

2014 śl.

2014/04/11

3

Paszyński Dominik        

BONA

 100

2014 śl.

2014/03/04

4

Szydełko Tadeusz

WENERA

  100

2014 śl.

2014/02/17

5

Garstka Daniel

TAJGA

100

2014 śl.

2014/02/16

6

Paczkowski Henryk

HARFA

100

2014 śl

2014/02/15

ŚLĄSKIE KLACZKI - 2015

1

Paczkowski Andrzej

BARCELONA

 100

2015 śl

2015/05/15

2

Frej Rafał -KL

ROMANTICA

 100

2015 śl.

2015/04/27

3

Rosiewicz Adam

ARIWA

 100

2015 śl.

2015/04/20

4

Byk Kazimierz

RUANDA

 100

2015 śl.

2015/04/04

5

Paczkowski Henryk

WALENTYNKA

 100

2015 śl

2015/03/24

6

Gidzińska Joanna

LEJDI

 100

2015 śl.

2015/03/17

7

Kosiński Bolesław ZG

HERA

  100

2015 śl.

2015/01/19

8

Cieślak Tadeusz -LD

DAGLEZ

 100

2015 śl.

2015/01/09

9

Zygnerski Jarosław

PIANKA

 100

2015 śl.

2015/01/02

ŚLĄSKIE KLACZKI - 2016

1

Baran Tadeusz

LUMENA

 100

2016 śl.

2016/05/26

2

Prusiewicz Przemysław

DAJANA-P

 100

2016 śl

2016/05/14

3

Rosiewicz Adam

ENERGIA-R

 100

2016 śl.

2016/03/16

4

Górny Mirosław

ANTARA-G

 100

2016 śl.

2016/03/05

5

Andrys Tadeusz

WENUS-PH

100

2016 śl.

2016/03/03

6

Gonet Magdalen

BOLONIA

100

2016 śl.

2016/02/27

7

Reptak Grzegorz

BURLESKA

  100

2016 śl

2016/01/22

8

Paczkowski Andrzej

LISA

 100

2016 śl

2016/01/07

9

Śmichura Dariusz

LA-BYLINA Ś

org.

2016 śl

2016/01/10

10

Garstka Daniel

PERSJA-B

100

2016 śl.

2016/01/05

11

Cieślak Tadeusz -LD

PRIMA

 100

2016 śl.

2016/01/05

ŚLĄSKIE OGIERKI - 2016

1

Brzana Karol

EMPAIER

 100

2016 śl. ogierek

2016/05/24

2

Grycz Czesława KT

MUSIMON G

100

2016 śl. ogierek

2016/05/09

3

Giertuga Kinga

RODOS

100

2016 śl. ogierek

2016/04/30

4

Baran Tadeusz

BASTER

 100

2016 śl. ogierek

2016/04/24

5

Frej Rafał -KL

AMARETTO

 100

2016 śl. ogierek

2016/04/08

6

Piecyk Paulina

ROLEX P

 100

2016 śl. ogierek

2016/04/01

7

Kasperowicz Adam

IWAROL

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/29

8

Gidzińska Joanna

LATINO

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/28

9

Gidzińska Joanna

BOSTON

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/23

10

Andrys Tadeusz

GOLJAT

100

2016 śl. ogierek

2016/03/21

11

Kasperowicz Adam

INAR

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/12

12

Kosiński Bolesław ZG

HERB

  100

2016 śl. ogierek

2016/03/09

13

Baran Tadeusz

PARYS

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/04

14

Ochap Alina

LOYD

 100

2016 śl. ogierek

2016/02/26

15

Byk Kazimierz

RIO GRANDE

 100

2016 śl. ogierek

2016/02/19

16

Prusiewicz Przemysław

BANKIER P

 100

2016 śl. ogierek

2016/02/17

17

Śmichura Dariusz

BERTUS

 org.

2016 śl. ogierek

2016/02/02

18

Grabowski Bartłomiej

MARGUS

 100

2016 śl. ogierek

2016/02/02

KONIE SZLACHETNE –SP M WLKP

1

Ogórek Kamil-KT

SILVANO-G

 100

sp 2016 ogierek

2016/05/20

2

Jaskulska Justyna PN

LUXURIA J

  100

wlkp 2016

2016/05/13

3

Kosiński Wojciech ZG GGZG

M-KOMANDOR

  100

sp 2016 ogierek

2016/04/28

4

Goździk Katarzyna

CZADOR

  100

m 2016 ogierek

2016/02/11

5

Jaskulska Justyna PN

ZAIRA J

  100

sp 2016

2016/03/30

6

Prusiewicz Przemysław

EUROPA P

100

wlkp 2016

2016/03/22

7

Jaskulski Konrad PN

CLEO

  100

sp 2015

2015/03/30

8

Ogórek Kamil-KT

NALYNETTE

 100

sp 2014

2014/04/23

KONIE ZIMNOKRWISTE – KLACZKI 2016

1

Borecki Edward

SAWA

 100

z 2016

2016/09/07

2

Korbas Wojciech

GRACJA

 

z 2016

2016/05/31

3

Olejniczak Anna

GRACJA

 100

z 2016

2016/04/23

4

Niedzielski Zbigniew

ŁENDY

 

z 2016

2016/01/29

 

Informacja dla wystawców:

-Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 r. lub wyczerpania puli miejsc.

-Potwierdzeniem uczestnictwa na Wystawie jest wpłacenie kwoty 100 zł (do 4 maja 2017) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - nazwę konia - "Wystawa Siedlec 2017". W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

-W wystawie mogą brać udział konie hodowli polskiej, zakwalifikowane do wpisu do ksiąg prowadzonych przez Polski Związek Hodowców Koni będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.

 

Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 9:00 w niedzielę 

-odbiór numerów startowych - niedziela 9:00-9:30 - po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 723 669 570) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień ); konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie

-przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni (dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)

- nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego, lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia (dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu).

Kwalifikacja ogierów w Lesznie

2017-05-17 13:38

W dnia­ch 23-​24 ma­ja w JKS Przybyszewo w Lesznie od­bę­dzie się pierw­sza kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras szla­chet­ny­ch do po­lo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz wstęp­na kwa­li­fi­ka­cja do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu za­przę­go­we­go. Przypominamy, że oce­nie pod­da­ne zo­sta­ną wy­łącz­nie ogie­ry, któ­ry­ch zgło­sze­nie zo­sta­ło opła­co­ne w ter­mi­nie. W przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję opła­ta nie bę­dzie zwra­ca­na.

Ze wzglę­du na du­żą licz­bę zgło­szo­ny­ch ogie­rów, staj­nie bę­dą otwar­te w po­nie­dzia­łek już od go­dz. 15:00. Ogiery do­wie­zio­ne w po­nie­dzia­łek bę­dą te­go sa­me­go dnia zi­den­ty­fi­ko­wa­ne i zba­da­ne przez le­ka­rza we­te­ry­na­rii.

W opła­ta­ch zgło­sze­nio­wy­ch zo­stał uwzględ­nio­ny koszt pierw­szej ściół­ki. Większą ilo­ść sło­my oraz sia­no bę­dzie moż­na za­ku­pić na miej­scu.

Po przy­jeź­dzie pro­si­my o wsta­wie­nie ko­ni do ozna­czo­ny­ch bok­sów, a na­stęp­nie zgło­sze­nie się do biu­ra PZHK (ha­la głów­na) w ce­lu do­peł­nie­nia for­mal­no­ści:

– od­biór ka­ta­lo­gu i nu­me­ru star­to­we­go ogie­ra

– pod­pi­sa­nie zle­ce­nia na wy­ko­na­nie ba­da­nia krta­ni i RTG bez­po­śred­nio po kwa­li­fi­ka­cji wraz ze zgo­dą na se­da­cję ogie­ra

– wpła­ta za­licz­ki za w/​w ba­da­nia (w przy­pad­ku ogie­rów nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­ny­ch za­licz­ka bę­dzie zwra­ca­na)

UWAGA !! Prosimy o przy­go­to­wa­nie od­po­wied­niej kwo­ty (MŚP – 330 zł, DP – 790 zł) biu­ro bę­dzie przyj­mo­wać wpła­ty wy­łącz­nie w go­tów­ce !

– prze­ka­za­nie pły­ty CD ze zdję­cia­mi RTG koń­czyn *

* w przy­pad­ku gdy wła­ści­ciel po­sia­da już zdję­cia RTG koń­czyn ko­nia wy­ko­na­ne po 22.05.2016r., mo­że prze­ka­zać je w dniu kwa­li­fi­ka­cji lub prze­słać do biu­ra PZHK naj­póź­niej do 15 czerw­ca b.r.

Szczegóły do­ty­czą­ce przeprowadzania badań RTG oraz skala oceny zdjęć w kierunku osteochondrozy (OCD) 

Harmonogram kwa­li­fi­ka­cji:

 

więcej

 

Regulamin MPMK 2017

2017-05-09 08:39

Serdecznie za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z regulaminem rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni w se­zo­nie 2017 oraz po­sta­no­wie­nia­mi szcze­gó­ło­wy­mi w dys­cy­pli­nie skoków przez przeszkody orazWKKW.

V Izerska Parada Powozów

2017-05-08 07:41

Już po raz piąty, 1 maja w Lubomierzu, zebrali się miłośnicy powożenia i jazdy konnej aby zaprezentować swoje powozy i konie. Punktualnie o godzinie 12.00 na lubomierski rynek wjeżdżały udekorowane powozy i grupy jeźdźców. Warto nadmienić, że w tym dniu do Lubomierza dotarło wielu turystów, dla których była to dodatkowa atrakcja.
Po kilkakrotnym przejechaniu przez rynek, w czasie którego wszyscy uczestnicy i ich konie byli przedstawiani przez doświadczonego prezentera, kawalkada ruszyła na majowy spacer przez miejscowości: Milęcice i Wojciechów. Ten wiosenny przejazd zakończył się na tzw. "Końskim Placu" przy ulicy Majowej w Lubomierzu. Tutaj organizatorzy przygotowali kilka niespodzianek zarówno dla licznie przybyłych widzów jaki i dla uczestników. Można było pojeździć bryczką, a także sprawdzić swoje umiejętności podczas oprowadzania na kucykach.
Po przyjeździe z trasy parady, każdy zaprzęg został zaprezentowany w konkursie zręczności powożenia, gdzie musiał pokonać wyznaczoną trasę z ośmioma przeszkodami. Do pokonania były kegle z piłeczkami, których nie można było zrzucić. Powożący wykazali się dużą precyzją przejazdu i tylko kilku dopuściło się błędów, większość pokonała trasę na czysto.
Kolejną atrakcją podczas imprezy była demonstracja pracy konia w lesie przy zrywce drewna. Na placu przygotowane były kłody ściętego drewna, które należało podczepić i przetransportować na tzw. rampę, skąd przy użyciu sprzętu mechanicznego drewno transportowane jest do tartaku. Uczestniczący w tym pokazie koń Kuba wykonał swoje zadanie, wzorowo reagując na polecenia woźnicy. Wszystkie powozy jak i jeźdźcy zostali udekorowani pamiątkowymi wstęgami i praktycznymi nagrodami. Wiele dzieci, które przyjechały z rodzicami na tę imprezę, miało możliwość przejażdżki konnej na kucach. Nie zapomniano również o kulinarnym poczęstunku, na który zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy i goście, którzy w tym dniu przybyli do Lubomierza.
Izerska Parada Powozów, organizowana od kilku lat, cieszy się coraz większym zainteresowaniem wielu osób, które przyjeżdżają do Lubomierza z wielu miejscowości w Polsce i zagranicy. Powiat Lwówek Śląski słynie ze wspaniałej hodowli koni rasy śląskiej, a ta majowa impreza jest także formą promocji tej poszukiwanej rasy koni.
Podsumowując chcielibyśmy serdecznie podziękować hodowcom koni z naszego regionu - członkom Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni, którzy przy wsparciu finansowym jaki organizacyjnym Miasta i Gminy Lubomierz, Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim i Dolnośląskiej Izby Rolniczej mogli w tym dniu zaprezentować swoją pracę i pasję do koni. Dziękujemy także za pomoc przy organizacji imprezy Ośrodkowi Kultury i Sportu w Lubomierzu, Stowarzyszeniu Przyjaciół Lubomierza, a także restauracji Norra za zapewnienie smacznego poczęstunku, napojów, gadżetów związanych z końmi i nagłośnienia.
Do zobaczenia za rok

więcej

Nabór klaczy rasy śląskiej do ZT

2017-05-08 07:04

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ra­sy ślą­skiej do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu za­przę­go­we­go w Zakładzie Treningowym w Książu obę­dzie się w dniu 09 ma­ja 2017 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o go­dz. 11:00.

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Szansa na dopłaty bezpośrednie do koni

2017-04-28 13:47

W Unii Europejskiej trwa debata o przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku.

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne, w których każdy może wyrazić swoją opinię o zmianach WPR, w tym o płatnościach bezpośrednich, czy działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konsultacje trwają do 2 maja b.r.

 

Aby przekazać swoja opinię bezpośrednio do Komisji Europejskiej wystarczy odpowiedzieć na pytania zamieszczone w kwestionariuszu (on-line) na stronie internetowej https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_pl

Odpowiedzi można wysyłać w języku polskim, zarówno imiennie, jak i anonimowo.

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu kwestionariusza prosimy zgłaszać się do Okręgowych i Wojewódzkich Związków Hodowców Koni.

 

Liczne głosy z Polski, uwzględniające specyfikę polskiego rolnictwa, nasze oczekiwania i doświadczenia, mogą wpłynąć na dalsze prace Komisji Europejskiej, która pod koniec tego roku przygotuje pierwsze propozycje zmian WPR.

Dlatego w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęcamy wszystkich hodowców do udziału w konsultacjach Komisji.

Wzmocnijmy polski głos w Brukseli w sprawie WPR!

 

Bezpośredni link do kwestionariusza:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?surveylanguage=PL

 

 

 

Godziny pracy OZHK we Wrocławiu - 02.05.2017

2017-04-28 10:39

Dnia 2.05.2017 (wtorek) biuro OZHK we Wrocławiu będzie czynne w godzinach: 8:30-13:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Izerska Parada Powozów 2017 - 1 maja w godzinach 10:00 - 18:00

2017-04-27 09:21

Ta oficjalna nazwa imprezy w pełni oddaje jej charakter. W tym roku będzie ona zorganizowana po raz piąty. Uczestnikami barwnego korowodu mogą być miłośnicy koni, hodowcy i właściciele powozów, którzy kontynuują piękną tradycję powożenia, a także jeźdzcy wierzchem.

Zbióra  uczestników o godzinie 11:00 na placu przy ul. Majowej w Lubomierzu.

Punktualnie o godzinie 12:00, gdy z wieży lubomierskiego ratusza rozlegnie się miejski hejnał, na rynek wjadą konie aby zaprezentować swoje powozy i konie.


kontakt z organizatorem: Michał Jabłoński 600 510 730., Janusz Lawin 602 534 360


Atrakcje: przejażdzki na kucyku, przejażdżki bryczką, możliwość zakupienia pamiątek z motywami jeździeckimi i konikami, ognisko z kiełbaskami i jabłkami. Zapewniamy stoisko gastronomiczne z piwem i ciepłym jedzonkiem.

_________________________________________________________________


W poprzednich latach poszczególne powozy, ich właściciele i konie zostali przedstawieni licznie zgromadzonej w rynku publiczności. Korowód zaprzęgów zamykała grupa lubomierskich amazonek i jeźdźców. Przejechali oni ulicami Lubomierza, by następnie przez miejscowości Milęcice i Wojciechów powrócić do miasta na tzw." Koński Plac" przy ulicy Majowej. Po powitaniu przez organizatorów i pana burmistrza Wiesława Ziółkowskiego wszyscy uczestnicy zostali udekorowani pamiątkowymi wstęgami. Nagrodami dla właścicieli koni były wiaderka z kostką soli, jabłkami i kantarami.

Piękną statuetkę - podkowę na piaskowcu - otrzymał od fundatora Wiesława Ziółkowskiego nasz gość z Czech - Lubosz Kyksa- który był tutaj już po raz trzeci. Warto dodać, że pan Lubosz z Liberca powoził parą polskiej hodowli karymi końmi rasy śląskiej. Nagrodę starosty lwóweckiego pana Marcina Fludra - talon na zakup sprzętu jeździeckiego - odebrał zasłużony hodowca koni z Zaręby koło Lubania pan Kazimierz Byk, który zaprezentował w dwóch pojazdach swoje ogiery hodowlane.

Wszyscy uczestnicy, turyści i mieszkańcy Lubomierza zostali zaproszeni na ognisko przy którym piekli kiełbaski. Czas spędzony na tym pikniku umilały gościom występy zespołów Łużyczanki z Pobiednej i Kargulinki z Lubomierza. To wiosenne spotkanie jest bardzo cenną inicjatywą środowiska hodowców koni - członków Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni, którzy doceniają wzorową współpracę z władzami miasta Lubomierz.

Warto dodać, że tradycyjnie we wrześniu w Lubomierzu organizowana jest wystawa koni, na której oceniane są roczne i dwuletnie klaczki i ogierki.

Dziękujemy partnerom imprezy: Burmistrzowi Miasta i Gminy Lubomierz, OZHK we Wrocławiu, OKiS Lubomierz i zespołom Łużyczanki i Kargulinki.

Impreza jest współfinansowana z inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Lubomierz.

Pokaz Ogierów Licencjonowanych - 11 luty 2017- zdjęcia i film

2017-04-24 07:18

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć

Katarzyny Brody  lub 

Bogusława Jędrycha 

 

 

film

____________________________________________________________________


Opłata za boks oraz wpisowe za ogiera wynosi 100zł. Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel.: 71/321-25-53 w godzinach 8:00-15:00 oraz na adres email: ozhk.wroclaw@interia.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 stycznia lub do wyczerpania miejsc. 

 

LISTA ZGŁOSZONYCH OGIERÓW : 1     2     3

 

 

                                 REGULAMIN  POKAZÓW

                                                                                                         

ORGANIZATOR: Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu oraz Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice.

DATA: 11.02.2017 r., 

MIEJSCE: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice.

 

1. W pokazie mogą brać udział ogiery licencjonowane zarejestrowane w polskiej centralnej bazie koniowatych będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.

2. O rodzaju pokazu decyduje właściciel ogiera ( w ręku lub użytkowy).

3.Czas przeznaczony na pokaz jednego ogiera to 5-6 minut łącznie z dekoracją pamiątkowym flo.

4.Ogiery dowiezione na pokaz muszą być zaopatrzone w paszport z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.

5.Organizatorzy pokazu nie odpowiadają za skradzione mienie i ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania pokazu.

6.Wpisowe w wysokości 100 zł od zgłoszonego do pokazu ogiera należy uiścić do dnia 23.01.2017 na konto Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu (ul. Olszewskiego 7 , 51-642 Wrocław) :75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 tytułem „nazwa ogiera –pokaz partynice

                                                    

                                                               

                                           DODATKOWE  INFORMACJE

1.Oznaczone boksy dostępne będą 11.02.2017 r. od godziny 7.00 (stajnie przy halach).

2.Samochody wraz z przyczepami prosimy zaparkować na wyznaczonym miejscu (parking za boksami letnimi ) i pozostawić porządek po swoich pojazdach (sprzęt do uprzątnięcia obornika dostępny w stajniach).

3.Odprawa organizacyjna o godz.9.30 w hali pokazowej.

4.Prezentujących ogiery prosimy o odpowiedni strój i przygotowanie ogierów.

5.Właściciele ogierów otrzymają katalog wraz z numerami, które należy umieścić z lewej i prawej strony ogłowia.

6.Prezentacja ogiera w ręku: w stój, w kłusie i w galopie luzem.

7.Po zakończeniu prezentacji odbędzie się dekoracja pamiątkowym flo przy głównej trybunie i przejście energicznym kłusem na drugą część hali, w której w wyznaczonym miejscu ogier będzie miał robione pamiątkowe zdjęcia.

 

UWAGA!!! UCZESTNICY SZKOLENIA ABC POWOŻENIA!!!!

2017-04-20 14:25

Spotykamy się 29.04.17r. (sobota) w Godzieszowej w stajni,, Bonza'' Pana Dariusza Śmichury. 

Szkolenie rozpocznie się od godziny 9:00, planowane zakończenie godzina 18:00.

Szkolenie poprowadzi Pan Czesław Konieczny- medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Polski, były trener kadry narodowej w powożeniu.

Opłatę uiszczacie Państwo na miejscu. Przypominamy że opłaty są o połowę niższe dla członków którzy opłacili składkę członkowską na rok 2017. W cenie szkolenia przewidziany jest ciepły posiłek.

Istnieje możliwość przyjazdu z własnym koniem. Infomację taka prosimy zgłosić do biura OZHK do 26.04.2017 pod numerem telefonu :71/321-25-53

Lista (zamknięta) zgoszonych uczestników/słuchaczy:

Ambroży Łukasz

Uczestnik

Bobrowski Józef

Uczestnik

Bohnke Sandra

Uczestnik

Borkowski Jerzy

Uczestnik

Brzana Karol

Uczestnik

Bukała Zbigniew

Uczestnik

Falów Radosław

Uczestnik

Gidzińska Jagoda

Uczestnik

Gidzińska Joanna

Uczestnik

Górna Justyn

Uczestnik

Jurkowska Joanna

Uczestnik

Mazurkiewicz Wiktoria

Uczestnik

Niedzielski Jakub

Uczestnik

Olejniczak Anna

Uczestnik

Olszowy Aneta

Uczestnik

Podwajciatny Małgorzata

Uczestnik

Podwajciatny Marek

Uczestnik

Ugorski Maciej-rezygnacja

Uczestnik z własnym koniem

Wilczko kamila

Uczestnik

Wityk Krystian 

Uczestnik

Zygnerski Bartosz

Uczestnik

Chajęcka Agnieszka

słuchacz

Chajęcki Kamil

słuchacz

Chrabustowicz Roksana

słuchacz

Górny Mirosław

słuchacz

Nowakowska Agnieszka

słuchacz

Piecyk Paulina

słuchacz

Wieczorek Łukasz

słuchacz

Jabłoński Michał-rezygnacja

słuchacz

Żędzianowski Sławomir

słuchacz

Wojtyła Paula

słuchacz

Meslik Julia

słuchacz

Próba dzielności klaczy ZT Książ 21.04.2017

2017-04-20 10:52

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy ślą­skiej, koń­czą­ca sta­cjo­nar­ny 60-​dniowy tre­ning za­przę­go­wy w Zakładzie Treningowym w Książu roz­pocz­nie się w dniu 21 kwiet­nia (pią­tek) o go­dz. 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

POLOWA PRÓBA DZIELNOŚCI OGIERÓW

2017-04-12 09:43

1.1. Terminy

28.04. (pt.) - zgłoszenia ostateczne do OZHK Wrocław(opłata zgłoszeniowa)

8.05. (pon.) - nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń (opłata zgłoszeniowa wyższa o 100%)

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami: 

 

2.1. Miejsca i terminy

 

23-24.05. (czw. - pt.) - Leszno                                 (wielkopolskie)                      

30-31.05. (wt.- śr.) - Białka / Janów P.                      (lubelskie)

 

Wesołych Świąt !!!

2017-04-11 13:52

Zarząd i pracownicy Okręgowego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu życzą Wszystkim Hodowcom i Miłośnikom koni zdrowych  i pogodnych Świąt Wielkanocnych, spędzonych w gronie najbliższych, mokrego dyngusa, wiosennego optymizmu oraz wielu sukcesów hodowlanych.

Godziny pracy OZHK we Wrocławiu -18-19.04.2017

2017-04-11 13:52

W związku ze szkoleniem pracowników w dniu 18-19.04.2017 biuro OZHK we Wrocławiu będzie czynne w godzinach: 8:30-13:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Uwaga !!!

2017-04-11 13:42

W dniu 14.04.2017 (piątek) biuro OZHK we Wrocławiu będzie NIECZYNNE. Przepraszamy za utrudnienia

Test obcego powożącego 22 marca 2017 - ZT Klacze

2017-03-29 07:28

Serdecznie za­pra­sza­my ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­ki­ch za­in­te­re­so­wa­ny­ch na te­st ob­ce­go po­wo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym w Książu. Test od­bę­dzie się w dniu 11 kwiet­nia 2017 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne je­st na go­dz. 10:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Uwaga !!!

2017-03-27 07:27

Informujemy, że w związku z walnym zjazdem w dniu 28.03.2017 (wtorek) biuro Okręgowego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu będzie NIECZYNNE. Przepraszamy za utrudnienia

Pokaz pracy z młodym koniem (zajeżdżanie) Jakub Ciemnoczołowski

2017-03-17 13:38

Pokaz pracy z młodym koniem

Miejsce: Agroturystyka Stadnina Izery Stankowice 86, 59-820 Leśna 

Termin: 7 kwietnia o 17:00 do 9 kwietnia o 16:00

 

Pokaz pracy z młodym koniem (zajeżdżanie) - to dwudniowe szkolenie w formie pokazu. Jakub Ciemnoczołowski - Instruktor Wykładowca PTTK, wykładowca Uniwersytetu Pro Hipico Bono, mistrz Polski w jeździe bez ogłowia z 2015 roku, jeden z dwóch przedstawicieli Cowboy Dressage of Poland. Od ponad 11 lat specjalizuje się w pracy z młodymi końmi i przygotowaniu ich do pracy pod siodłem. Jego doświadczenie to kilkaset koni rekreacyjnych jak i sportowych, koni małych i dużych.

Koszt 300zł + możliwość wykupienia dwóch obiadów, kawa, herbata i ciasto ok 40zł

Zapisy i informacje Grzegorz Chyłek tel. 665 304 202
email grzegorz_chylek@wp.pl

Podczas szkolenia Jakub będzie pracował z młodym nie zajeżdżonym koniem opowiadając jednocześnie co i w jakim celu wykonuje. Praca z koniem będzie odbywała się w dwóch sesjach w ciągu dnia i przebiegać będzie w "czasie konia". Cały proces oparty będzie o behawior konia i jego naturalną potrzebę budowania stada. Głównym założeniem szkolenia jest pokazanie widzom w jaki sposób możemy uzyskać konia chętnego do pracy, skupionego na człowieku i zaangażowanego w swoje zadania.

Szkolenie poprzedzone będzie spotkaniem z uczestnikami w dniu 7 kwietnia o godz. 17:00 podczas, którego Jakub opowie swojej codziennej pracy.

"W swojej codziennej pracy często spotykam się z końmi źle zajeżdżonymi. Należy pamiętać, że okres zajeżdżania to jeden z najważniejszych momentów w życiu konia. Proces ten ma kolosalny wpływ na jego rozwój i dalszą współpracę konia z człowiekiem."

Pozdrawiam Jakub Ciemnoczołowski Stajnia Pancho

Wykaz Ogierów 2017 w wersji papierowej i online

2017-02-23 11:07

W biurze OZHK Wrocław dostępny jest Wykaz Ogierów (ze zdjęciami) wpisanych do ksiąg i rejestrów stanowiących na terenie województwa dolnośląskiego w roku 2017. Koszt katalogu to 15zł (+ koszt przesyłki 5,5 zł)

 

Spis ogierów 2017(online) 

 

Dane do wpłaty:

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu

ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław
konto: Oddział Regionalny BGŻ BNP Paribas S.A. we Wrocławiu
75 2030 0045 1110 0000 0035 8140      

 

Spis treści:                     

1. Alfabetyczny wykaz ogierów - 

2. Objaśnienie skrótów -

3. Szczegółowy wykaz ogierów 1 – 74

- powiat brzeski(woj.opolskie)   67

- powiat czarnkowsko-trzcianecki – (woj. wlkp) 73

- powiat dzierżoniowski 1                                

- powiat górowski 1

- powiat jaworski 3

- powiat jeleniogórski 4

- powiat j Jelenia Góra 11

- powiat kamiennogórski 11

- powiat kłodzki 12

- powiat legnicki 21

- powiat lubański 28

- powiat lwówecki 30

- powiat milicki 34

- powiat oleśnicki 29

- powiat oławski 38

- powiat kępiński(woj. wlkp) 69

- powiat polkowicki 42

- powiat strzelecki(woj.opolskie)70

- powiat świdnicki 44

- powiat turecki(woj.wlkp) 68

- powiat trzebnicki 48

- powiat wałbrzyski 53

- powiat m. Wrocław 60

- powiat wschowski(woj.lubuskie)72

- powiat wrocławski 62

- powiat ząbkowicki 66

- powiat zgorzelecki 66

- powiat złotoryjski 67

- powiat Gorlitz- NIEMCY 71

Zebrania członków Terenowego Koła Hodowców Koni

2017-02-23 10:06

Terenowe Koło Hodowców Koni zaprasza na zebrania Członków Związku, które odbędą się o godzinie 11:00 w następujących terminach i miejscach:

 

 

6.03.2017 (poniedziałek) - Urząd Gminy Lubomierz (Pl. Wolności 1) - TKHK Jelenia Góra

7.03.2017 (wtorek) - Świetlica Wiejska (55-095 Godzieszowa)- TKHK Wrocław

8.03.2017 (środa) - Urząd Gminy w Chojnowie (ul. Fabryczna 1,59-225 Chojnów)-TKHK Legnica

9.03.2017 (czwartek) – Stado Ogierów Książ -TKHK Wałbrzych

 

Prognozowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Omówienie wydarzeń hodowlanych z roku 2016.

3. Plany imprez hodowlanych na rok 2017.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Koła (przedstawi Prezes Terenowego Koła).

5. Wybór nowego Zarządu Koła i delegatów na Zjazd Okręgu.

6. Sprawy różne

7. Zakończenie zebrania.

 

Dla wszystkich członków którzy do dnia 15 marca 2017 opłacą składkę członkowską w wysokości 100 zł (na rok 2017) przewidziana jest roczna prenumerata kwartalnika „Hodowca i Jeździec”.